Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kitisane

Kitisane 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Efirami kaane yi a fala Gedeyɔn xa, e naxa, “Nanfera i ito ligaxi nxu ra? Nanfera i mi nxu xilixi Midiyan kaane yɛngɛdeni?” E yi a mafala.
2A yi e yabi, a naxa, “N nanse ligaxi naxan maliga ɛ kɛwanle ra? Bogi seen naxanye luxi bɔxɔne yi Efirami bɔnsɔnna muxune xa, na mi gbo dangu Abiyeseri xabilan muxune se xabane birin na ba?
3Ala bata yi Midiyan kaane kuntigine Orebi nun Sebi sa ɛ sagoni. N nɔɛ nanse ligɛ nayi naxan dangu ɛ gbeen na?” Gedeyɔn to na fala Efirami kaane xa, nde yi ba e xɔlɔn na.
4Gedeyɔn nun a fɔxɔrabira muxu kɛmɛ saxanne to Yurudɛn baan li, e yi baani gidi, e bata yi xadan, koni e mɔn yi lu sagatanna tiyɛ.
5A yi a fala Sukɔti kaane xa, a naxa, “N bata ɛ mafan ɛ donseen so yamaan yii naxan biraxi n fɔxɔ ra, amasɔtɔ e xadanxi, anu n mɔn Midiyan mangane sagatanma Sebaxa nun Salamuna.”
6Sukɔti kuntigine yi a yabi, e naxa, “Sebaxa nun Salamuna bata sa i sagoni ba? Nxu xa donseen so i ya ganla yii nanfera?”
7Nayi, Gedeyɔn yi e yabi, a naxa, “Nba, Alatala na Sebaxa nun Salamuna sa n sagoni waxatin naxan yi, n na ɛ ɲaxankatama nɛn tonbonna wudi yii ɲali kanne ra.”
8A keli mɛnni, a siga Penuyɛli taani, a sa na maxandi kedenna ti Penuyɛli kaane fan ma. Penuyɛli kaane yi a yabi alo Sukɔti kaane a yabi kii naxan yi.
9A fan yi a fala Penuyɛli kaane xa, a naxa, “N na nɔɔn sɔtɔ yɛngɛni, n xɛtɛ, n na ɛ taan sanganso makantanxin nabirama nɛn.”
10Sebaxa nun Salamuna nun e ganla yi Karakoro taani, fɔ muxu wuli fu nun suulun ɲɔxɔn. Ne nan tun yi fa luxi sogeteden binna xuruse rabane sofa ganla ra. Bayo, muxu wuli kɛmɛ mɔxɔɲɛ bata yi faxa e ra yɛngɛni.
11Gedeyɔn yi siga xuruse rabane kiraan xɔn, Nobaya taan nun Yogboha taan sogeteden binni, a yi na sofa ganla ratɛrɛna, a yi e yɛngɛ.
12Sebaxa nun Salamuna yi e gi. Gedeyɔn yi e sagatan, a Midiyan kaane manga firinne suxu, sofa ganla birin yi xuya ayi.
13Yosaa dii xɛmɛn Gedeyɔn yi fa sa keli yɛngɛni mini Xeresi geya ma kiraan xɔn.
14A Sukɔti banxulanna nde suxu, a yi a maxɔdin, na yi Sukɔti kuntigine nun fonne xinle sɛbɛ, muxu tonge solofere muxu solofere.
15Na xanbi ra, a fa Sukɔti kaane fɛma, a naxa, “Ɛ n konbi naxanye fe ra, ɛ naxa, ‘Sebaxa nun Salamuna bata sa i sagoni ba? Nxu xa donseen so i ya muxu xadanxine yii nanfera?’ Nba, iki, Sebaxa nun Salamuna ni i ra.”
16Nayi, a yi Sukɔti taan fonne suxu, a siga e ra tonbonni. A sa e bɔnbɔ wudi yii maɲalixine ra, a Sukɔti kaane kɛwanla saran e ra.
17A mɔn yi Penuyɛli taan sanganso makantanxin nabira, a yi taan muxune faxa.
18Na xanbi ra, Gedeyɔn yi a fala Sebaxa nun Salamuna xa, a naxa, “Ɛ muxun naxanye faxa Taboro yi, ne yi di?” E yi a yabi, e naxa, “E yi luxi nɛn alo i tan, e birin yi maligaxi manga diine nan na.”

