Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ puokɛ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kóo sɑpɑ̀ɑ̀, nnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ɛ mɔɔtɛ mɛtɑummɛ̀, kɛ̀ Sɑdomɔɔ konnɛ̀nní o pokù Dɑfiti ɛì Sedisɑdɛmmu, kɛ́mbɑɑnɛ̀ ò bo mɑɑ́mmɛ̀ o kó tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛtɛ, kɛ́mɑɑ́nɛ̀ kuduotí kɛ́fitɛ́ Sedisɑdɛmmu.
2Dɛ kó dimɔ̀nnì bɛ̀ do feu iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nkɛ yɛtɔ̀rɛ̀ borɛ̀. Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ mu ndo í mɑɑ́mɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛtɛ.
3Kɛ̀ Sɑdomɔɔ ndɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́ntũ nho cicɛ Dɑfiti do nɑ̀kɛ́ tì, kɛ nɛ́ nkpɑɑ́ feu iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó yɛtɔ̀rɛ̀ kɛ tuɔ̀nnɛ̀ tihúúntì.
4Diyiè mɑrì kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ kɔtɛ Kɑbɑɔ̃ɔ̃ kɛ bo fíé iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie. Diwũɔ̃tɔ̀nnì didiɛrì do kɛ mbo kòo fíé iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛkɔupíítɛ̀ (1000) kɛ́tuɔ ndɛ ĩ́nkɛ̀.
5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔtɛní Kɑbɑɔ̃ɔ̃ Sɑdomɔɔ borɛ̀ kɛyènkɛ̀. Kóò bɛ́innɛ̀ tidɔuǹtì miɛkɛ kɛ dɔ̀: M mɔɔ́ ɑ dɔ́ dɛ̀ kɛ̀ n dɛ̀ ndɑ pɑ̃.
6Kɛ̀ Sɑdomɔɔ dɔ̀: N Yiɛ̀ nKuyie, ɑ dɔ̀ɔ̀mu ɑ kóo tɔ̃ntì n cicɛ Dɑfiti mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ yɛ̃́ ò do tũmmɛ̀ ɑ kó kucɛ nɛ̀ timɔ́mmɔnti, kɛ dɔɔri dɛ̀ɛ̀ wenni kòo borimɛ síɛ́. Kɑ̀ɑ ò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ duɔ́ nkòo bí kó dɛ̀mɑrɛ̀ kɑ̀ri yíe nho kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ĩ́nkɛ̀.
7Ti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ n dɔ̀ɔ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ ǹ sɔɔtɛ́ n cicɛ Dɑfiti kpɑ̀tì. M mɛ nkpɑɑ́ tú odɑpɑ̀ɑ̀ nwe, n yí yɛ̃́ m bo niitɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí bɛnìtìbɛ̀.
8Ntɛ mí nkɛ dò nkɛ́niitɛ́ ɑ nìtìbɛ̀ ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ sũ, kɛ í dò nkɛ́kɑɑ nkɛ́deè.
9N Yiɛ̀ nKuyie duɔ́ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì mɛciì kɛ̀ n nɑ kɛ́niitɛ́ ɑ nìtìbɛ̀, kɛ́nɑ kɛ́mbɑɑ̀tì mɛyɛi nnɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ dɛ̀ í dò mmɛmmɛ we mbo nɑ kɛ́niitɛ́ ɑ nìtìbɛ̀, kunitisṹkù kuu.
10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɛ́nsìrì Sɑdomɔɔ kù mɔɔ́ tì,
11kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A í mɛ mmɔɔmɛ̀ ɑ fòmmu bo mɔntɛmɛ̀, ɑ mɛ nyí mɔɔ́ tikpɑ̀tì yoo ɑ dootitɔbɛ̀ bo kúmɛ̀, kɛ m mɔɔ mɛciì, kɛ bo nɑ kɛ́mbekùnɛ̀ n nìtìbɛ̀,
12n yóó dɑ duɔ́mmu ɑ m mɔɔ dɛ̀, mɛyɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ mɛciì nhòmɔù mu nyí dɛ̀ mɔ̀ɔ̀tɛ, òmɔù mɛ nyí kpɑɑ́ kɛ bo dɛ̀ mɔ̀ɔ̀tɛ.
13M bo dɑ pɑ̃nɛ̀ ɑ í m mɔɔ dɛ̀, n yóó dɑ duɔ́mmu tikpɑ̀tì mɛdiɛ̀ nkɑ̀ɑ yètìrì ncɛ̃́ɛ̃̀, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu.
14Kɑ̀ɑ tũ n kó kucɛ kɛ dɔɔri n kuɔ́ nɛ̀ n tɑnnɔ̀ dɛ̀ yɛ̃mmɛ̀, ɑ cicɛ Dɑfiti do dòmmɛ̀, m bo duɔ́ nkɑ̀ɑ fòmmuu okɛ̀.
15Kɛ̀ Sɑdomɔɔ entɛní kɛ́nsɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nhò bɛ́innɛ̀ tidɔuǹtì nti. Kòo konní Sedisɑdɛmmu, kɛ́kɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu borɛ̀, kɛ́fíé iwũɔ̃ Kuyie nkɛ́tuɔ nkɛ́ kù fìé mɛtɑummɛ̀ kpɛyi, kɛ́yú o tũ̀mbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ dibɑnni.
16Diyiè mɑrì kɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ mɑbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ɛ kɔtɛní okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ borɛ̀.
17Kòo ketiwè dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì n dɑ bɑ́ɑ́mmu kéntɛ́ kɛ́keè n dɔ́ kɛ́ dɑ nɑ́kɛ́ tì. Mí nnɛ̀ onitipòkù yie ntíì bo tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tidɛ́, kɛ̀ m pɛitɛ́ m birɛ.
18Kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀kɛ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kòo pɛitɛ́ o kpɛrɛ. Ti mɛ mbo tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tidɛ́ ndi, otɔù mɔù í dɛ̀ bo.

19Kɛyènkɛ̀ mɔ̀nnì kòò duɔ́ kɛ yɑ̃̀kɛ o birɛ kɛ̀ dɛ̀ ku.
20Kòò ìtɛ́ kɛ̀ n kpɑɑ́ duɔ́, kòò tùótɛ́ m birɛ kɛ dɔú nho kó didɔ́ù kɛ tùótɛ́ní o kpɛrɛ dɛ̀ɛ̀ ku kɛ dɔu m borɛ̀.
21Kɛ̀ nh èntɛní dikṹnweńnì kɛ bo yɑ̃ɑ̃́ m birɛ, kɛ sɔ̃́ ndɛ̀ ku. Kɛ̀ dɛ̀ wenkɛ kɛ̀ n dɛ̀ wèńtɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ sɔ̃́ n kpɛrɛ dɔkɛ.
22Kòo nitipòkù tɔù dɔ̀: Ò soúmmu míì kpɛrɛ fòù, o kpɛrɛ dɛɛ̀ ku. Kòò tɔù dɔ̀: Bìtì! N kpɛrɛ dɛɛ̀ fòù, ɑ kpɛrɛ dɛɛ̀ ku. Kɛ̀ bɛ̀ ńnɛì okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ ììkɛ̀.
23Dɛ mɔ̀nnì kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ dɔ̀: Yie nhɔ̃ɔ̃ mɛ̀ nyĩmɛ̀: Míì kpɛrɛ fòù kɑ̀ɑ kpɛrɛ dɛɛ̀ ku. Kòo tɔù dɔ̀: Míì kpɛrɛ fòù, kɑ̀ɑ kpɛrɛ dɛɛ̀ ku. Ti yóó yɑ̀mu.
24Túótɛ́nní disiè! Kɛ̀ bɛ̀ɛ dì tùótɛ́ní.
25Kòò dɔ̀: Yɑtɛ́nɛ̀ dɛbirɛ dɛ̀ɛ̀ fòù! Kɛ́duɔ́ nwe nnitipòkù diyɑrì otɔù ditɛrì.
26Kɛ̀ mɛsémmɛ̀ɛ pĩ́ ndɛbirɛ dɛ̀ɛ̀ fòù dɛ yɔ̃ kòò dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì n dɑ bɑ́ɑ́mmu! Bɑ́ɑ́ kuɔnɛ̀ dɛbirɛ, duɔ́nnɛ̀ we dɛ kɛ̀ dɛ̀ nfòù. Kòo nitipòkù tɔù yie tú: Yɑtɛ́nɛ̀ dɛ kɛ̀ tí pɑɑ̀ tidɛ́.
27Dɛ mɔ̀nnì kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Bɑ́ɑ́ kuɔnɛ̀ dɛbirɛ, duɔ́nnɛ̀ dɛ onitipòkù ketiwè dɛ yɔ̃ we ntú.
28Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu keè Sɑdomɔɔ bekɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí dɛ kó tibeéntì, kóò depɛ, kɛ́bɑntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ò duɔ́mmɛ̀ mɛciì nkòò bekɛ́ dɛ kó tibeéntì.