Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Kisim Bek

Kisim Bek 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Orait bihain Bikpela i tokim Moses olsem, “Yu go long king na givim em dispela tok bilong mi. Mi tok olsem, ‘Larim ol manmeri bilong mi i go bai ol i ken lotu long mi.
2Sapos yu no larim ol i go, orait bai mi salim ol rokrok na mekim save long olgeta hap graun bilong yu.
3Ol rokrok bai i pulap tru long wara Nail, na bai ol i lusim wara na i go long bikpela haus bilong yu na go insait long rum slip na long bet bilong yu. Na ol rokrok bai i go insait long ol haus bilong ol ofisa na bilong olgeta manmeri bilong yu. Na bai ol i go insait long ol stov na ol dis bilong wokim bret.
4Na ol bai i kalap i go antap long yu na ol ofisa na ol manmeri bilong yu.’” Moses i go givim dispela tok long king, tasol king i no harim tok.
5Orait Bikpela i tokim Moses, “Tokim Aron long stretim han na holim stik bilong en antap, na makim ol wara na ol baret na ol raunwara, bilong mekim ol rokrok i kamap na pulapim graun bilong Isip.”
6Orait na Aron i stretim han na holim stik antap na makim ol wara. Na ol rokrok i kamap na pulapim olgeta graun bilong Isip.
7Tasol ol glasman bilong king i yusim pawa bilong ol na ol tu i mekim planti rokrok i lusim ol wara na i go long graun.
8Na king i singautim Moses wantaim Aron i kam na i tokim tupela olsem, “Yutupela i mas beten long Bikpela bai em i rausim ol rokrok long mipela, na bai mi larim ol manmeri bilong yu i go na ol i ken mekim ofa long Bikpela.”
9Na Moses i bekim tok olsem, “I orait, mi ken mekim prea bilong helpim yu. Yu yet i ken makim taim na bai mi beten bilong helpim yu na ol ofisa bilong yu na ol manmeri bilong yu. Olsem na ol rokrok long haus bilong yupela bai i pinis na ol rokrok bai i stap long wara Nail tasol.”
10Na king i tok, “Beten long tumora.” Orait Moses i tok, “Bai mi mekim olsem yu tok, na bai yu ken save i no gat wanpela God i olsem Bikpela, em i God bilong mipela.
11Ol rokrok bai i lusim yu na ol haus bilong yupela na lusim ol ofisa na ol manmeri bilong yu, na ol bai i stap long wara Nail tasol.”
12Orait Moses wantaim Aron i lusim king na i go. Moses i prea strong long Bikpela i mas rausim ol dispela rokrok em i bin salim i kam long king.
13Orait Bikpela i mekim olsem Moses i bin askim, na ol rokrok i stap long ol haus na insait long banis na long ol gaden, olgeta i dai.
14Na ol man bilong Isip i hipim ol rokrok long olgeta hap, na ol i sting na smel nogut tru i kamap.
15Na taim king i lukim ol rokrok i dai pinis, orait em i bikhet gen, olsem Bikpela i bin tok, na em i no harim tok bilong Moses na Aron.
16Bihain Bikpela i tok moa long Moses olsem, “Tokim Aron long paitim graun long stik bilong en na das long olgeta hap graun bilong Isip bai i kamap natnat.”
17Orait tupela i mekim olsem. Aron i kisim stik bilong en na paitim graun na olgeta das long Isip i kamap natnat na ol natnat i karamapim ol manmeri na ol abus na kaikaim ol.
18Na ol glasman bilong Isip i yusim pawa bilong ol bilong mekim ol natnat i kamap, tasol ol i no inap. Na ol natnat i karamapim ol manmeri na ol abus.

19Na ol glasman i tokim king, “God yet i mekim dispela samting.” Tasol king i bikhet tumas olsem Bikpela i bin tok, na em i no harim tok bilong Moses na Aron.
20Bikpela i tokim Moses olsem, “Long moningtaim tru king bai i go long wara, na yu mas i go bungim em na givim em tok bilong mi. Mi tok olsem, ‘King, yu mas larim ol manmeri bilong mi i go bai ol i ken lotu long mi.
21Sapos yu no larim ol i go, bai mi salim planti lang i kam long yu na long ol ofisa na ol pipel bilong yu. Na ol lang bai i pulap long ol haus bilong yupela na long graun yupela i sanap long en.
22Tasol taim ol lang i kamap bai mi lukautim hap bilong Gosen, em distrik ol manmeri bilong mi i stap long en, na bai ol lang i no inap i stap long hap bilong ol. Na bai yu lukim na bai yu save olsem, mi yet mi Bikpela na mi mekim ol dispela samting long kantri bilong yu.
23Mi no ken mekim wankain samting long ol manmeri bilong mi olsem mi mekim long ol manmeri bilong yu. Harim, dispela mirakel bai i kamap long tumora.’”
24King i bikhet yet, orait Bikpela i mekim olsem em i bin tok na planti bikpela lain lang i kam insait long bikpela haus bilong king na long ol haus bilong ol ofisa na long olgeta hap bilong Isip. Na ol lang i bagarapim Isip olgeta.
25Orait king i singautim Moses wantaim Aron i kam, na em i tok, “Yupela go na mekim ofa long God bilong yupela insait long graun bilong Isip tasol.”
26Tasol Moses i tok, “Sapos mipela i mekim olsem, bai em i no stret, long wanem, ol Isip bai i lukim ol abus mipela i ofaim long God, Bikpela bilong mipela, na bai ol i bel nogut long mipela. Sapos mipela i kilim na ofaim ol abus ol Isip i no save mekim ofa long en, bai ol Isip i lukim dispela na ol i belhat na tromoi ston long mipela na kilim mipela i dai.
27Mipela i mas wokabaut inap tripela de long ples drai nating long mekim ofa long God, Bikpela bilong mipela, olsem em i bin tokim mipela long mekim.”
28Na king i tok, “Orait, mi ken larim yupela i go na mekim ofa long God, Bikpela bilong yupela, long ples drai nating. Tasol yupela i no ken i go longwe tumas. Na yupela i mas prea bilong helpim mi tu.”
29Orait Moses i bekim tok olsem, “Taim mi lusim yu pinis bai mi prea long Bikpela bai tumora em i ken rausim ol lang long haus bilong yu na long haus bilong ol ofisa na bilong ol manmeri bilong yu. Tasol yu no ken giamanim mipela gen na pasim rot bilong ol manmeri bai ol i no ken i go na mekim ofa long Bikpela.”
30Orait Moses i lusim king na i go beten long Bikpela.
31Na Bikpela i mekim olsem Moses i bin askim em. Na olgeta lang i lusim king wantaim ol ofisa na ol manmeri na i no gat wanpela lang i stap.
32Ol lang i go pinis, tasol king i bikhet gen na i no larim ol manmeri i go.