19A yi a fala, a naxa, “Ngaxakedenne nan yi e ra, ngaa diine. N bata n kɔlɔ habadan Alatala yi. Xa ɛ yi e lu e nii ra nun, n mi yi ɛ faxama nun.”
20A yi a fala a dii singen Yeteri xa, a naxa, “Keli, i yi itoe faxa!” Koni Yeteri mi a silanfanna botin, amasɔtɔ a yi gaxuxi, bayo banxulanna nan mɔn yi a ra.
21Sebaxa nun Salamuna yi a fala Gedeyɔn xa, e naxa, “I tan yɛtɛɛn xa keli, i yi nxu faxa! Bayo ‘xɛmɛn nan tun na ligɛ.’ ” Nayi, Gedeyɔn yi keli, a yi Sebaxa nun Salamuna faxa. Se faɲin naxanye yi e ɲɔgɔmɛne fari, a yi ne fan tongo.
22Isirayila kaane yi a fala Gedeyɔn xa, e naxa, “Lu nxu xun na ɛ nun i ya diin nun i mamandenna, bayo i bata nxu rakisi Midiyan kaane ma.”
23Gedeyɔn yi a fala e xa, a naxa, “N mi luyɛ ɛ xun na, n mi n ma diin luyɛ ɛ xun na. Alatala nan luma ɛ xun na.”
24Gedeyɔn mɔn yi a fala e xa, a naxa, “N waxi sena nde maxɔdin feni ɛ ra. Ɛ birin xa tunlaso keden keden so n yii ɛ se tongoxine yi yɛngɛni.” Tunlaso xɛma daxine nan yi Midiyan kaane tunle ra, bayo Sumayila bɔnsɔnna muxune nan yi e ra.
25E yi a yabi, e naxa, “Nxu e fiyɛ i ma nɛn.” E yi dugini sa bɔxɔni, e birin yi tunlaso keden keden woli dugin fari e naxan tongo yɛngɛni.
26Tunlaso xɛma daxine binyen yi sigɛ han kilo mɔxɔɲɛ, Gedeyɔn naxan maxɔdin. A mɔn yi ɲɛrɛne nun se faɲine sɔtɔ e nun Midiyan kaane mangane dugi faɲine nun kɔɛ filin faɲin naxanye yi e ɲɔgɔmɛne kɔɛ.
27Gedeyɔn yi na xɛmaan nafala saraxarali domana nde ra, a yi a lu Ofara taani. Isirayila kaane birin yi fama mɛnna nin na batudeni naxan yi luxi alo yalunyana Ala yɛtagi, na yi findi maratantan seen na Gedeyɔn nun a denbayaan xa.
28Midiyan kaane yi yarabi Isirayila kaane yɛɛ ra, e mi fa e xunna rakeli sɔnɔn. Yamanan yi lu bɔɲɛ xunbenli ɲɛɛ tonge naanin Gedeyɔn ma siimayaan birin yi.
29Yosaa dii xɛmɛn Yerubali yi xɛtɛ, a dɔxɔ a konni.
30Gedeyɔn dii tonge solofere nan sɔtɔ, bayo ɲaxalan wuyaxi nan yi a yii.
31A konyi ɲaxanla naxan yi Siken taani, na fan yi dii keden sɔtɔ a xa, a yi na diin xili sa Abimeleki.
32Yosaa dii xɛmɛn Gedeyɔn faxa foriya faɲin nin, e yi a maluxun a fafe Yowasa gaburun na Ofara taani, dɛnaxan yi findixi Abiyeseri xabilan gbeen na.
33Gedeyɔn to faxa, Isirayila kaane mɔn yi Ala yanfa Baali suxurene xɔn naxan yi luxi alo yalunyana Ala yɛtagi, e yi Baali-Beriti findi e ala ra.
34Isirayila kaane mi bira Alatala fɔxɔ ra, e Ala naxan e ba e yaxune yii naxanye yi e rabilinxi.
35E mi hinanna yita Gedeyɔn ma denbayaan na naxan mɔn xili Yerubali, hali a to fe faɲi wuyaxi raba Isirayila xa.