Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Luku

Luku 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu ò a ìwaↄnɛ: Ɔdee mɛ́ kú à ziia dìlɛ a zĩkɛnaↄnɛ. Ɔ̃ wà mↄ̀ wà aà kↄmalɛkɛ̀ɛ̀ wà mɛ̀ àlɛ aà àizɛɛ kpálɛ.
2Ɔ̃ à aà sìsi a òɛ̀: Yã́ pↄ́ má mà n musu dɛ kpelewa ni? Lá ńlɛ kɛ n ziiakɛ guu siumɛɛ. Ńyↄ̃ e ǹ ziia zĩ kɛmɛɛ lↄo.
3Ɔ̃ ziiapi ò a sↄ̃ guu: Ma dii lɛ́ ma bↄ zĩuɛ, má kɛ kpelewa ni? A kɛ má fↄ̃ sɛ̃wao, mɛ́ baakɛa dɛmɛɛ wí ũ.
4Má dↄ̃ lá má kɛ gbɛ̃́ↄ ma dilɛ ń bɛ, tó à ma bↄ zĩu.
5Ɔ̃ à a dii fĩadeↄ sìsi dodo, ↄ̃ à gbɛ̃́ sɛ̃́ia là à mɛ̀: Ń ma dii fĩa kũa ũma ni?
6À mɛ̀: Nísi zaa lɛ basↄoɛ. Ɔ̃ ziiapi òɛ̀: Lá pↄ́ ń kɛ̃̀ɛ kɛ. Zↄ̃lɛ lilɛ blakwi kpakpa.
7Ɔ̃ a ò gbɛ̃pãleɛ: Mpi sↄ̃ n fĩa ũma ni? Ɔ̃ à mɛ̀: Ése sakili basↄoɛ. Ɔ̃ ziiapi òɛ̀: Lá pↄ́ ń kɛ̃̀ɛ kɛ, lilɛ basiiↄ̃.
8Ɔ̃ diipi ziia náaisaidepi sáaukpà wɛzɛ̃ yã́ pↄ́ a kɛ̀ musu. Asa dṹniaɛ bee gbɛ̃́ↄ wɛ́ zɛ̃a dɛ gupua gbɛ̃́ↄla kↄ̃tɛ̃ɛ yãkɛkɛa guu.
9Mapi sↄ̃ málɛ oɛ́, à gbɛ̃naↄ wɛɛlɛ ń àizɛɛ náaisaiↄ, kɛ́ gↄↄ pↄ́ à mìdɛwá, Lua a á dilɛ bɛ pↄ́ a gao guu.
10Gbɛ̃́ pↄ́ náai vĩ ń a yↄↄnao aↄ náai vĩ ń a zↄ̃ↄo lↄɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ náai vĩ ń a yↄↄnaoo aↄ náai vĩ ń a zↄ̃ↄoo.
11Tó i kɛ náai vĩ ń àizɛɛ náaisaioo, Lua a á náaikɛ ń a sĩandeoe?
12Tó i kɛ náai vĩ ń gbɛ̃pãle pↄ́ↄo, Lua a ázĩa pↄ́ kpáwáe?
13Zĩkɛna lí e zↄblè dii mɛ̀n plaɛo, asa aↄ za gbɛ̃doguɛ, iↄ ye adozi, ge a na gbɛ̃dowa, i saka adou. Á fↄ̃ àↄ zↄble Luaɛ ń ↄ̃ao sãnuo.
14Falisiↄ ye ↄ̃ai. Kɛ́ aa yã́pi mà píi, ↄ̃ aalɛ lɛsuikɛ Yesuwa.
15Yesu ònɛ́: I yãnakpa ázĩawa gbɛ̃nazĩnaↄ kĩ́iɛ, ãma Lua á sↄ̃ dↄ̃. Yã́ pↄ́ gbia gbɛ̃nazĩnaↄnɛ ↄ̃ Lua ì sakau.
16Mↄizi ikoyã ń ãnabiↄ láↄ ku e Zãawa. Za gↄↄ bee wàlɛ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i baokpa, ↄ̃ baade lɛ́ gɛ̃u ń gbãao.
17Luabɛ ń tↄↄlɛo sãalɛa àa dɛ Lua ikoyãpi wɛ̃̀sã nɛ́na bãdɛala.
18Gbɛ̃́ pↄ́ gì a nazi à nↄ pãle sɛ̀, à gbãsĩkɛ̀ɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ pↄ́ wà gìi sɛ̀ sↄ̃, à gbãsĩkɛ̀n we.

19Gↄ̃ɛ ↄdee ku ì pↄkasa maa ↄdeↄ da, ìↄ pↄnakɛ nama guu gↄↄpii.
20Wɛ̃nade pↄ́ wì mɛ Lazaa ìↄ wúlɛa aà bɛ gↄ̃u, bↄ fĩfĩwà.
21Ìↄ blɛ pↄ́ ì lɛ́lɛ ↄdepi táabũnu zíɛ blea nidɛ. Gbɛ̃ↄ mɛ́ ìↄ aà bↄpiↄ sãsã.
22Wɛ̃nadepi gà, ↄ̃ malaikaↄ aà sɛ̀ tàò Ablahaũ kĩ́i. Ɔdepi gà sↄ̃, ↄ̃ wà aà vĩ̀.
23Kua ĩadama guu bɛdau, kɛ́ à wɛsɛ̀ musu, ↄ̃ à Ablahaũ è kãaa, Lazaa ku aà saɛ.
24Ɔ̃ à lɛzù à mɛ̀: Ba Ablahaũ, ma wɛ̃nagwa, ní Lazaa zĩ aà a ↄtona zↄ̃ íwa, aà mↄ ma lɛ́na níniomɛɛ, asa málɛ wãwãkɛ tɛ́vuaɛ bee guuɛ.
25Ɔ̃ Ablahaũ mɛ̀: Ma gbɛ̃́, to nama pↄ́ pɛ̀ɛma n wɛ̃nigↄↄ dↄngu ń taasi zↄ̃ↄ pↄ́ Lazaa kɛ̀o. Aà nↄ̀sɛ nìni lakĩi sa, mɛ́ ń kú wãwã guu.
26Bee gbɛa tↄ̃ↄ'ɛ zòolo da wá zãnguo. Tó gbɛ̃́ ye bↄ la à gɛ́ á kĩ́i, a fↄ̃o, mɛ́ gbɛ̃e a fↄ̃ bↄ we à mↄ wá kĩ́io.
27Ɔ̃ ↄdepi mɛ̀: N yã́ na Baa, lá màaɛ, ǹ aà zĩ ma mae bɛ,
28asa ma dãunaↄ vĩ gbɛ̃ↄn sↄo. Aà gɛ́ lɛdaimá, kɛ́ aasu mↄ gu wãwãdeɛ beeuo.
29Ɔ̃ Ablahaũ mɛ̀: Aa Mↄizi ń ãnabiↄ lá vĩ, aa ń yãma.
30Ɔ̃ ↄdepi mɛ̀: Aawo, Ba Ablahaũ! Tó gbɛ̃e bↄ̀ gau à gɛ̀ ń kĩ́i, ↄ̃ aa nↄ̀sɛlilɛ.
31Ɔ̃ Ablahaũ òɛ̀: Tó aai Mↄizi ń ãnabiↄ yãmao, baa tó gbɛ̃e bↄ̀ gau, aa sio.