Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Dↄaanaↄ

Dↄaanaↄ 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sãusↄ̃ↄ gɛ̀ Gaza, à káaluae è we, ↄ̃ à gɛ̃̀ wúlɛiaànↄ.
2Wa ò Gazadeↄnɛ wà mɛ̀: Sãusↄ̃ↄ mↄ̀ la. Ɔ̃ aa lìa gupizi, wàlɛ aà dãdã wɛ̃́lɛ bↄlɛu gwãasĩna aa mɛ̀: Tó gu dↄ̀, wá aà dɛɛ.
3Sãusↄ̃ↄ wùlɛ we e wɛɛdo, ↄ̃ à fɛ̀lɛ. À gɛ̀ wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛ gba kũ̀ ń a lipɛlɛ mɛ̀n plaↄ, a bìlɛ ń a kákabↄo sãnu. A dà a gã̀u, à gɛ vũ̀aa sĩ̀sĩ pↄ́ bↄaa ń Hɛblↄ̃o musu.
4Bee gbɛa Sãusↄ̃ↄ yè nↄɛezi Vɛ̃ɛbu guzulɛu. Aà tↄ́n Dalila.
5Ɔ̃ Filitɛ̃ kíaↄ gɛ̀ nↄpi lè, aa òɛ̀: Kↄ̃nikɛɛ̀, kɛ́ ǹ e ǹ aà gbãa zↄ̃ↄpi asii dↄ̃ ń lá wá kɛ wà aà nɛo. Tó wa ba dↄ̀wà wa aà fù, wá baade a n gba ã́nusu ↄwatɛ̃ ↄ̀aa sↄo ń basↄoo (1.100).
6Ɔ̃ Dalila ò Sãusↄ̃ↄɛ: Pↄ́ pↄ́ tò ń gbãa kɛ́wa omɛɛ. Ba kpele wa dↄma, ńyↄ̃ fↄ̃ kɛ̃o ni?
7A wèwà à mɛ̀: Tó wà ma ye ń saba niɛo mɛ̀n sopla, bee mɛ́ a ma busa, mí gↄ̃ lán gbɛ̃́piiwa.
8Filitɛ̃ kíaↄ mↄ̀ Dalilaɛ ń saba niɛ pↄ́ i giigaga yãaoↄ mɛ̀n sopla, ↄ̃ à aà yèò.
9Aà kpàkpanaↄ ulɛa kpɛa, ↄ̃ Dalila ò Sãusↄ̃ↄɛ: Sãusↄ̃ↄ! Filitɛ̃ↄ lɛ́ mↄma fá! Ɔ̃ à sabapiↄ kɛ̃̀ lán bà mùaawa, wi aà gbãa bↄkĩi dↄ̃o.
10Ɔ̃ Dalila òɛ̀: Ńlɛ ma kpánguakɛɛ, n ɛɛtòmɛɛɛ. Omɛɛ sa. Ba kpele wa n yeòi?
11A òɛ̀: Tó wà ma ye ń balɛɛna dafu gèele pↄ́ wi zĩkɛò yãaoↄ, a ma busa, mí gↄ̃ lán gbɛ̃́piiwa.
12Ɔ̃ Dalila bapiↄ sɛ̀ à aà yèò. Aà kpàkpanaↄ ulɛa kpɛa, ↄ̃ à mɛ̀: Sãusↄ̃ↄ! Filitɛ̃ↄ lɛ́ mↄma fá! Ɔ̃ Sãusↄ̃ↄ ba pↄ́ dↄdↄ a gã̀sĩwapiↄ kɛ̃̀kɛ̃ lán bapunawa.
13Dalila òɛ̀: Ńlɛ ma kpánguakɛ e tiaɛ. N ɛɛtòmɛɛ. Omɛɛ sa. Ba kpele wa n yeòi? Ɔ̃ a òɛ̀: Tó n ma mikã tãa lán balɛɛnawa mɛ̀n soplaↄ kà dã́au ń tã̀,
14mɛ́ n kálo pàwà, má busaɛ, má gↄ̃ lán gbɛ̃́piiwaɛ. Dalila tò i dàaàla, ↄ̃ à aà mikã tãa mɛ̀n soplapiↄ kà dã́au a tã̀, ↄ̃ a fĩ̀ àsaliwa. Ɔ̃ à mɛ̀: Sãusↄ̃ↄ! Filitɛ̃ↄ lɛ́ mↄma fá! Ɔ̃ à vù, à a mikã gà a wòlo dã́api ń àsalio guu.
15Dalila ɛ̀a òɛ̀ lↄ: Niↄ omɛɛ ń yemazi, mɛ́ ń ma náai vĩo sↄ̃ bɛ? N ma kpánguakɛ̀ à kà gɛ̃n àaↄ̃. Ni n gbãa zↄ̃ↄ bↄkĩi omɛɛo.
16Màa ìↄ naɛwà ń yã́ bee taao láasai. À aà nↄ̀sɛ yàɛ̀ e à gɛ̀ fù mɛnawa, a ye ga.
