Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Kisim Bek

Kisim Bek 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na Bikpela i tok moa olsem, “Yupela i mas kisim diwai akas na wokim wanpela alta. Olgeta arere bilong en i wankain mak tasol, inap 2 mita 20 sentimita, na antap bilong en 1 mita 30 sentimita.
2Na sapim 4-pela samting olsem kom bilong bulmakau long dispela diwai akas na pasim long ol wan wan kona na karamapim alta olgeta long bras.
3Na kisim bras na wokim sampela dis bilong kisim sit bilong paia na ol liklik savol na dis na pok na plet bilong karim paia.
4Na yupela i mas kisim bras na wokim 4-pela samting i gat planti hul, bilong pasim long ol lek bilong alta. Na wokim wanpela ring bras bilong wanpela wanpela kona bilong karim alta.
5Na pasim wanpela samting long ol lek na i raunim alta long namel. Na pasim dispela 4-pela hap bras long ol lek aninit long dispela samting i stap namel.
6Na yupela i mas kisim tupela hap diwai akas na sapim tupela na karamapim long bras.
7Na taim yupela i karim alta yupela i mas subim dispela tupela stik long ol ring na karim.
8Yupela i mas kisim plang na wokim dispela alta olsem bokis, tasol yupela i no ken putim plang long as bilong bokis. Larim em i gat hul i stap. Yupela i mas wokim wankain olsem piksa mi bin soim yu long maunten.”
9Bikpela i tok moa olsem, “Yupela i mas wokim bikpela naispela laplap olsem banis bilong raunim haus sel. Wokim longpela laplap inap 44 mita bilong banis bilong hap saut.
10Na yupela i mas hangamapim dispela laplap long 20 pos bras na sanapim ol pos long 20 bokis bras. Na yupela i mas wokim ol huk bilong laplap na ol longpela ba bilong banis long silva.
11Orait mekim wankain tasol long banis bilong hap not.
12Long banis bilong hap san i go daun, yupela i mas wokim wanpela laplap longpela bilong en inap 22 mita. Na wokim 10-pela pos na 10-pela bokis bras i gat hul bilong sanapim ol dispela pos.
13Na banis bilong hap sankamap long ples dua i stap, mak bilong en tu i mas 22 mita.
14Hangamapim laplap, longpela bilong en inap 6 mita na 60 sentimita, long tupela sait bilong dua. Hangamapim wanpela wanpela laplap long tripela pos i sanap long tripela bokis bras.
16Long dua stret hangamapim wanpela naispela laplap, longpela bilong en inap 9 mita. Na samapim bilas long en long olkain tret na long blupela na retpela tret ol i wokim long gras bilong sipsip. Na yupela i mas sanapim 4-pela pos long 4-pela bokis bras na hangamapim dispela laplap long ol pos.
17Na yupela i mas joinim olgeta pos bilong dispela banis long ba silva. Na wokim ol huk long silva na pasim long ol pos bilong holim dispela ba silva. Na kisim bras na wokim ol bokis bilong sanapim ol pos.
18Longpela bilong dispela banis i mas inap 44 mita na bikpela bilong en inap 22 mita na antap bilong en inap 2 mita 20 sentimita. Na yupela i mas kisim gutpela waitpela laplap bilong wokim dispela banis. Na yupela i mas kisim bras na wokim ol bokis bilong sanapim ol pos bilong banis.
19Yupela i mas kisim bras tasol na wokim olgeta samting bilong mekim wok long haus sel na ol longpela pin bilong taitim na strongim haus sel na banis i raunim em.”

20Bikpela i tokim Moses olsem, “Yu mas tokim ol manmeri bilong Israel long bringim gutpela wel bilong diwai oliv bilong putim long ol lam, na bai ol dispela lam i ken lait i stap long olgeta de.
21Aron wantaim ol pikinini man bilong en bai i karim ol dispela lam i go insait long haus sel bilong bung wantaim mi, na putim i stap ausait long dispela laplap i haitim Bokis Kontrak. Na long olgeta de ol bai i putim wel long ol lam na bai ol i lait i stap long dispela ples mi stap long en, long apinun i go inap long moningtaim. Yupela ol Israel wantaim ol pikinini bai i kamap bihain, i mas holim dispela lo oltaim oltaim.”