Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Amos

Amos 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I Bashandiki inekler, Samariye téghida turup, namratlarni xarlawatqan, miskinlerni éziwatqanlar, Xojilirigha: «Sharabni élip kélinglar, biz ichimiz» deydighanlar, Bu sözni anglanglar: —
2Reb Perwerdigar Öz pak-muqeddesliki bilen qesem ichkenki, Mana, béshinglargha shundaq künler chüshiduki, U silerni ilmekler bilen, Neslinglarni changgaklar bilen élip kétidu.
3Hem siler ayallar herbiringlar sépilning shoraliridin qisilip ötüp, Udul méngip tikiwétisiler; We siler Harmon terepke chörüwétilisiler, — deydu Perwerdigar.
4Emdi Beyt-Elge kélinglar, asiyliq qilinglar! Gilgaldimu asiyliqni köpeytinglar! Etigende qurbanliqliringlarni, Her üchinchi küni silerning «ondin bir» ülüsh öshriliringlarni élip kélinglar,  
5«Teshekkür qurbanliqi»ni xémirturuch bilen bille köydürünglar — Siler «xalis qurbanliqlar»inglarni jakarlap maxtinip yürünglar; Chünki bundaq qilishqa amraqsiler, i Israillar! — deydu Reb Perwerdigar.  
6«Men hemme sheherliringlarda «chishning pakizliqi»ni chüshürdüm, Hemme yéringlarda silerni ash-nan'gha bolghan hajetmen qildim; Biraq siler yenila yénimgha qaytmidinglar, — deydu Perwerdigar;
7Hosulgha üch ayla qalghan bolsimu, silerdin yamghurni tartiwélip bermidim; Bir sheher üstige yamghur yaghdurdum, Yene bir sheherge yaghdurmidim; Bir parche yer üstige yamghur yaghdi; Yene bir parche yer yamghursiz qaghjirap qaldi;
8Shuning bilen ikki, üch sheherning puqraliri su tilep bashqa bir sheherge elengship bardi, Lékin qanmidi; Biraq siler yénimgha yenila qaytmidinglar, — deydu Perwerdigar;
9Men silerni judun hem hal apiti bilen urdum; «Ghajilighuchi qurt»lar nurghunlighan béghinglar, üzümzarliringlar, enjür derexliringlar hem zeytün derexliringlarni yep ketti; Biraq siler yénimgha yenila qaytmidinglar, — deydu Perwerdigar;  
10Men aranglargha Misirgha chüshürülgen apetlerdek apetni ewettim; Yigitliringlarni qilich bilen öltürgüzdum, Atliringlarni olja bolushqa qoyuwettim; Men qarargahinglardin jesetlerning sésiqchiliqini purutuwettim, Uni dimighinglarghimu kirgüzdum, Biraq siler yénimgha yenila qaytmidinglar, — deydu Perwerdigar;
11Men aranglardin bezilerni Xuda Sodom we Gomorra sheherlirini örüwetkinidek örüwettim, Shuning bilen siler ottin tartiwélin'ghan bir chuchula otundek bolup qaldinglar; Biraq yénimgha yenila qaytmidinglar, — deydu Perwerdigar;  
12Shunga Men sanga shundaq qilishim kérek dewatimen, i Israil; Men buni sanga qilidighanliqim tüpeylidin, Xudaying bilen körüshüshke teyyarlan, i Israil!
13Chünki mana, taghlarni Shekillendürgüchi, Shamalni Yaratquchi, Insan'gha özlirining oy-pikrining néme ikenlikini Ayan Qilghuchi, Tang seherni qarangghuluqqa Aylandurghuchi, Yer yüzidiki yuqiri jaylarning üstide dessep yürgüchi del Shudur, Perwerdigar, samawi qoshunlarning Serdari bolghan Xuda Uning namidur!