Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Luku

Luku 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu yãlɛ̀ɛũnɛ́ kɛ́ aaↄ Lua wabikɛ kↄ̃sↄ̃kↄ̃sↄ̃, aasu kpasao yã́i.
2À mɛ̀: Yã́kpalɛkɛnae mɛ́ kú wɛ̃́lɛeu, a Lua vĩa vĩo, mɛ́ ìli gbɛ̃e yãdao.
3Gyaae ku wɛ̃́lɛpi guu, ìↄ mↄ aà kĩ́i mↄ̀ↄmↄↄ ì mɛ: Zɛmanↄ ma ibɛɛ yã́ musu.
4I weio e gↄↄpla. Bee kpɛ a ò azĩawa: Baa tó má Lua vĩa vĩo, mɛ́ mili gbɛ̃e yãdao,
5lá gyaapi lɛ́ ma súu zↄ̃, má zɛaànↄɛ. Tó mi kɛ màao, aà zɛamala láasaiɛ a ma dɛɛ.
6Ɔ̃ Dii mɛ̀: À yã́kpalɛkɛn vãi yã'oa ma.
7Lua a zɛ ń a gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ wiilɛwa fãanɛ ń gwãasĩnaoↄo lé? A zígbiakɛ ń dↄańlɛo yã̀?
8Málɛ oɛ́, a zɛńnↄ kpakpaɛ. Ń beeo tó Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄ̀, a a náaikɛna e dṹniaua?
9Ɔ̃ à ɛ̀a yã́ɛ bee lɛ̀ɛũ gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ ńzĩa dilɛ gbɛ̃maa ũ mɛ́ aaìↄ saka gbɛ̃́ kĩniↄguↄnɛ à mɛ̀:
10Gbɛ̃ↄn plaeↄ mɛ́ gɛ̀ wabikɛi Lua ua, gbɛ̃doá Falisiɛ, gbɛ̃do sↄ̃ ↄsinaɛ.
11Falisipi zɛa, àlɛ wabikɛ. A ò a sↄ̃ guu à mɛ̀: Lua, ma n sáaukɛ̀ kɛ́ má dɛ lán dãↄwao, dìidiindeↄ, náaisaideↄ, gbãsĩkɛnaↄ ge ↄsinaɛ bee.
12Miↄ lɛye gↄↄ plapla ãsↄ̃a ń ãsↄ̃aoɛ. Pↄ́ pↄ́ má è píi mi a kwide bↄnɛ.
13Ɔsinapi sↄ̃ a zɛ kãaa, i fↄ̃ wɛsɛ̀ musu gwà seo. Àlɛ azĩa gbɛ̃gbɛ̃ à mɛ̀: Lua, sùuukɛmanↄ, duunkɛnan ma ũ.
14Málɛ oɛ́, gↄ̃ɛpi tà a bɛ Lua siaaànↄ guu, i kɛ Falisipi no. Asa gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa kã́fĩ Lua a aà busaɛ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa busa Lua a aà kã́fĩ.
15Wà mↄ̀ɛ̀ ń ń nɛ́fɛ̃nɛnaↄ aà ↄnamá. Kɛ́ aà ìwaↄ è, ↄ̃ aa gìnɛ́.
16Ɔ̃ Yesu nɛ́ↄ sìsi à mɛ̀: À to nɛ́ↄ mↄ ma kĩ́i, ásu kpánɛ́o, asa kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i dɛ gbɛ̃́ bee taaↄ pↄ́ ũɛ.
17Sĩana málɛ oɛ́, gbɛ̃́ pↄ́ i kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i yã́ sí lán nɛ́wao, a gɛ̃uo.
18Yudaↄ kíabuie mↄ̀ Yesu là à mɛ̀: Mɛtulu maa, kpelewa má kɛ mà àizãna ei?

