Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Jon

Jon 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Te tataan naa Jisas Ya tagei to na mes te agiir, a mata kio.
2Matisian Tsunia rangats Towa, “Tsoiny Fifaatsuts, u aveto tsuan ne to aya te kat fiiring ya to sa agiir me na matan a kio ee? U aveto tsunia ge ten tsinan ya me taman ya?”
3Jisas biny ratuari sa tsue na ka, “U mata kio tovein sikia ma aveto tsunia ge ten taman ya me tsinan ya. Kainy kio tsunia to, te faruak nats non a parits ge na binun ten Gov ma tagei nats a fokinai tana ka te ruak tsunia.
4Te arasan farokot non a nuaf, ara ma kat a binun ten Gov to te jiats Vaminyo, ana uurup kat iny voiny osto, sikia ta mes te binun on non.
5Nainy te kaa farokot ronyo tana monaagits to, Anyo na arasan tana monaagits.”
6Te vegiau fakap bus iny Ya na ka to, ai Jisas kisuf of to na painy puputaa sa kopis a painy puputaa fiisen men kisuf sa faarein medok ana Ya aatsits towa na matan a mes,
7ana Ya tsue to tsunia, “Kuar garus a matam tana Naaman iny Siloam.” (Kifon asangan tovei, “Jiats.”) Ana mes naa bus nato, sa garus a matan, ana ya tabin mito numaa tsuan fiisen me na matan a takarat ana matoong.
8Fuainy fifakokoro tsunia ana ri kan to te tagei ya, to te sing famamataaf fi non ya ta ka rangat to ser tsue, “Ayei koraa ya na mes a mata kio to ayei to te vavaagum non ana ya te sing famamataaf ta ka?”
9Mesapan tsuri tsue to, “Ayei koraa.” Ana mesapan tsue to, “A sikia, a mes to te mamatan faarei non ya.” Sana ayei tsue na ka, “Anyo fatoobing a mes to.”
10“Kat fei sana matam anyi takarat ei?” rangats fi ri ya.
11Ya biny ratuari sa tsue, “A mes te koo ri Jisas te kopis vavis medok, sa aatsits ya na mata vanyo, ana Ya tsue of vatuanyo ma naa fi tana Naaman iny Siloam nyo te garus a matau. Ana nyo naa bus vato te garus anyo na matau, nyo matoong bus vato.”
12“Fei te kaa non Ya ei?” rangats finy ari ya. Ya biny ratuari sa tsue na ka, “Anyo sikia rou ma nat.”
13Ana ri mei naa to na mes a mata kio iny muan to tana taa Farasi.
14U nainy to te kopis e Jisas medok ana Ya karats to na matan a mes to aya, u Nainy Fafaatouf tana taa Jiu.
15Taa Farasi rangats pis to na mes to, “Fei te takarat fi na mata manyi ei?” Ya tsue to tsuri, “Ayei te aatsits a mata vanyon medok nyo garus to na matau, tovei roman nyo matoong rou.”
16Ana mesapan tsuri na taa Farasi tsue to na ka, “A mes to te kat a ka to te gima poo fi me ten Gov tana saa, Ayei gima makok Faun tan Nainy Fafaatouf.” Mesapan tsuri tsue to na ka, “A mes a aveto te gim non ma onot ma kat a fo binun iny faatok reits te kat non ya.” Ana ri takibaa to fapoopoan narari.
17Ana taa Farasi rangats fapaas pis to na mes a mata kio to iny muan, “Anyi te tsue Ayei te karats a mata manyi, jio, a saa te tsue rom anyi Tsunia na?” Ya biny ratuari sa tsue na ka, “Ayei na kuigin.”
18Rin fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu gim to ma faamainy ya to te kio fi ya, ai tovei te onot fi non ya tan matoong onot te fikoo finy ari tsinan ya me taman ya.

