Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Kisim Bek

Kisim Bek 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na Bikpela i tokim Moses olsem, “Yu wantaim ol manmeri yu bin bringim i kam long Isip, yupela i mas lusim dispela ples na go long dispela graun mi bin promis long givim long yupela. Bipo mi bin tokim Abraham na Aisak na Jekop olsem, ‘Bai mi givim dispela hap graun long ol lain tumbuna bilong yupela.’
2Na bai mi salim wanpela ensel i go paslain long yupela na mi bai rausim ol Kenan na ol Amor na ol Hit na ol Peres na ol Hivi na ol Jebus.
3Na bai yupela i go i stap long wanpela gutpela graun i gat planti gris na olkain gutpela gutpela kaikai i save kamap long en. Tasol mi yet mi no inap i go wantaim yupela, long wanem, yupela i manmeri bilong bikhet. Nogut mi go wantaim yupela na bai mi bagarapim yupela long rot.”
4Moses i givim ol manmeri dispela strongpela tok bilong Bikpela na ol i bel hevi, na ol i no moa putim ol gutpela bilas.
5Na Bikpela i tokim Moses long tokim ol Israel olsem, “Yupela i manmeri bilong bikhet tru. Sapos mi go wantaim yupela, bai mi bagarapim yupela. Maski sapos mi stap wantaim yupela sotpela taim tasol, bai mi bagarapim yupela olgeta. Orait harim, rausim olgeta ring gol samting long bodi bilong yupela na bai mi tingting gut long wanem pasin mi ken mekim long yupela.”
6Olsem na taim ol i lusim maunten Sainai ol i no putim dispela bilas gen.
7Olgeta taim ol Israel i go i stap long wanpela hap na sanapim haus sel bilong ol, orait Moses i save kisim wanpela haus sel na sanapim longwe liklik ausait long kem. Na em i save kolim dispela haus sel olsem, “Haus sel bilong bung wantaim God.” Na husat i laik save long laik bilong Bikpela, em i save go long dispela haus sel.
8Taim Moses i go long dispela haus sel bilong God, olgeta manmeri i stap long haus sel bilong ol yet ol i save kirap na sanap long dua bilong ol na lukim Moses i go insait.
9Moses i go insait pinis, orait klaut i save kam na sanap klostu long dua bilong haus sel. Na Bikpela i stap insait long klaut na i toktok wantaim Moses.
10Ol manmeri i save sanap long dua bilong haus sel bilong ol yet na i lukim klaut i stap klostu long dua bilong haus sel bilong God na ol i save daunim het na lotu long God.
11Na Bikpela i save toktok wantaim Moses olsem man i save toktok wantaim pren bilong en. Tupela i toktok pinis na Moses i save kam bek long kem. Tasol yangpela wokman bilong Moses, em Josua, pikinini bilong Nun, em i save stap yet insait. Em i no save lusim haus sel bilong God.
12Moses i tokim Bikpela olsem, “Yu bin tokim mi long bringim ol dispela manmeri i go long graun bilong ol. Tasol yu no tokim mi long wanem man yu laik i go wantaim mi bilong helpim mi. Na yu bin tok, ‘Mi save gut long yu na mi laikim yu.’
13Sapos yu laikim mi, orait mi laik yu tokim mi long tingting bilong yu na bai mi ken save gut long yu na oltaim mi ken mekim pasin yu save laikim. Na tu mi laik yu tingim dispela lain manmeri yu makim pinis bilong yu yet.”
14Na Bikpela i tok, “Mi bai go wantaim yu na givim bel isi long yu na larim yu i malolo.”
15Orait Moses i tokim Bikpela gen, “Sapos yu yet i no laik i go wantaim mipela, orait yu no ken larim mipela i lusim dispela hap.
16Sapos yu no i go wantaim mipela, olsem wanem bai ol arapela lain man inap save olsem yu laikim mi wantaim ol manmeri bilong yu? Tasol sapos yu go wantaim mipela, bai ol arapela lain pipel i ken save olsem, mipela i narakain manmeri tru.”
17Orait Bikpela i tokim Moses, “Mi bai mekim olsem yu tok. Long wanem, mi laikim yu na mi save gut long yu.”
18Na Moses i tokim Bikpela olsem, “Mi laik yu soim mi bikpela lait bilong pes bilong yu.”

19Na Bikpela i bekim tok long Moses olsem, “Mi bai soim yu gutpela pasin bilong mi. Na bai mi autim nem bilong mi long yu olsem, Mi Bikpela. Harim. Sapos mi laik marimari long wanpela man, orait bai mi marimari long en. Na sapos mi laik sori long wanpela man, orait bai mi sori long en.
20Tasol yu no inap lukim pes bilong mi, long wanem, sapos wanpela man i lukim pes bilong mi bai em i dai.
21Lukim, i gat wanpela bikpela ston i stap klostu long mi. Na yu ken sanap antap long dispela ston.
22Taim bikpela lait bilong pes bilong mi i kam klostu long yu, mi bai putim yu insait long wanpela hul bilong ston na karamapim yu long han bilong mi inap mi go pinis.
23Na bihain bai mi rausim han bilong mi na yu ken lukim baksait bilong mi tasol. Yu no inap lukim pes bilong mi.”