Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LUKA

LUKA 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai murinai Lohiabada ese tatau 70 ia abia hidi, rua rua dekena amo ia siaia guna, do idia lao, ia be idia edia murina dekenai do ia mai. Ia ese do ia lao hanuadia bona gabudia ibounai dekenai be idia ese do idia lao hedinarai guna.
2Ia hamaoroa idia dekenai, ia gwau, “Uiti anina be ia momo herea vadaeni, to utua taudia be momo lasi. Unai dainai uma biaguna dekenai do umui noinoi, ia ese utua taudia haida do ia siaia, iena uiti do idia utua.
3“Vadaeni umui lao, lau ese lau siaia umui, mamoe edia natuna uda sisia edia huanai bamona.
4Moni ena pusepuse bona dabua udaia ena pusepuse bona tamaka danu be do umui abia lao lasi. Dala dekenai danu tau ta do umui hereva henia lasi.
5Do umui daekau rumana dekenai do umui hereva, do umui gwau, ‘Maino inai ruma dekenai do ia noho.’
6Unai ruma dekenai bema maino tauna ta ia noho, emui maino be iena latanai do ia noho, to bema lasi, oiemu maino hereva do ia giroa lou oi dekenai.
7Unai ruma tamona dekenai do umui noho, emui aniani do idia henia gaudia do umui ania, bona do umui inua, badina be gaukara tauna ese davana ia abia be namo. Ruma idauidau dekenai do umui lao lasi.
8“Hanua ta dekenai umui ginidae, bona umui do idia abia dae neganai, emui aniani do idia karaia gauna be do umui ania.
9Edia gorere taudia do umui hanamoa, bona do umui hadibaia idia dekenai, do umui gwau, ‘Dirava ena Basileia be umui dekenai kahirakahira ia ginidae.’
10To do umui ginidae neganai bema umui do idia abia dae lasi neganai, hanua ena ariara dekenai do umui gini, do umui gwau,
11‘Umui emui hanua ena kahuna, aiemai aena dekenai ia kamokau gauna be ai kokia inai, umui dekenai samania gauna do ia lao. To umui laloa namonamo, Dirava ena Basileia be kahirakahira do ia ginidae.’
12Lau hamaoroa umui dekenai, Dirava ena Kota henia Dina dekenai, Sodoma ena dika be do ia maragi, to unai hanua be do ia dika bada.”
13“Korasina bona Betesaida, madi umui be dika! Badina be siahu karadia umui emui lalona dekenai lau karaia be Turo bona Sidono edia lalonai bema lau karaia, idia be haraga edia lalona be do idia giroa. Mai edia puse dabua, bona edia kopina dekenai mai kahu danu be do idia helai, edia lalona idia giroa toana hedinaraia totona.
14Dirava ena Kota henia Dina dekenai, Turo bona Sidono be do idia dika maragi, to umui be do umui dika bada.
15Oi danu Kaperanauma e, oi sibona be guba dekenai do oi abia isi gwauraia, a? Lasi, oi be mase gabuna dekenai oi do idia doria diho.”
16Ma Iesu ese iena diba tahua taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Umui dekenai ia kamonai henia tauna be lau dekenai ia kamonai henia, bona umui dekenai ia ura henia lasi tauna be lau dekenai ia ura henia lasi. Bona lau dekenai ia ura henia lasi tauna be lau ia siaia Diravana dekenai ia ura henia lasi.”
17Unai tatau 70 idia giroa mai lou, mai moale danu, idia gwau, “Lohiabada e, lauma dikadia ese aiemai hereva idia kamonai, oiemu ladana dainai.”
18Vadaeni Iesu ese ia hamaoroa idia dekenai, ia gwau, “Lau be Satani lau itaia, kevaru bamona guba dekena amo ia moru.

