Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Dↄaanaↄ

Dↄaanaↄ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛflaiũ buiↄ Gedeↄ̃ↄ là aa mɛ̀: Bↄ́yãi ń kɛ̀wɛ̃ɛ màai? Kɛ́ ńlɛ gɛ́ zĩkai ń Madiãↄ, mɛ́ ni wá sísi sↄ̃o bɛ? Màa aa zↄadↄ̀wà pãsĩpãsĩ,
2ↄ̃ a ònɛ́: Bↄ́ má kɛ̀ à kà á pↄ́wai? Á Ɛflaiũ buiↄ vɛ̃ɛ kↄ̃nwɛa zↄ̃ↄ dɛ̀ wá Abiɛzɛɛ buiↄ vɛ̃ɛkↄzↄ̃zↄ̃ala.
3Lua Madiã kíaↄ Ɔlɛbu ń Zeebuo nàɛ́ á ↄzĩɛ. Bↄ́ má kɛ̀ à kà á pↄ́wai? Kɛ́ a ònɛ́ màa, ↄ̃ an pↄ gbàsa wèe sa.
4Gedeↄ̃ↄ ń a gbɛ̃́ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basↄoↄ lɛ́ pɛ́lɛ Madiãↄzi. Kɛ́ aa kà Yuudɛ̃i, ↄ̃ aa bùa, nↄana lɛ́ ń dɛ.
5Ɔ̃ a ò Sukodeↄnɛ: À ma gbɛ̃́ↄ gba pɛ̃ɛ. Nↄana lɛ́ ń dɛɛ, mɛ́ málɛ pɛ́lɛ Madiã kíaↄ Zɛba ń Zalemunaoziɛ.
6Ɔ̃ Suko gbɛ̃zↄ̃ↄↄ mɛ̀: Zɛba ń Zalemunao ku n ↄzĩ kↄ̀ɛ, ↄ̃ wà gbasa wà n zĩgↄ̃ↄ gba pɛ̃ɛa?
7Gedeↄ̃ↄ wèmá à mɛ̀: Lá á ò màa, tó Dii Zɛba ń Zalemunao nàmɛɛ ma ↄzĩ, má á taitai ń gbáa lɛoɛ.
8Bↄa we à gɛ̀ Pɛnuɛli, ↄ̃ à wabikɛ̀má màa lↄ. Pɛnuɛlideↄ òɛ̀ lá Sukodeↄ òɛ̀waɛ lↄ,
9ↄ̃ a ònɛ́ sↄ̃ à mɛ̀: Tó ma su aafia, má kalangaɛ bee kwɛɛ.
10Zɛba ń Zalemunao ku Kaakoo ń ń zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ gɛ̃o (15.000). Gukpɛ oi zĩgↄ̃ pↄ́ gↄ̃̀ↄn we, an fɛ̃ndadeↄ gàga gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basoolo (120.000).
11Gedeↄ̃ↄ dã́dãkɛnaↄ zɛ́ sɛ̀ Nↄba ń Yↄgbↄao gukpɛ oi, ↄ̃ à lɛ̀lɛ zĩgↄ̃piↄwa gↄↄ pↄ́ an gbɛ̃e kú ń yãe làasoooo.
12Madiã kíapiↄ Zɛba ń Zalemunao tilɛ̀, ↄ̃ à pɛ̀lɛńzi, à ń kũkũ, ↄ̃ à ń zĩgↄ̃ↄ fù píi.
13Kɛ́ Yoasi nɛ́ Gedeↄ̃ↄ lɛ́ su ń zĩlao, à bↄ̀lɛ ń Ɛlɛsi gbɛbↄlɛo,
14ↄ̃ à Suko ɛ̀waasoe kũ̀ à yãlàlawà, ↄ̃ ɛ̀waasopi Suko gbɛ̃zↄ̃ↄↄ tↄ́ kɛ̃̀ɛ̀ láu gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwi ń soplao.
15Gedeↄ̃ↄ gɛ̀ Sukodeↄ lè à mɛ̀: Zɛba ń Zalemunaon kɛ. A ma láanikɛ̀ yãa a mɛ̀, Zɛba ń Zalemunao ku ma ↄzĩ kↄ̀ɛ, à gbasa ma gbɛ̃́ pↄ́ nↄana lɛ́ ń dɛↄ gba pɛ̃ɛa?
16Ɔ̃ à wɛ̃́lɛpi gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ kũ̀kũ, à ń taitai ń gbáa lɛo, aa dↄ̃̀.