19Yesu òɛ̀: Àkɛa n mɛ̀ má maai? Gbɛ̃e maao, sé Lua ado.
20Ń yã́ pↄ́ Lua dìlɛↄ dↄ̃: Ńsuli wúlɛ ń gbɛ̃pãle nↄo. Ńsuli gbɛ̃dɛo. Ńsuli kpã́i'oo. Ńsuli yãdↄ n gbɛ̃́deewao. Nìli n de ń n dao kpɛla.
21Ɔ̃ a òɛ̀: Zaa ma kɛ ɛ̀waaso ũ, má yã́ beeↄ kũa píiɛ.
22Kɛ́ Yesu bee mà, a òɛ̀: Yã́ gↄ̃̀nɛ mɛ̀ndo. Pↄ́ pↄ́ ń vĩ yía píi, ní a ↄ̃a biilɛ taasideↄnɛ, ńyↄ̃ↄ àizɛɛ vĩ luabɛ. Bee gbɛa ní mↄ tɛmazi.
23Kɛ́ à yã́pi mà, aà pↄ siakũ̀, asa ↄde sà gbãngbooɛ.
24Kɛ́ Yesu è aà pↄ siakũ̀, à mɛ̀: Gɛ̃a kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i guu zĩ'ũ gbɛ̃́ pↄ́ aa àizɛɛ vĩↄnɛ.
25Yiongo gɛ̃a abaawɛu àa dɛ ↄde gɛ̃a kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i guula.
26Gbɛ̃́ pↄ́ aa yã́pi màↄ mɛ̀: Démɛ a àizãna e lↄi?
27Yesu wèmá à mɛ̀: Yã́ pↄ́ gbɛ̃nazĩnaↄ fùa kɛ, Lua ì fↄ̃́.
28Ɔ̃ Piɛɛ mɛ̀: Wa wá pↄ́pii tò weɛ, ↄ̃ wá tɛ́nzi fá.
29Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Sĩana málɛ oɛ́, gbɛ̃́ pↄ́ a bɛ tò ge a na ge a vĩ̀iↄ ń a dãunaↄ ge a de ń a dao ge a nɛ́ↄ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i yã́i
30a ɛa bee taa e dɛ beea maamaa dṹniaɛ bee guu, mɛ́ a àizãna e dṹnia pↄ́ lɛ́ mↄ́ guu.
31Yesu a gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ kã̀aaàzi, ↄ̃ a ònɛ́: Wálɛ gɛ́ Yelusalɛũɛ. Wekĩi Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ yã́ pↄ́ ãnabiↄ kɛ̃̀ Lua yã́u a pau píi sa.
32Wa aà kpa buipãleↄwa, aai aà kɛ pↄ́ↄpↄↄ, aai aà sↄ̃́sↄ̃, aai lɛ́'ikakawà,
33aai aà gbɛ̃ ń flàalao, aai aà dɛ, a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ i ɛa vu.
34Ãma aà ìwapiↄ a kee gbáɛo, asa yã́pi mi ulɛanɛ́ɛ, aa dↄ̃ yã́ pↄ́ àlɛ oo.
35Kɛ́ Yesu kà kãi ń Yelikoo, vĩ̀ae zↄ̃lɛa zɛ́ lɛ́, àlɛ baakɛ.
36Kɛ́ a mà bíla lɛ́ gɛ̃, ↄ̃ a ń lá bↄ́mɛ kɛ̀i.

37Ɔ̃ wa òɛ̀, Yesu Nazalɛti mɛ́ lɛ́ gɛ̃ we.
38Ɔ̃ à lɛzù à mɛ̀: Yesu, Davidi Bui, ma wɛ̃nagwa.
39Gbɛ̃́ pↄ́ dↄaaaↄ gìɛ̀ aa mɛ̀ aà nílɛ, ↄ̃ aà wiilɛa gbãakũ̀, àlɛ mɛ: Davidi Bui, ma wɛ̃nagwa.
40Yesu zɛ̀ à mɛ̀ wà mↄaànↄ. Kɛ́ à mↄ̀, ↄ̃ Yesu aà là à mɛ̀:
41Bↄ́ ń ye mà kɛnɛi? A wèwà à mɛ̀: Dii, má ye màↄ gu'eɛ.
42Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Gu e. Ma náai pↄ́ ń kɛ̀ mɛ́ tò n gbãgbã.
43Wegↄ̃ↄ à gu'è, ↄ̃ à bↄ̀ tɛaàzi, àlɛ Lua sáaukpa. Kɛ́ gbɛ̃́pii è màa, aa Lua sáaukpà.