Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SAMUELA

2 SAMUELA 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Davida ese Israela ena tuari taudia goada herea ibounai 30,000 ia haboua.
2Vadaeni Davida ese idia ia gunalaia, idia lao Bala Iuda dekenai. Unai gabu dekena amo, Dirava ena Taravatu Maua, Ierusalema dekenai idia mailaia gwauraia, Siahu Ibounai Lohiabada ena ladana ia torea Mauana be unai. Lohiabada ena helai gabuna be unai Maua ena latanai,aneru bamona gaudia, ladana kerubi, edia huanai.
3Vadaeni Dirava ena Taravatu Maua be treila matamata ena latanai idia atoa, bona Abinadaba ena ruma dekena amo idia abia. Unai ruma be ororo maragina ta ena ataiai dekenai. Abinadaba ena natuna ruaosi, Usa bona Ahio, ese inai treila matamata idia heaulaia.
4Dirava ena Taravatu Maua be treila lalonai, bona Ahio be Taravatu Maua ena vairanai ia raka.
5Davida bona Israela bese taudia ibounai idia moale bada herea. Idia mavaru mai ane danu, mai edia goada ibounai, Lohiabada idia hanamoa totona. Idia ese miusiki gaudia idauidau momo idia gadaralaia, gita idauidau, bona tareko, bona gaba, bona botaia auri gaudia danu.
6Idia be Nakono ena iuti kwadia gabuna dekenai idia ginidae. Vadaeni boromakau, treila idia veria gaudia, idia hekwakwanai, bona Usa ese iena imana be Taravatu Maua latanai ia atoa, Maua ia dogoatao.
7Nega tamona Lohiabada Dirava ese ia badu Usa dekenai, badina Usa ese Taravatu Maua ia matauraia lasi dainai. Vadaeni Lohiabada ese Usa ia alaia mase, unai gabu dekenai, Taravatu Maua ena badibadinai.
8Bona Davida be ia badu, Lohiabada ese Usa ia alaia mase dainai. Unai gabu ena ladana be idia atoa, Perese Usa, ia mai bona hari, badina be unuseni Lohiabada ese mai badu danu, Usa ia hamasea dainai.
9Unai neganai Davida be Lohiabada dekenai ia gari, ia gwau, “Lohiabada ena Taravatu Maua be edena bamona lau dekenai do idia mailaia?”
10Gari dainai Davida be hegeregere lasi Taravatu Maua Ierusalema dekenai do ia atoa. Unai dainai Davida be dala dekena amo Maua ia abia lao siri, bona Maua be Obeda Edoma, Gata tauna, ena ruma dekenai ia atoa.
11Hua toi lalonai, Taravatu Maua be unai gabu dekenai ia noho, bona Lohiabada ese, Obeda Edoma mai ena famili ibounai ia hanamoa.
12King Davida be sivarai ia kamonai, Lohiabada ese Obeda Edoma mai ena famili bona iena kohu ibounai ia hanamoa, Taravatu Maua idia dekenai ia noho dainai. Unai dainai Davida be ia lao, Dirava ena Taravatu Maua Obeda Edoma ena ruma dekena amo ia abia, Ierusalema dekenai do ia abia daekau gwauraia,mai moale bada danu.
13Lohiabada ena Taravatu Maua idia huaia taudia be daga 6 sibona idia raka, vadaeni Davida ese idia ia oda henia, idia gini. Vadaeni idia gini ena nega lalonai, Davida ese boromakau tau ta, bona boromakau natuna ta, namo hereana, idia ruaosi ia alaia mase, Lohiabada dekenai ia henia, iena boubou gauna.
14Bona Davida be Lohiabada hanamoa totona ia mavaru, mai ena goada ibounai. Iena dabua be rami maragina sibona.
15Inai bamona dala dekenai Davida bona Israela taudia ibounai ese Lohiabada ena Taravatu Maua Ierusalema dekenai idia abia daekau, mai boiboi, bona mai kibi edia regerege danu.
16Taravatu Maua be Davida ena hanua lalonai idia abia vareai noho neganai, Saulo ena natuna hahine, Mikala be uindo dekena amo King Davida ia itaia. Davida be Lohiabada hanamoa totona ia mavaru noho, ma ia roho daekau, roho daekau noho, mai moale danu. Mikala ese ia itaia neganai, ia ese Davida dekenai ia badu, iena lalona sibona dekenai ia ura henia lasi.
17Davida ese Palai Ruma ia abia hegaegae vadaeni, Lohiabada ena Taravatu Maua do ia koua namonamo totona. Vadaeni unai gabu lalonai Maua idia abia vareai, idia atoa namonamo. Bona Davida ese idia gabua boubou gaudia, bona maino karaia boubou gaudia Lohiabada dekenai ia henia.
18Unai boubou gaudia ia henia ore neganai, Davida ese Israela taudia ia hanamoa, Siahu Ibounai Lohiabada ena ladana dainai.

19Bona Davida ese Israela taudia ibounai dekenai aniani ia henia. Tatau ta ta, bona hahine ta ta ibounai dekenai beredi ta, vamu taina, bona vain huahua kaukaudia keke ta ia henia. Vadaeni taunimanima ibounai ese edia ruma ta ta dekenai idia giroa lou.
20Gabeai Davida be ia giroa lou, iena famili do ia hanamoa gwauraia neganai, Mikala, Saulo ena natuna hahine be ia danu ia hedavari, ia gwau, “King Davida be hari dina ia sibona ia hanamoa bada, ani? Oi ese hesiai kekeni edia vairana dekenai oiemu dabua oi kokia, oi mavaru, kavakava tauna ia karaia bamona.”
21Davida ese Mikala dekenai ia haere, ia gwau, “Lohiabada hanamoa totona lau mavaru. Ia ese lau ia abia hidi, Lohiabada ena taudia Israela do lau gunalaia, to oiemu tamana, o iena famili tauna ta ia abia hidi lasi. Bona lau be do lau mavaru noho, Lohiabada do lau hanamoa totona.
22Bona lau ese hemarai karadia inai bamona do lau karaia noho, bona ma do lau habadaia danu. Oi ese lau do oi negea, to unai oi gwauraia kekeni ese lau do idia hanamoa.”
23Unai Saulo ena natuna hahine Mikala ese natuna ia havaraia diba lasi ela bona ia mase.