17Ɔ̃ à yã́ pↄ́ kú a sↄ̃u òɛ̀ píi sa à mɛ̀: Gɛ̃ i táa'o ma miwao, asa wà ma kpa Luawaɛ. Tó wà ma mi bò lé, ma gbãa làon we. Má busa mà gↄ̃ lán gbɛ̃́piiwaɛ.
18Kɛ́ Dalila è à yã́ pↄ́ kú a sↄ̃u òɛ píi, ↄ̃ à lɛ́kpãsãkɛ̀ Filitɛ̃ kíaↄnɛ à mɛ̀: À ɛa mↄ gɛ̃n do lↄ, asa à apii òmɛɛ sa. Ɔ̃ aa ɛ̀a mↄ̀ aà kĩ́i, aa ã́nusupi kũa.

19Dalila tò i Sãusↄ̃ↄ lɛ̀ a gbáa, ↄ̃ à gↄ̃ɛe sìsi. À aà mikã gbã̀a tãa mɛ̀n soplapiↄ bò, ↄ̃ à nà busaawa, aà gbãapi gɛ̃̀zɛa.
20Dalila mɛ̀: Sãusↄ̃ↄ! Filitɛ̃ↄ lɛ́ mↄma fá! Ɔ̃ à vù, à làasookɛ̀ à mɛ̀: Má kɛ lán yãawa mà azĩa bↄɛ. A dↄ̃ kɛ́ Dii gòwao.
21Ɔ̃ Filitɛ̃ↄ aà kũ̀ aa aà wɛ́ bↄ̀bↄ, ↄ̃ aa gɛ̀aànↄ Gaza. Aa mↄgotɛ̃ gala kpàɛ̀, ↄ̃ àlɛ wísilↄ kpɛ́ pↄ́ wà aà dàu we.
22Aà mipi nà kã́kpalɛawa sa.
23Filitɛ̃ kíaↄ kↄ̃ kã̀aa aa gɛ̀ ń dii Dagↄ̃ gbagbai, aalɛ pↄnakɛ, aalɛ mɛ: Wá dii wá ibɛɛ Sãusↄ̃ↄ nàwɛ̃ɛ wá ↄzĩɛ.
24Kɛ́ Filitɛ̃ↄ aà è, aa ń dii sáaukpà aa mɛ̀: Wá ibɛɛ wá bùsu dɛ̀, à wá gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ dúuduu, ↄ̃ wá dii aà nàwɛ̃ɛ wá ↄzĩ.
25Lá an pↄ kɛ̀na màa aa mɛ̀: À Sãusↄ̃ↄ sísi aà kↄ̃̀ↄ'owɛ̃ɛ. Ɔ̃ wà aà bↄ̀ kpɛ́ pↄ́ wà aà dàupiu, à yaalↄ kpàńzi. Ɔ̃ wà aà zɛ̀ kpɛ́ gbapɛlɛↄ zãnguo.
26Sãusↄ̃ↄ ò ɛ̀waasona pↄ́ a ↄ kũaɛ: Gɛmanↄ kpɛ́ gbapɛlɛ pↄ́ kpɛ́ sɛaↄ saɛ mà ↄnanawà, mí gbãa'ewà.
27Tã́akpɛpi pà. Gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ ku we ń Filitɛ̃ kíaↄ píi. Gbɛ̃́ pↄ́ kú kpɛ́pi musuↄ kà gbɛ̃ↄn ↄ̀aa gɛ̃o (3.000), aa mↄ̀ Sãusↄ̃ↄ kↄ̃̀ↄ gwai.
28Sãusↄ̃ↄ wiilɛ̀ Diiwa à mɛ̀: Dii Lua, to ma yã́ dↄngu. Lua, ma gba gbãa gɛ̃n doɛ bee mà tↄsiò Filitɛ̃ↄwa ma wɛ́ mɛ̀n pla yã́ musu.
29À ↄnàna kpɛ́ gbapɛlɛ mɛ̀n pla pↄ́ kpɛ́pi sɛa guoguoↄwa, aà ↄplaa ku adowa, zɛɛ ku adowa.
30À mɛ̀: To mà ga ń Filitɛ̃ↄ! À kulu kù, ↄ̃ à ↄpɛ̀wà ń gbãao, ↄ̃ kpɛ́pi kwɛ̀ kà Filitɛ̃ kíaↄla ń gbɛ̃́ pↄ́ kú a guuↄ. Gbɛ̃́ pↄ́ Sãusↄ̃ↄ ń dɛdɛ a gagↄↄↄ dasi dɛ gbɛ̃́ pↄ́ à ń dɛdɛ a bɛ̃́ɛzĩↄla.
31Aà dãunaↄ ń aà de bɛdeↄ píi mↄ̀ aà gɛ sɛ̀ wà tàò, ↄ̃ aa aà mia kpàkↄ̃i ń a mae Manↄao, Zↄla ń Ɛsɛtaoo zãnguo. À dↄ̀aa Isailiↄnɛ wɛ̃̀ baoɛ.