19Ser rangats rari, “A guei tsoiny tsumi to ayei? Ami te tsue na ka, ayei te agiir a mata kio, kat fei sana ayei onot ma matoong en to roman ei?”
20Tsinan ya me taman ya biny ratuari ser tsue, “Amam natem marom ayei na guei tsoiny tsumam ana mam natiny towa ayei te agiir fiisen me na matan a kio fi kanen.
21Sana mam sikia rom ma nat fei te matoong fi ya ei roman ge e sei te karats a matan ya ee. Rangats yam, ayei te mes tsian en ana ayei onot non ma pokei iny a tsivon tana saf a ka te ruak en tsunia na.”
22Taman ya me tsinan ya tsue faruak iny vegiau to, tana saa, ari te oraav ir fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu te faarof iny vegiau to, e sei na mes te tsue pokei iny non e Jisas, “Ayei na Krais, a Tsoiny Fiisaup tana vainy ee,” ma nai kaa en jiarasan tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu.
23To aya na kifon a ka sen tsinan ya me taman ya tsue na ka, “Ayei te karap faonot en, rangats sanyi yam!”
24Ri fafuan iny fikoo fatabiny to na mes te agiir me na matan a kio, ri tsue to na ka tsunia, “Nyi ma tsue iny man matan e Gov tan pokei iny a man! Amam natem marom e Jisas Ayei na mes a aveto.”
25Ya biny ratuari sa tsue na ka, “Nyo gim rou ma nat Tsunia na mes a aveto ge na sikia. A isen tsun a ka te natiny ronyo to a mata vanyo na kio muan, sin tovei nyo matoong os to.”
26Ri rangats towa, “A saa te kat Ya tsumanyi na? Fei te karats fi Ya na mata manyi ei?”
27Ya biny ratuari sa tsue na ka, “Nyo tsue of bus mami ai mi gim to ma nongon. Kat fei sam komainy nongon fatabin pis rom ei? Ami toroman kan te komainy rom ma faarei fuainy matisian Tsunia, ge?”
28Ana taa Farasi sewaar iny towa ser tsue vasuar iny ya, “Anyi na matisian tana mes tuwa e Jisas, to sa nyi vovou iny rom vegiau te pokei iny Ya sana mam matisian ten Moses to mam vovou patsukan iny rom vegiau te pokei iny e Moses.
29Amam te natem Gov vegiau ten Moses ai to tana mes tuwa Jisas, mam gim rom ma natiny a pan te poo ising fi mi Ya!”
30Ana mes to ayei biny ratuari sa tsue, “Saf tsue gengen tsumi to aya nan na! Ami gim rom ma natiny a pan te poo fi me naa mes to aya, sana Ayei karats a mata vanyo!
31Mam natem marom Gov gim non ma nongon ir vainy aveto, Ayei nongoiny tsuiny non a vainy te faatouf ror Ya ana ri te kat mangiir Tsunia.
32A sikia ta isen ma nongoiny vaarik ta mes ma karats a matan tan ta isen ta mes te agiir fiisen me na matan a kio.
33To ma gima poo fi me Jisas unya jias ten Gov, Ayei kan gim non ma kat ta ka.”
34Tan kat to ayei ri biny towa ser tsue, “Anyi te agiir fiisen men aveto ana nyi pon rom ma fafaatsuts mamam?” Ana ri gargar naa towa jiarasan tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu.
35Jisas nongon te gargar fi naa ri na mes a mata kio iny muan to jiarasan tana numaa iny fafaatouf, Ya sab towa sa tsue na ka tsunia, “Anyi faamainy kainy rom a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me ge na sikia?”
36Ana mes to biny Towa, “Mes tsian, tsue of you e sei to aya, ma faamainy anyo Ya.”

37Jisas tsue to tsunia, “Anyi tagei bus Ya ana Ayei koraa na mes to aya to te vegiau fiisen marom anyi to roman.”
38“Nyo faaman you Tsunaun,” te tsue fi na mes to ana Ya fatukun to matan e Jisas.
39Jisas tsue to na ka, “Nyo naa me tana monaagits to ma faaroiny Anyo ri na vainy tana faaman tsuri iton matar a kio aave rari nai matoong ror ai tsuri to te pon ror matoong ri kaa iny kio ror aave rari.”
40Rin mes panainy Farasi to te kaakaa fiisen mi Ya nongon te tsue fi Ya na ka to ser rangats Ya, “Fiisia, Anyi te os kan mamam a fo matar a kio?”
41Jisas biny ratuari sa tsue na ka, “To te kio faman fi romi mi tabuiny sikia ma kaa me ta fasaraa tan aveto sana mi te tsue na ka, ‘Amam matoong rom.’ ai tan kat to aya, aveto kotskots faavots mami.”