Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Amos

Amos 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Paminaw niining pulong, kamong mga baka sa Bashan, kamong anaa sa bukid sa Samaria, kamong nagdaugdaog sa mga kabos, kamong nagyatak sa mga timawa, kamong nagsulti sa inyong mga bana, “Dad-i kami ug ilimnon.”
2Ang Ginoo nga si Yahweh nanumpa pinaagi sa iyang pagkabalaan, “Tan-awa, moabot ang mga adlaw kaninyo nga birahon kamo nila pinaagi sa mga taga, ang ulahi kaninyo pinaagi sa taga sa isda.
3Molatas kamo sa nangagun-ob nga paril sa siyudad, ang matag usa kaninyo moagi niini, ug igasalabay kamo ngadto sa Harmon—mao kini ang gipahayag ni Yahweh.”
4“Adto sa Betel ug pagpakasala, ngadto sa Gilgal ug pagpatuyang sa pagkasala, pagdala ug mga sakripisyo matag buntag, sa inyong ikapulo makatulo sa matag adlaw.
5Paghalad ug pagpasalamat pinaagi sa tinapay; imantala ang kinabubot-on nga mga halad; ipahibalo kini, kay kini makalipay kanimo, kamong katawhan sa Israel— mao kini ang gipahayag sa Ginoo nga si Yahweh.
6Gihatagan ko kamo ug hinlo nga mga ngipon sa tibuok ninyong mga siyudad ug makulangan ug tinapay ang tibuok ninyong mga dapit. Apan wala gihapon kamo mibalik kanako— mao kini ang gipahayag ni Yahweh.
7Wala ko kamo paulani sulod sa tulo ka bulan nga adunay ting-ani. Akong gipaulanan ang usa ka siyudad, ug wala ko paulani ang laing siyudad. Ang usa ka bahin sa siyudad naulanan, apan ang usa ka bahin sa yuta walay ulan ug namala kini.
8Nagsusapinday ang duha o tulo ka siyudad ngadto sa laing siyudad aron sa pag-inom ug tubig, apan wala sila matagbaw. Apan wala gihapon kamo mibalik kanako — mao kini ang gipahayag ni Yahweh.
9Gisakit ko kamo pinaagi sa agup-op ug tagiptip. Ang inyong mga tanaman, ang inyong mga ubasan, ang inyong mga igos ug ang inyong mga kahoy nga olibo— ang mga dulon molamoy sa inyong tanom. Apan wala gihapon kamo mibalik kanako—mao kini ang gipahayag ni Yahweh.
10Gipadad-an ko kamo ug katalagman sama didto sa Ehipto. Gipamatay ko ang inyong mga batan-ong lalaki pinaagi sa espada, gikuha ang inyong mga kabayo, ug mag-alisngaw ang kabaho sa mga patay sa inyong kampo nga mosulod sa lungag sa inyong mga ilong. Apan wala gihapon kamo mibalik kanako— mao kini ang gipahayag ni Yahweh.
11Laglagon ko ang inyong siyudad sama sa paglaglag sa Dios sa Sodoma ug Gomora. Mahisama kamo sa kahoy nga nasunog nga gilabnot gikan sa kalayo. Apan wala gihapon kamo mibalik kanako—mao kini ang gipahayag ni Yahweh.
12Busa buhaton ko ang makalilisang nga butang nganha kaninyo, o Israel; ug tungod kay buhaton ko ang makalilisang nga butang nganha kaninyo, pangandam sa pagtagbo sa inyong Dios, o Israel!
13Kay tan-awa, siya nga nagbuhat sa kabukiran ang nagbuhat usab sa hangin, nagpadayag sa iyang panghunahuna ngadto sa katawhan, nagpangitngit sa kabuntagon, ug naglatas sa hataas nga mga dapit sa kalibotan. Si Yahweh, ang Dios nga makagagahom, mao ang iyang ngalan.”