Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Dↄaanaↄ

Dↄaanaↄ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zĩbeezĩ Debolaa ń Abinↄaũ nɛ́ Balakuo lɛɛ bee sì:
2Kɛ́ Isaili dↄaanaↄ bↄ̀ dↄ̀aa, gbɛ̃́ kĩniↄ tɛ́ńzi teasisai. À Dii sáaukpa!
3Kíaↄ, à yã́ɛ bee ma! Gbãadeↄ, à swã́kpa! Má lɛsi Dii yã́ musu, má Dii Isailiↄ Lua táasilɛ.
4Kɛ́ Dii bↄ̀ Sei gbɛ musu, tↄↄlɛ lùalua, kɛ́ àlɛ pã Ɛdↄũↄ bùsupia, loupↄↄ fↄ̃̀, lou mà maamaa.
5Gbɛ̀sĩsĩↄ dèedee Dii aɛ, Isailiↄ Lua pↄ́ bↄ̀ mↄ̀má Sinaipi.
6Anata nɛ́ Samɛgaa gↄↄ, Yaeli gↄↄ, gbɛ̃e lí zɛda sɛ lↄo, zɛ́wɛwɛna ↄ̃ wɛ̃́lɛgɛna ì sɛ́.
7Kíaↄ lɛ́ midɛ Isaili bùsuu, ↄ̃ ma Debolaa ma gↄ̃ Isailiↄ da ũ.
8Kɛ́ aa zɛ̀ ń dii dafuↄ, ↄ̃ zĩ kↄ̃ kũ̀ wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛu. Baa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bla (40.000) guu gbɛ̃e sɛ̀ngbao ge sↄ̃na vĩo.
9Ma pↄ dↄ Isailiↄ dↄaanaↄwa ń gbɛ̃́ pↄ́ tɛ́ńzi teasisaiↄ. À Dii sáaukpa!
10Á gbɛ̃́ pↄ́ á di zàa'ĩn pua kpɛↄ á gbɛ̃́ pↄ́ á zↄ̃lɛ tɛfɛniwapiↄ ń á gbɛ̃́ pↄ́ á bɛ kɛ̀sɛↄ, à a yã'o.
11Gbɛ̃́ pↄ́ kãaaa ítↄkĩiↄ zↄa dↄ, aa Dii maakɛaↄ dàu lɛ́ siunɛ́, Isailiↄ kíaↄ zĩblè, ↄ̃ Dii gbɛ̃́ↄ sù ń wɛ̃́lɛↄ guu.
12Fɛlɛ Debolaa! Fɛlɛ! Fɛlɛ lɛsi! Fɛlɛ! Abinↄaũ nɛ́ Balaku, fɛlɛ dↄaa n zĩ̀zↄↄnɛ.
13Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ bↄ̀ mↄ̀ kíaↄ kĩ́i, Dii gbɛ̃́ↄ mↄ̀ ma kĩ́i ń nɛgↄ̃naↄ.
14Ɛflaiũ bui pↄ́ aa Amalɛki buiↄ fùↄ ń Bɛ̃yãmɛɛ buieↄ tɛnzi. Makii buieↄ dɛ dↄaanaↄ ũ, Zabulↄni buieↄ gopana kũa.
15Isakaa bui kíaↄ kú ń Debolaao, Isakaa buiↄ kú ń Balakuo, aa sìaànↄ gusalalau. Lubɛni bui gãliↄ seakɛ̀.
16Àkɛa a gↄ̃ kĩnaↄ saɛ, álɛ kulɛpɛa sãↄnɛ mai? Lubɛni bui gãliↄ seakɛ̀ maamaaɛ.
17Galada bùsudeↄ gↄ̃̀ Yuudɛ̃ baale. Àkɛa Dã buiↄ zɛ̀ ń ń gó'ilɛnaↄi? Asɛɛ buiↄ zↄ̃lɛ ísialɛ, aa gↄ̃̀ ń godↄkĩiↄ.
18Zabulↄni buiↄ fɛ̃na wò, aa a kpɛ́ vũ̀aa, Nɛfatali buiↄ kɛ̀ gulɛsĩↄu màa lↄ.

19Kanaa bùsu kíaↄ mↄ̀, aa zĩkà Taanaki Mɛgido swa saɛ, kási aai àizɛɛ sɛ́lɛ tàòo.
20Za musu saanaↄ zĩkà, aa bↄ̀ ń zɛ́u, aa zĩkà ń Siselao.
21Kisↄ̃ swa zipi tàńnↄ. Má gɛ́ aɛ, mí gɛ́ ń gbãao.
22Sↄ̃́ gbãaↄ lɛ́ bàalɛ, an kɛ̀sɛ kↄ̃fĩ dↄ.
23Dii Malaika mɛ̀: À Mɛlozu ká, à lɛkɛ Mɛlozudeↄnɛ maamaa, asa aai mↄ dↄ̀ Diilɛo, aai dↄ Dii nɛgↄ̃naↄlɛo.
24Nↄɛ báaaden Ɛbɛɛ na Yaeli ũ, Keni bui nↄɛpi báaa vĩ zwã̀akpɛdeↄ guu.
25Sisela í gbɛ̀awà, ↄ̃ à vĩ kpàwà, à vĩfãai kpàwà ta ↄde guu.
26À ↄbↄ̀ zwã̀akpɛ kálo sɛ̀, à masana kũ̀ ń a ↄplaao, ↄ̃ à Sisela lɛ̀ò à aà mi wì, à aà swãgɛ̃zĩ fↄ̃̀ à aà tↄ̀lↄzↄ̃̀.
27Sisela gofanlɛ à lɛ̀lɛ aà gbá saɛ, ↄ̃ à gↄ̃̀ wúlɛa we. À gofanlɛ à lɛ̀lɛ aà gbá saɛ, gu pↄ́ à gofanlɛ à lɛ̀lɛu, we à gàu.
28Sisela da wɛkpàlɛ fɛnɛntiu, à wiilɛ̀ fɛnɛnti mↄↄ fòou à mɛ̀: Bↄ́yãi aà sↄ̃́go kpɛ́ e tiai? Àkɛa aà gbɛ̃́ↄ sↄ̃́goↄ kↄ̃fĩ dↄo ni?
29Aà nↄɛ zĩkɛna ↄ̃nↄnaↄ lɛ́ oɛ̀, ↄ̃ a tɛ́ ń lɛgbɛi láasai à mɛ̀:
30Aalɛ pↄ́ↄ naaaɛ, aalɛ kpaalɛkↄ̃ɛɛ, baade ń a wɛ̃́ndiao mɛ̀ndodo ge plapla. Aalɛ zwã̀a wɛdeↄ naaa Siselaɛɛ, zwã̀a wɛde wɛ̃̀sãdeↄnɛ, pↄlↄgãu pↄ́ wà ba kɛ̃̀wàↄɛ.
31Dii, to n ibɛɛↄ ga màa ḿpii, gbɛ̃́ pↄ́ aa yenziↄ gbãa iↄ dɛdɛ lán ĩatɛ̃ dɛdɛawa. Ɔ̃ an bùsu gↄ̃̀ dↄdↄa e wɛ̃̀ bla.