17Ɔ̃ à gɛ̀ Pɛnuɛli kalanga kwɛ̀ à wɛ̃́lɛpi gↄ̃ɛↄ dɛ̀dɛ.
18Ɔ̃ à Zɛba ń Zalemunao là à mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ a ń dɛdɛ Tabooↄ dɛ kpelewa ni? Aa wèwà aa mɛ̀: Aa dɛ lanwaɛ, an kákaa dɛ lán kíanɛↄwa.

19Ɔ̃ Gedeↄ̃ↄ ònɛ́: Ma vĩ̀i dadoũdeↄn we. Tó a ń tó yãa, ń Diio má á dɛdɛo.
20Ɔ̃ a ò a nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia Yɛtɛɛɛ à mɛ̀: Fɛlɛ ǹ ń dɛdɛ. Nɛ́pi i a fɛ̃nda woo, asa ɛ̀waasonaɛ, mɛ́ vĩa lɛ́ aà kṹ.
21Ɔ̃ Zɛba ń Zalemunao mɛ̀: Fɛlɛ ǹ wá dɛdɛ nzĩa. Baade ń a gbãaoɛ. Ɔ̃ Gedeↄ̃ↄ fɛ̀lɛ ń dɛdɛ, à mↄkampɛɛ pↄ́ kú ń yiongoↄ waawaↄ bↄ̀lɛ.
22Isailiↄ ò Gedeↄ̃ↄɛ: Gↄ̃ wá kía ũ ń n buiↄ. Ḿmɛ n wá bↄ́ Madiãↄ ↄzĩ.
23Ɔ̃ Gedeↄ̃ↄ ònɛ́: Má gↄ̃ á kía ũo, baa ma buiↄ. Dii mɛ́ aↄ dɛ á kía ũ.
24Ɔ̃ à ɛ̀a ònɛ́: Málɛ wabikɛwá. Á baade a swã́li pↄ́ á sìmá kpaa mɛ̀ndodo. Madiãↄ ìↄ swã́li pↄ́ wa pì ń vuao daaɛ, asa Isimaɛlaↄnɛ.
25Aa òɛ̀: Wá kpama. Aa zwãa kpàlɛ, ↄ̃ baade swã́li pↄ́ á sìmáↄ zùzu a guu mɛ̀ndodo.
26Swã́li pↄ́ à a wabikɛ̀mápiↄ vua gbia kà kiloo bao, mↄkampɛɛↄ ń swã́liↄ ń gomusu tɛ̃a pↄ́ Madiã kíaↄ daaↄ ń mↄ̀yabaa pↄ́ kú ń yiongoↄ waawaↄ bàasi.
27Ɔ̃ a pì dii ũ, a pɛ̀lɛ a bɛ wɛ̃́lɛu Ɔfɛla. Ɔ̃ Isailiↄ gbãsĩkɛ̀ò ḿpii, ↄ̃ à gↄ̃̀ bai ũ Gedeↄ̃ↄɛ ń aà bɛdeↄ.
28Màa Isailiↄ Madiãↄ bùsa. Madiãↄ i e mifùńla lↄo. Ɔ̃ Isailiↄ bùsu gↄ̃̀ dↄdↄa Gedeↄ̃ↄ gↄↄ e wɛ̃̀ bla.
29Yoasi nɛ́ Gedeↄ̃ↄ gɛ̀ zↄ̃̀lɛ a bɛ.
30Aà nɛgↄ̃ɛ pↄ́ à ń íↄ bàaↄ̃kwiɛ, asa aà nↄↄ dasiɛ.
31A nↄ pↄsɛ vĩ lↄ Sikɛũ, à nɛgↄ̃ɛ ìaànↄ, ↄ̃ wà tↄkpàɛ̀ Abimɛlɛki.
32Yoasi nɛ́ Gedeↄ̃ↄ gà a zikũ guuɛ, ↄ̃ wà aà mia kpàkↄ̃i ń a mae Yoasio Ɔfɛla Abiɛzɛɛ.
33Kɛ́ Gedeↄ̃ↄ gà, ↄ̃ Isailiↄ ɛ̀a gbãsĩkɛ̀ ń Baalio. Ɔ̃ aa tã́a pↄ́ wì mɛ Baalibaakuwanↄ pɛ̀lɛ ń dii ũ,
34ↄ̃ Dii ń Lua pↄ́ ń bↄ́ ń ibɛɛ pↄ́ liaańziↄ ↄzĩ yã́ sã̀ńgu.
35Aai gbɛ̃kɛkɛ Yelubaali Gedeↄ̃ↄ bɛdeↄnɛ yãmaa pↄ́ a kɛ̀nɛ́ musuo.