Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Luku

Luku 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kã́mabogↄↄe zĩ́ Yesu gɛ̀ pↄblei Falisiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ bɛ, ↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ aa ku weↄ lɛ́ aà kpakpa.
2Kákagyãkɛnae ku Yesu aɛ we.
3Ɔ̃ Yesu yãsɛ̀ a ò ikoyãdↄ̃naↄnɛ ń Falisiↄ: Gbɛ̃́gbãgbãa kã́mabogↄↄzĩ zɛvĩa ge a zɛvĩo?
4Ɔ̃ aa nílɛ kílikili. Ɔ̃ Yesu gyãepi kũ̀ à aà gbã̀gbã à aà gbàɛ.
5Ɔ̃ a ònɛ́: Á dé nɛ́ ge aà zu, tó à zù lↄ̀ↄu kã́mabogↄↄzĩ, a aà bↄ gↄ̃̀ↄo ni?
6Aai fↄ̃ yã́zãsìwào.
7Yesu è lá gbɛ̃́ pↄ́ wà ń sisiↄ lɛ́ zↄ̃lɛkĩi maaↄ kũkũ, ↄ̃ à yãlɛ̀ɛũnɛ́ à mɛ̀:
8Tó wà n sisi nↄsɛpↄnablɛwa, ńsu zↄ̃lɛ zↄ̃lɛkĩi maauo. Tó wà gbɛ̃́ pↄ́ a gbia dɛnla sìsi bɛ!
9Tó á sìsina mↄ ònɛ: Fɛlɛ zↄ̃lɛkĩi kpá deewa, ńyↄ̃ fɛlɛ gɛ́ zↄ̃lɛkĩi kpɛɛu ń wíoɛ.
10Tó wà n sisi, nìli zↄ̃lɛkĩi kpɛɛ kṹ, kɛ́ tó n sìsina mↄ̀, a onɛ: Ma gbɛ̃na, mↄ aɛ la. Bee a n kɛ gbia gbɛ̃́ pↄ́ á sãnuↄnɛ.
11Gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa kã́fĩ, Lua a aà busaɛ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa busa, Lua a aà kã́fĩ.
12Ɔ̃ Yesu ò a sìsinapiɛ: Tó ńlɛ gbɛ̃́ↄ sisi blɛ fãanɛ bleawa ge a oosi pↄ́, ńsu ǹ n gbɛ̃naↄ sísio ge ń vĩ̀iↄ ń n dãunaↄ ge n daɛↄ ge n ↄde deeↄ. Tó ń kɛ̀ màa, aa ɛa n sísiwà sↄ̃ɛ, aai fĩabonɛ.
13Tó ńlɛ gbɛ̃́ↄ sisi pↄbleawa, taasideↄ sísi ń gbɛ̃kaaũaↄ ń ɛɛↄ ń vĩ̀aↄ,
14ńyↄ̃ gↄ̃ báaade ũ, asa aa pↄe vĩ aa gĩa fĩabonɛo. Lua mɛ́ a fĩabonɛ gbɛ̃maaↄ vugↄↄ.
15Kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ aa sãnuↄ do yã́pi mà, ↄ̃ a ò Yesuɛ: Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ a pↄble kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i guu ũ.
16Yesu òɛ̀: Gbɛ̃e mɛ́ ye pↄnablɛkɛ, ↄ̃ à gbɛ̃́ↄ gbɛ̀a dasidasi.
17Blɛblezĩ ↄ̃ à a zĩkɛna zĩ̀ oi gbɛ̃́ pↄ́ à ń gbɛaↄnɛ aa mↄ́, wa làa sa.
18Gbɛ̃́ sɛ̃́ia òɛ̀: Ma bú lùɛ, sema mà gɛ́ gwai. N yã́ na, ma awakpàɛ.

19Gbɛ̃pãle mɛ̀: Ma zu lù soon sↄo, má gɛ́ wɛsiɛi. N yã́ na, ma awakpàɛ.
20Gbɛ̃pãle mɛ̀: Ma nↄsɛ̀ dafuɛ. Ayãmɛto má e mↄo.
21Ɔ̃ zĩkɛnapi ɛ̀a tà à ń lɛgbɛ dàu a sìu a diiɛ. Ɔ̃ uabelepi pↄ pà a ò a zĩkɛnaɛ: Gɛ́ wɛ̃́lɛ guu kpakpa gãaɛↄ ń zɛaↄ, ní taasideↄ ń gbɛ̃kaaũaↄ ń vĩ̀aↄ ń ɛɛↄ naaa suńnↄ la.
22Bee gbɛa zĩkɛnapi mↄ òɛ̀: Dii, ma yã́ pↄ́ ń ò kɛ̀, mɛ́ zↄ̃lɛkĩi gi ku.
23Ɔ̃ diipi ò zĩkɛnapiɛ: Gɛ́ zɛ́ↄ guu ń zɛ́wɛwɛnaↄ píi, gãna gbɛ̃́ↄwa aa gɛ̃, ma ua e pa.
24Málɛ oɛ́, gbɛ̃́ pↄ́ ma ń gbɛapiↄ kee a e lɛzↄ̃ ma blɛpiwao.
25Wa bɛ zɛ́u ń Yesuo dasidasi, ↄ̃ à lìli ònɛ́:
26Tó gbɛ̃́ mↄ̀ ma kĩ́i mɛ́ a ye a de ń a dao ń a nao ń a nɛ́ↄ ń a vĩ̀iↄ ń a dãunaↄ, baa azĩapizi dɛmala, a fↄ̃ kɛ ma ìwa ũo.
27Gbɛ̃́ pↄ́ aↄ a lipãakↄ̃a sɛa àↄ tɛomazio, a fↄ̃ kɛ ma ìwa ũo.
28Tó á gbɛ̃e ye kalanga dↄ, a zↄ̃lɛ gĩa à a ↄ̃a dↄdↄ à gwa, tó a fↄ̃ zĩpi kɛ láa ya?
29Tó i kɛ màao, tó à ɛ̃ kpàlɛ mɛ́ i fↄ̃ à a mìdɛo, gbɛ̃́ pↄ́ aà è píi a aà láanikɛ
30a mɛ: Gbɛ̃́ɛ bee kpɛ́ dàalɛ, i fↄ̃ a mìdɛo.
31Ge tó kía ye gɛ́ zĩkai ń kía pãleo, a zↄ̃lɛ gĩa à a wàaipa à gwa, tó a sosa gãli kwiↄ fↄ̃ kuàkpa sosa gãli bao pↄ́ lɛ́ mↄ́waↄwao lé?
32Tó a è á fↄ̃o, a zĩnaↄ zĩ lɛdoũkɛa yãgbɛaiwà zadↄ̃ i ka kãioɛ.
33Màaɛ lↄ, tó á gbɛ̃e i ↄzↄ̃ pↄ́ pↄ́ á vĩↄzi píio, a fↄ̃ gↄ̃ ma ìwa ũo.
34Wisiá pↄ́ naɛ, ãma tó a í na tà, kpelewa wa kɛ à nakũ lↄi?
35A maa tↄↄlɛɛo ge zùgbↄ̃kↄlɛkĩio, wì kↄ́lɛɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩ aà yã́pi ma.