Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Luku

Luku 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zĩewa Yesu lɛ́ yãda gbɛ̃́ↄnɛ Lua ua, àlɛ baonakpanɛ́, ↄ̃ sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ sↄ̃̀aàzi
2aa òɛ̀: Iko pↄ́ ńlɛ yã́piↄ kɛò owɛ̃ɛ. Démɛ n gba ikopii?
3Ɔ̃ a wèmá à mɛ̀: Mapi sↄ̃ má yã́ mɛ̀ndo gbɛawá. À omɛɛ,
4Zãa gbɛ̃́ da'ilɛkɛa bↄ̀ Lua kĩ́i yã̀ ge gbɛ̃nazĩna kĩ́iɛ?
5Ɔ̃ aa lɛkpàaĩ aa mɛ̀: Tó wa mɛ̀ Lua kĩ́iɛ, a wá la bↄ́yãi wi aà yã́ sio ni?
6Tó wa mɛ̀ gbɛ̃nazĩna kĩ́iɛ sↄ̃, gbɛ̃́pii a wá pápa ń gbɛo wà wá dɛɛ, asa aa zɛ̀ ń Zãa ãnabikɛoɛ.
7Ɔ̃ aa mɛ̀: Wá dↄ̃ má à bↄ̀uo.
8Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Má iko pↄ́ málɛ yã́piↄ kɛò oɛ́ sↄ̃o.
9Ɔ̃ Yesu ɛ̀a yãlɛ̀ɛũnɛ́ lↄ à mɛ̀: Gbɛ̃e mɛ́ vɛ̃ɛbu vĩ, ↄ̃ a nà zĩkɛnaↄnɛ ń ↄzĩ, à gɛ̀ wɛ̃́lɛu à gↄↄplakɛ̀ we.
10Kɛ́ vɛ̃ɛkↄzↄ̃zↄ̃gↄↄ kà, à a ìwae zĩ̀ zĩkɛnapiↄwa aa a asea kpawa, ↄ̃ aa ìwapi gbɛ̃̀ aa aà gbàɛ ↄgii.
11À ɛ̀a ìwa pãle zĩ̀ lↄ, ↄ̃ zĩkɛnapiↄ aà gbɛ̃̀, aa widàwà aa aà gbàɛ ↄgii.
12Ɔ̃ à ɛ̀a gbɛ̃ↄn àaↄ̃de zĩ̀ lↄ, ↄ̃ aa aà kɛ̀'ĩa aa aà yà.
13Ɔ̃ vɛ̃ɛbudepi mɛ̀: Má kɛa sa ni? Má a nɛ́ mɛ̀ndona zĩmáɛ. Aa gí aà yãdaia?
14Kɛ́ zĩkɛnapiↄ aà è, aa òkↄ̃ɛ aa mɛ̀: Túbiblenan kee, wà aà dɛ, bú i gↄ̃wɛ̃ɛ.
15Ɔ̃ aa bↄ̀aànↄ kaa kpɛ aa aà dɛ̀. Kpelewa budepi a sɛ́ńnↄ sai?
16A mↄ zĩkɛnapiↄ dɛdɛ, i bú si kpa gbɛ̃pãleↄwaɛ. Kɛ́ gbɛ̃́ↄ yã́pi mà aa mɛ̀: Lua wá bↄ.
17Ɔ̃ Yesu wɛpã̀ńla à mɛ̀: Yã́ pↄ́ kɛ̃a Luayãtaalauɛ bee dɛ kpelewa ni? Gbɛ pↄ́ ɛ̃bonaↄ pãkpài mɛ́ gↄ̃̀ gbɛↄ mide ũ.
18Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ̀lɛ gbɛpiwa a wíwiɛ. Tó gbɛpi sì gbɛ̃́wa sↄ̃, a ade úlↄɛ.

19Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ ń sa'onkiaↄ dↄ̃ kɛ́ ń yã́i Yesu yã́pi lɛ̀ɛũi, ↄ̃ aalɛ zɛwɛɛlɛ wà aà kũ gↄ̃̀ↄ, ãma aa vĩakɛ̀ dasiɛ.
20Aalɛ aà kpakpa, ↄ̃ aa zãmade pↄ́ aalɛ ńzĩa dilɛ gbɛ̃maa ũↄ zĩ̀wà, kɛ́ aa aà kũ aà yã'oa guu, aai aà kpá ń bùsu gbãadewa aà iko ↄlↄɛ̀.
21Ɔ̃ zãmadepiↄ aà là aa mɛ̀: Mɛtulu, wá dↄ̃ kɛ́ ni yã'o ǹ yãdanɛ́ a zɛ́waɛ, i kɛ gbɛ̃nazĩnaↄ wɛ́ yã́i no. Ni Lua zɛ́ ↄlↄnɛ́ ń sĩanao.
22À kũ̀ wà falubↄ Sezaaɛ yã̀ ge wásu bↄo?
23Yesu ń ↄ̃nↄ dↄ̃̀má, ↄ̃ a ònɛ́:
24À ↄ̃a do dↄ mà gwa. Dé mi ń aà tↄ́o mɛ́ kuwà lai? Aa mɛ̀: Sezaa pↄ́ɛ.
25Ɔ̃ a ònɛ́: Tↄ̀ↄ, à Sezaa dee pↄ́ kpawà, í Lua pↄ́ kpá Luawa.
26Ɔ̃ aa fùa aa aà kũ a yã'oa guu gbɛ̃́ↄ wáa. Aà yãwea bↄ̀ ń saɛ, ↄ̃ aa ń lɛ́ kpàaũ.
27Ɔ̃ Saduse pↄ́ aaì gɛↄ vua ɛɛboeↄ mↄ̀ Yesu kĩ́i, aa aà là aa mɛ̀:
28Mɛtulu, Mↄizi dìlɛwɛ̃ɛ yóo: Tó gbɛ̃́ vĩ̀i gà à a na tò nɛ́sai, aà dãuna nↄpi sɛ à a vĩ̀i gɛ̃ɛ kɛò.
29Màa vĩ̀i ń dãunaↄ ku gbɛ̃ↄn sopla. Woo nↄsɛ̀, ↄ̃ à gà à aà tò nɛ́sai.
30Ɔ̃ Se gyaapi da'uakɛ̀.
31Se gbɛa Bíↄ kɛ̀ lↄ. Aa kɛ̀ màa ń gbɛ̃ↄn sopla ḿpii, aa gàga aa nↄpi tò nɛ́sai.
32An gbɛa nↄpi gà.
33Gɛↄ vugↄↄzĩ an démɛ aↄ nↄpi vĩi? Asa an gbɛ̃ↄn sopla ḿpii aa aà dↄ̃̀ nↄ ũɛ.
34Yesu ònɛ́: Dṹniaɛ bee gbɛ̃́ↄ aaì nↄsɛ aaì zãkɛ,
35ãma gbɛ̃́ pↄ́ Lua dìlɛ aa kà aa bↄ gau aa dṹnia dafu leↄ aa nↄsɛ weo, aa zãkɛ weo.
36Aaↄ dɛ lán malaikaↄwaɛ, aa ga lↄo. Aaↄ dɛ Lua nɛ́ↄ ũɛ, gàbↄↄ ũ.

37Baa Mↄizi lá guu, à gɛↄ vua yã́ pìliwanɛ́. Gu pↄ́ à kàelɛ yã'òu, à mɛ̀ Dii mɛ́ Ablahaũ ń Izaakio ń Yakↄbuo Lua ũ.
38Diiá gɛↄ Lua no, sema gbɛ̃́ bɛ̃́ɛↄ pↄ́. Gbɛ̃́pii bɛ̃́ɛ Luaɛɛ.
39Ɔ̃ Mↄizi ikoyãdanɛdeeↄ fɛ̀lɛ yã'ò aa mɛ̀: Mɛtulu, n yãmaa ò.
40Ɔ̃ aai we yãe làwà lↄo.
41Yesu ń lá à mɛ̀: Kpelewa wì o Mɛsiiá Davidi Buiɛi?
42Asa Davidi ò Soũ lá guu à mɛ̀: Dii ò ma Diiɛ aà zↄ̃lɛ a ↄplaai
43e àↄ aà ibɛɛↄ kɛɛ̀ gbadibↄ ũ.
44Lá Davidi aà sìsi Dii, kpelewa a dɛ aà bui ũ lↄi?
45Kɛ́ gbɛ̃́pii lɛ́ aà yãma, ↄ̃ a ò a ìwaↄnɛ:
46À laaika Mↄizi ikoyãdanɛdeↄzi. Aaìↄ ye bɛbɛa ń ulada daaoi, wàↄ fↄkpakpamá gãaɛ. Aaìↄ wɛɛlɛ zↄ̃lɛ lousisikpɛ gumaaↄu ń blɛble zↄ̃lɛkĩi maaↄ.
47Aaì wabi gbã̀a kɛ gbɛ̃nazĩnaↄ wɛ́ yã́i, ↄ̃ aaì gyaaↄ kpɛ́ siomá. An ĩadama pãsĩ aↄ dɛńla.