Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Amↄsi

Amↄsi 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Á Basana zununuↄ, à yã́ɛ bee ma, á nↄɛ pↄ́ a mɛ̀kpa Samali sĩ̀sĩpↄlɛuↄ! I gbãamↄ wɛ̃nadeↄnɛ, i taasideↄ wɛtã, i o á zã́ↄnɛ aa idã dↄ à mi.
2Ma Dii Lua ma lɛgbɛ̃̀ ń ma kuaadoakɛo, ma mɛ̀ gↄↄ lɛ́ mↄ́wá wa kokoaka á gbɛ̃́ kↄ̃naↄzi, wi á sɛ́lɛ táánↄ ń mↄ̀ kòoloↄ.
3Á baade a bↄ a aɛdↄawa súsu bĩ́ifoou, wi táánↄ zĩ̀zↄↄ ũ. Ma Dii mámɛ má ò.
4À gi àↄ gɛ́ Bɛtɛli, í tàaekɛ we. À gi àↄ gɛ́ Giligali, í ɛa tàaekɛ lↄ. Àliↄ sa'o á diiↄwa we lá gu lɛ́ dↄ, íↄ á pↄ́ kwide kpa we wɛ̃̀ àaↄ̃ ń wɛ̃̀ àaↄ̃o.
5Àli pɛ̃ɛ sɛa kpasa sa'okĩiwa sáaukpabↄ ũ, í pↄ́ pↄ́ iↄ ma gba kpàwakɛ wà ma, á Isailiↄ, asa bee kɛa á yei. Ma Dii mámɛ má ò.
6Wɛ̃́lɛ píiu má tò á lɛkpɛ lɛ́ yↄ́ lↄo, ualɛ ń ualɛo má tò a kua blɛwa, kási i ɛa su ma kĩ́io. Ma Dii mámɛ má ò.
7Kɛ́ à gↄ̃̀ mↄ àaↄ̃ wà pↄkɛkɛ, ↄ̃ ma á tɛ̃́ lou. Má tò lou mà wɛ̃́lɛeↄu, à gì mai wɛ̃́lɛeↄu. Má tò à mà buaeↄ, à gì mai buaeↄ, ↄ̃ gu giigàga.
8Á gbɛ̃eↄ bã̀abãabò, aa gɛ̀ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo í wɛɛlɛi, aai e à mↄ̀máo, kási i ɛa su ma kĩ́io. Ma Dii mámɛ má ò.
9Mi to pↄ́wɛn gbↄ̃si ń pↄ́ fukpaao á kaaↄ ń á vɛ̃ɛbuↄ le mↄ̀ↄmↄↄ. Kwaↄ á kaadↄɛnaↄ ń á kuↄ blè, kási i ɛa su ma kĩ́io. Ma Dii mámɛ má ò.
10Ma gagyãↄ kàágu, lá má kà Egipiↄguwa. Ma á ɛ̀waasoↄ dɛ̀dɛ zĩ guu, má tò wà á sↄ̃́ↄ nàaa. Má tò yai gĩ dà á bòoa, á ní lɛ́ dↄkĩi eo, kási i ɛa su ma kĩ́io. Ma Dii mámɛ má ò.
11Ma á gbɛ̃eↄ suumpa, lá ma Sↄdↄũ ń Gↄmↄↄo suumpawa. A gↄ̃ gòmiↄna pↄ́ wa ga bↄ̀ tɛ́u ũ, kási i ɛa su ma kĩ́io. Ma Dii mámɛ má ò.
12A yã́i Isailiↄ, má yã́piↄ kɛɛ́. Lá má yã́piↄ kɛɛ́ Isailiↄ, àↄ kú ń mapi á Lua yã́kpalɛkɛaánↄ sↄuo.
13À ma! Mi gbɛ̀sĩsĩↄ kása, mi to zàa'ĩana fɛlɛ, mi to gbɛ̃nazĩna dↄ̃ lá a làasoo dɛ, mi to gu dↄ, mi ɛa to gu si, mi táa'o dṹnia gulɛsĩↄwa, ma tↄ́n Dii Lua Zĩgↄ̃de.