Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Amɔsu

Amɔsu 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɛɛ Sɑmɑrin tɔn kurɔbu, bɛɛ be i dimɔ i bɔriɑmɔ nɡe Bɑsɑnin nɑɑ ɡbiibi yi yi wɑ̃ɑ Sɑmɑrin ɡuurɔ, i wɔnwɔndobu dɑm dɔremɔ, i bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbu tɑki dimɔ, mɑ i bɛɛn durɔbu sɔ̃ɔmɔ bu kɑ tɑm nɑ i nɔ. Tɛ̃, i swɑɑ dɑkio i nɔ.
2Nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ bɔ̃rumɔ kɑ nɛn tiin yĩsi dɛɛrɑru nɑ mɔ̀, wee sɑɑ yɑ sisi yè sɔɔ bɑ koo bɛɛ kɑ bɛɛn bibun bweseru kɔkɔnu sɔre bu ɡɑwɑ nɡe swɛ̃ɛ.
3Bɛɛn bɑɑwure u koo yɑri kururun di kpɑ bu bɛɛ kubɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
4Yinni Gusunɔ u nɛɛ, bɛɛ Isirelibɑ, i doo yɑ̃ku yee ten mi Betɛliɔ, kpɑ i n mɑn torɑrimɔ. I doo Giliɡɑliɔ, kpɑ i n mɑn torɑrimɔ nɡe mɛ̀n nɔɔ i ko kpĩ. I n bɛɛn yɑ̃kunu mɔ̀ bururu bɑɑtere, kpɑ i n kɑ bɛɛn kɛ̃nu nɑɑmɔ sɔ̃ɔ itɑ kɑ sɔ̃ɔ itɑ.
5I bɛɛn siɑrɑbun yɑ̃kunu koowo kɑ pɛ̃ɛ ye bɑ seeyɑtiɑ doke. Kpɑ i tɔmbu sɔ̃ mɑ i kɛ̃nu kuɑ kɑ kĩru. Domi yerɑ bɛɛ Isirelibɑ i kĩru bo. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
6N wee nɑ derɑ ɡɔ̃ɔrɑ duɑ bɛɛn wuu mɑrosu kpuro sɔɔ. Mɑ i dĩɑnu biɑ bɛɛn yɛnusu kpuro sɔɔ. Adɑmɑ kɑ mɛ, i ǹ ɡɔsirɑmɛ nɛn mi. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
7Nɑ yinɑ ɡurɑ yu nɛ ye n tie suru itɑ bu kɑ dĩɑnu ɡɛ̃. Nɑ derɑ ɡurɑ yɑ nɑ wusu ɡɑsun mi. Mɑ nɑ ǹ wure yu nɛ ɡɑsun mi. Nɑ derɑ yɑ nɑ ɡbenu ɡɑnu sɔɔ. Mɑ nɑ ǹ wure yu nɛ ɡɑnun mi. Mɑ nu ɡberɑ.
8Yerɑ bɛɛn wusu ɡɑsun tɔmbu bɑ dɑ wuu ɡɑɡun mi bu kɑ nim wɑ bu nɔ. Adɑmɑ ben nim nɔru ɡɑ ǹ kpɑ. Kɑ mɛ, i ǹ ɡɔsirɑmɛ nɛn mi. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
9Nɑ derɑ bɛɛn dĩɑnu kusenu kuɑ, mɑ twee yi nɑ yi bɛɛn ɡbeɑn dĩɑnu kɑ bɛɛn dɑ̃ɑ ɡbɑɑnun wurusu kpuro di. Adɑmɑ kɑ mɛ, i ǹ ɡɔsirɑmɛ nɛ Gusunɔ bɛɛn Yinnin mi.
10Nɑ mɑɑ bɛɛ kɛ̃si kɛ̃si bɑrɑru sure nɡe mɛ nɑ kuɑ Eɡibitiɔ. Nɑ derɑ bɑ bɛɛn ɑluwɑɑsibɑ ɡo tɑbu sɔɔ. Mɑ bɑ ben dumi mwɛɛrɑ. Nɑ derɑ i bɛɛn tɔn be bɑ ɡun nuburu nuɑ bɛɛn sɑnsɑniɔ. Adɑmɑ kɑ mɛ, i ǹ ɡɔsirɑmɛ nɛn mi.
11Nɑ bɛɛ surɑ nɑ kɔsukɑ nɡe Sodomu kɑ Gomɔrɑ ye nɑ kɑm koosiɑ. Mɑ i kuɑ nɡe dɑ̃ɑ nɔɔ ɡe bɑ wunɑ dɔ̃ɔn di. Adɑmɑ kɑ mɛ, i ǹ ɡɔsirɑmɛ nɛ, Yinni Gusunɔn mi.
12Yen sɔ̃nɑ bɛɛ Isirelibɑ kon bɛɛ sɛɛyɑsiɑ. Ǹ n mɛn nɑ, i n sɔɔru sɑ̃ɑ i n kɑ nɛ Gusunɔ bɛɛn Yinnin siribu mɑrɑ.
13Domi nɛnɑ nɑ ɡuunu mɔmɑ, mɑ nɑ woo tɑkɑ kuɑ. Nɑ rɑ nɛn bwisikunu tɔnu ɡiɑsie. Nɑ rɑ mɑɑ yɑm bururɑm ɡɔsie yɑm wɔ̃kuru, kpɑ nɑ n sĩimɔ ɡuunu wɔllɔ. Nɛn yĩsirɑ Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinni.