Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Isɑ̃ɑ̃

Isɑ̃ɑ̃ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Yesu ḿpɛ̃nkɛ́ kɛ́yɑ̀ onìtì mɔù, kòò tú kuyũ̀ɔ̃̀nkù nɛ̀ bɛ̀ ò pɛitɛ́mɛ̀.
2Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Okótì, bɑ nte kòò tu kuyũ̀ɔ̃̀nkù nɛ̀ bɛ̀ ò pɛitɛ́mɛ̀? O kó mɛyɛi mmɛɛ̀ te yɑ́ɑ̀ o yɛmbɛ̀ kɔ̃mɛ?
3Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ í tú o kó mɛyɛi mmɛɛ̀ te yoo o yɛmbɛ̀ kɔ̃mɛ, ò yɛ̃̀ĩ kɛ̀ Kuyie nkuù bo bɛnkɛ ku wɛ̃rímú o ĩ́nkɛ̀.
4Ti dò nkɛ́pĩ́ wèè n tɔ̃nní o tɔ̃mmú mmu kɛ̀ diyiè kpɑɑ́, dɛ̀ yóó biitɛmu bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́pĩ́ mmutɔ̃mmú.
5M bo kutenkù miɛkɛ kɛ tú kutenkù kó kuwenniku nku.
6Ò bɛ́i mmɛmmɛ kɛ́deè kɛ́tĩ́ṹtɛ́ kɛtenkɛ̀, kɛ́dɔɔ̀ titɑ̃́tì kɛ́wɑɑrɛ kuyũ̀ɔ̃̀nkù nuɔ,
7kɛ́ kù nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ Sidowee kó kubinku kɛ́yuutɛ́ (diyètìrì dìì tu Sidowee dì bɛnkú kɛ tú: Bɛ̀ tɔ̃ nwe.) Kɛ̀ kùu kɔtɛ kɛ́yuutɛ́, kɛ́nwɛ̃tiní kɛ wúó mpɑ́íí.
8O cɛ̃pɛɛtitɔbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ò yɛ̃ kòò múɔ́tɛ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Dɛ̀ í dò nwèè do kɑri wènwe kɛ mɔ́ɑ́ɑ̀?
9Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ ntú weǹwe. Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tu weè dɔkɛ, bɛ̀ dòmmu. Kɛ̀ wenwe tú: Mí nwe m mɔ́mmuɔ.
10Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: A yĩ́mɛ kɛ wèńtɛ́?
11Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì bɛ̀ tu wè Yesu weè dɔ̀ɔ̀ titɑ̃́tì kɛ wɑɑrɛ n nuɔ, kɛ yɛ̃ ń kɔtɛ Sidowee kó kubinku kɛ́yuutɛ́. Kɛ̀ n kɔ̀tɛ kɛ yuutɛ́ kɛ wèńtɛ́.
12Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ kóo nìtì borɛ? Kòò dɔ̀: N yí yɛ̃́ ò borɛ̀.
13Kɛ bɛ̀ɛ kɔtɛnɛ̀ onìtì wèè do tú kuyũ̀ɔ̃̀nkù kɛ wèńtɛ́ Fɑdisĩɛ̃bɛ borɛ̀.
14Tɛom̀pùtɛ̀ yiè do ndi Yesu dɔ̀ɔ̀mɛ̀ titɑ̃́tì kɛ́wɑɑrɛ o nuɔ kóò wéi.
15Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛɛ ò bekɛ ò yĩ́mɛ̀ kɛ wèńtɛ́? Kòò dɔ̀: Ò wɑɑrɛ titɑ̃́tì nti n nuɔ, kɛ̀ n yuutɛ́ kɛ wèńtɛ́.
16Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ mɑbɛ̀ dɔ̀: Dɛ kóo nìtì í tú Kuyie nkou kɛ yɛ̃́ ò í tũmmɛ̀ tɛom̀pùtɛ̀ kó ikuɔ́. Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ dɔ̀: Wèè mɔ̀kɛ mɛyɛi nho bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́dɔɔ̀ yiè mmɛ̀ ndɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì. Mɛm̀mɛ kɛ̀ mɛtotímɛ̀ɛ ɑ̃nnɛ́ bɛ cuokɛ̀.
17Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛɛ yíɛ́ kɛ́bekɛ onìtì ò wéi nwè kɛ dɔ̀: A yɛ̀mmɛ̀ dò nhò tú we? Kɛ yɛ̃́ ò wéimmɛ̀ fɔ̃́ nwe. Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ò tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nwe.
18Nɛ̀ mɛmmɛ Sifubɛ í nyie nhò do túmɛ̀ kuyũ̀ɔ̃̀nkù kɛ wèńtɛ́ kɛ̀ dɛɛ̀ nte kɛ̀ bɛ̀ɛ yúní o yɛmbɛ̀,

19kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di birɛ ndɛ di yɛ̃ ndɛɛ̀ tú kuyũ̀ɔ̃̀nkù nɛ̀ dɛ̀ pɛitɛ́mɑ̀ɑ̀? Dɛ̀ nɛ́ wũɔ̃kɛ́mɛ̀ kòò wèńtɛ́?
20Kòo yɛmbɛ̀ dɔ̀: Ti birɛ ndɛ kòò tu kuyũ̀ɔ̃̀nkù nɛ̀ ò pɛitɛ́mɛ̀.
21Ti mɛ nyí yɛ̃́ dɛ̀ yĩmɛ̀ kòò wèńtɛ́, yoo wèè ò wéi, bekɛ́nɛ̀ we o mɔ́mmuɔ, ò kòtɛ́mu kɛ bo nɑ kɛ́ di tɛ̃́nnɛ́.
22O yɛmbɛ̀ do dé Sifubɛ mbɛ kɛ́nnɑ́ɑ́ mmɛmmɛ, kɛ yɛ̃́ Sifubɛ do túmɛ̀ kɛ̀ wèè yie nYesu túmɛ̀ Kirisi Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, bɛ̀ɛ ò bɛ̀ti kutííntouku miɛkɛ.
23Kɛ̀ dɛɛ̀ nte kòo cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ dɔ̀: Ò kòtɛ́mu, bekɛnɛ̀ we o mɔ́mmuɔ.
24Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛɛ wɛ̃tɛ kɛ́yúní onìtì wèè do tú kuyũ̀ɔ̃̀nkù kɛ wèńtɛ́ kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ timɔ́mmɔnti Kuyie nyììkɛ̀, tínti yɛ̃́ kɛ dò nhonìtì yie ntú mɛyɛi nyiɛ̀ nwe.
25Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kòò tu mɛyɛi nyiɛ̀ nyoo ò í ò tu, n yí yɛ̃́, n yɛ̃́ tìmɑtì mɑ́ɑ̀ ndi: Nh ɔ̃ ntú kuyũ̀ɔ̃̀nkù nku, di m̀mɔ̀nnì kɛ wúó.
26Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Ò dɑ dɔ̀ɔ̀ bɑ? Ò dɑ wéi nhɔ̃̀mmɛ botí?
27Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N tì ndi nɑ̀kɛ́mu, di mɛ nyí dɔ́ kɛ́yie, dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ di dɔ́ n wɛ̃tɛ kɛ́bɛ́i? Yɑ́ɑ di múnkɛ dɔ́ kɛ́nɑɑ́ nho tɑncɔ́ùmbɛ̀ mbɛ?
28Kɛ̀ bɛ̀ nhò sɑ̃́ɑ̃̀ nkɛ tú: Fɔ̃́ɔ̃̀ tu dɛ kóò nìtì kóo tɑncɔ́ùntì, tínti tú Mɔyiisi kɔbɛ mbɛ.
29Ti yɛ̃́mu Kuyie ndo nɑ́ɑ́nɛ̀mɛ̀ Mɔyiisi, ti mɛ nyí yɛ̃́ yiè nyɛ̀nní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
30Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ n dimu di túmɛ̀ di í yɛ̃́ ò bonní dɛ̀, kɛ̀ weè nɛ́ n wéi.
31Ti yɛ̃́mu kɛ do nKuyie nyí cɔú mɛyɛi nyɛmbɛ̀ kó mubɑ́ɑmmu, bɛ̀ɛ̀ kù dé kɛ dɔɔri kù dɔ́mɛ̀ ku cɔú bɛɛ̀ kɔ̃mu.
32Ti mu nyí kèè kòò mɔù wéi mbɛ̀ pɛitɛ́ wè kòò tu kuyũ̀ɔ̃̀nkù.
33Kɛ̀ dɛ kóo nìtì do í boní Kuyie mborɛ̀, ò nɑ bɑ́ nnɑ kɛ́dɔɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀.
34Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nwèè tú mɛyɛi nyiɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ dɑ pɛitɛ́mɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ bo ti tiénnɑ́ɑ̀? Kóò bɛ̀ti kutííntouku miɛkɛ.
35Kɛ̀ Yesu keè bɛ̀ ò bɛ̀timɛ̀, kóò yɑ̀ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: A tɑ̃́ onìtìbirɑɑ̀?
36Kòo ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Okótì, yé weè tu wè kɛ̀ nní nhò tɑ̃́?

37Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A ò yɑ̀mu weè dɑ nɑ́ɑ́nnɛ̀.
38Kɛ̀ weè nìtì dɔ̀: N Yiɛ̀ n tɑ̃́mu. Kɛ nínkóo Yesu ììkɛ̀ kóò bɑ́ntɛ̀.
39Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N kɔ̀tɛnɛ̀ní tibeéntì nti kutenkù miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ wùó nkɛ̀ bɛ̀ bo yɛ̃̀ĩ, bɛ̀ɛ̀ yɛ̃̀ĩ kɛ̀ bɛ̀ɛ wéntɛ́.
40Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ mɑbɛ̀ dɛ̀ bo, kɛ́keè ò nɑ̀ɑ́mmɛ̀, kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Ti múnkɛ tú tiyũ̀ɔ̃̀ntì ntɑɑ̀?
41Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di do ntú tiyũ̀ɔ̃̀ntì dɛ̀ nɑ bɑ́ ntú di kó mɛyetímɛ̀, di yɛ̀mmɛ̀ nɛ́ mɛ ndòmmɛ̀ di wúó, dɛɛ̀ te kɛ̀ dɛ̀ tu di kó mɛyetímɛ̀.