19Lau ese siahu lau henia umui dekenai, gaigai bona doadoa do umui moia, bona umui dekenai ia heatu henia tauna ena siahu ibounai danu do umui moia, bona gau ta ese do ia hadikaia lasi umui.
20Gau tamona, lauma dikadia ese umui dekenai idia kamonai henia, be do umui moalelaia lasi, to inai sibona mo do umui moalelaia: Umui emui ladana be guba dekenai ia torea vadaeni.”
21Unai neganai Iesu be Lauma Helaga ese ia abia dainai ia moale bada, ia gwau, “Egu Tamana e, guba bona tanobada ena lohia, lau hanamoa oi dekenai, badina be inai gaudia aonega taudia bona diba taudia dekena amo oi hunia vadaeni, to memero maragidia dekenai oi hedinaraia vadaeni. Egu Tamana e, oiemu laloa namona dainai unai bamona oi karaia.
22Gau ibounai be egu Tamana ese ia henia vadaeni lau dekenai. Tau ta be Natuna ia diba lasi, iena Tamana sibona. Bona tau ta be Tamana ia diba lasi, iena Natuna sibona. To bema Natuna ia ura tau ta dekenai Tamana ia hedinarai henia, be unai tau ese Tamana do ia diba.”
23Vadaeni Iesu ese iena matana ia giroa, iena diba tahua taudia sibona dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Inai gaudia umui itaia taudia emui matana be idia namo vadaeni.
24Badina be peroveta taudia bona king momo herea idia ura umui ese umui itaia gaudia do idia itaia, to idia itaia lasi, bona umui ese umui kamonai herevadia do idia kamonaia, to idia kamonaia lasi.”
25Vadaeni taravatu hadibaia tauna ta ia toreisi, Iesu dekenai ia dibagania gwauraia, ia gwau, “Hadibaia tauna e, lau be edena bamona do lau karaia mauri hanaihanai abia totona?”
26Iesu ia gwau, “Taravatu ena buka lalonai edena bamona ia torea? Edena bamona oi duahia?”
27Tau ese ia haere, ia gwau, “Lohiabada oiemu Dirava dekenai do oi lalokau henia mai emu kudouna ibounai, mai emu lauma ibounai, mai emu goada ibounai, bona mai emu lalona ibounai. Bona, oiemu badibadinai tauna dekenai oi lalokau henia, oi sibona dekenai oi lalokau henia hegeregerena.”
28Iesu ia gwau, “Oiemu haere be ia maoro. Unai bamona do oi karaia, be do oi mauri.”
29To ia be sibona ia ura maoro gwauraia, vadaeni ma ia nanadaia, ia gwau, “Lauegu badibadinai tauna be daika?”
30Iesu ma ia haere, ia gwau, “Tau ta Ierusalema dekena amo Ieriko dekenai ia lao neganai henaoa taudia haida ese idia davaria. Vadaeni iena dabua idia dadia, idia botaia, kahirakahira ia mase, vadaeni idia rakatania.
31Dubu ena hahelagaia tauna ta be unai dala dekenai ia raka lao, unai bero tauna ia itaia, to kahana dekenai ia raka hanaia.
32Levi ena orea tauna ta danu unai bamona, unai gabu dekenai ia ginidae, ia itaia, to ma kahana dekenai ia raka hanaia.
33“To Samaria tauna be unai dala dekenai ia raka, bona unai gabu dekenai ia ginidae, bero tauna ia itaia. Vadaeni ia bogahisihisi henia.
34Ia dekenai ia lao, dehoro bona uaina dekena amo iena bero ia huria, ia kumia. Vadaeni ena doniki dekenai ia atoa, laolao taudia edia ruma dekenai ia abia lao, bona unai gabu dekenai ia naria.
35Dabai ia toreisi, siliva moni rua ia abia, ruma biaguna dekenai ia henia, ia gwau, ‘Do oi naria namonamo, bema dahaka dahaka do oi henia davana lasi, do lau giroa mai neganai, edia davana do lau henia oi dekenai.’ ”
36Iesu ia gwau, “Oi be dahaka oi gwau? Idia toiosi daika be dadia taudia ese idia haberoa tauna ena badibadinai tauna do ita gwauraia?”

37Idia gwau, “Ia bogahisihisi henia tauna.” Vadaeni Iesu ia gwau, “Oi lao, oi danu unai bamona do oi karaia.”
38Edia laolao neganai, hanua ta dekenai idia ginidae, unuseni hahine ta, iena ladana be Mareta, ese Iesu ia abia dae iena ruma dekenai.
39Ia be mai ena tadina, iena ladana be Maria. Vadaeni inai Maria ia lao, Lohiabada ena aena badinai ia helai, iena hadibaia hereva ia kamonaia.
40To Mareta be vadivadi taudia abia dae karadia dekenai ia hekwarahi. Vadaeni ia be Iesu dekenai ia lao, ia gwau, “Lohiabada e, oi be laloa lasi, egu tadina ese lau ia rakatania, vadaeni lau sibona lau hekwarahi, a? Mani oi hamaoroa, do ia durua lau.”
41To Iesu ese ia haere henia, ia gwau, “Mareta e, Mareta e, gau momo totona oi laloa momo bona oi hekwarahi,
42to gau tamona sibona be ia bada herea. Maria ese inai gau namona ia abia hidi, bona ia dekena amo do ita kokia lasi.”