Text copied!
CopyCompare
Gilaki John - یوحنا

یوحنا 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1عیسی شوئون دوبو کی ایتأ کوره مادرزاده بیده.
2اونه شاگردأن از اون وَورسه‌ییدی: «اوستاد، گناهه کی بوکوده، کی اَ مرد کور به دنیا بَمو؟ از خودشه یا از اونه پئر و مار؟»
3عیسی جواب بده: «نه از خودشه و نه از اونه پئر و مار، بلکی اَطو بوبوسته تا اَنکی قدرته خدا در اون آشکاره به.
4تا روزِ، بأیستی اونی‌یه کی مره اوسه کوده اونه کارأنه انجام بدیم. شب نزدیکه بوستن دره کی در اون کسی نتأنه کاری بوکونه.
5تا زمانی کی دنیا میأن ایسم، نوره دنیا ایسَم.»
6اَنه بوگفته خو آبه دهأنَ زمینه رو تَوَدَه، و گیل چأکوده، و اونه او مردِ چشمأنه رو بمألسته.
7و اونه بوگفته: «بوشو در حوضه سْیلوحا (کی به زبانه عبری ‹فرستاده› معنی دهه) تی چشمأنه بوشور.» پس بوشو و بوشوسته و از اویه با چشمأنه باز وأگردسته.
8همسأیأن و کسأنی کی قبلاً اونه در حاله گدایی بیده بید، از همدیگر وَورسه‌ییدی: «مگر اَن، اونی نی‌یه کی نیشتی و گدایی کودی؟»
9بعضی گفتیدی: «هونه.» دیگرأن گفتیدی: «شبیه اونه.» امّا اون خودش اصرار بوکوده و بوگفته: «من هونم.»
10پس از اون وَورسه‌ییدی: «چوطو تی چشمأن بازه بوسته؟»
11جواب بده: «مردی عیسی نام، گیل چأکوده و می چشمأنه رو بمألسته و بوگفته ‹بوشو به حوضه سْیلوحا و تی چشمأنه بوشور.› پس بوشوم و بوشوستم و می چشمأن بازه بوسته.»
12از اون وَورسه‌ییدی: «اون کویه ایسه؟» جواب بده: «نأنم.»
13پس او مردی‌یه کی قبلاً کور بو، فَریسیأنه ورجه بأوردیدی.
14او روز کی عیسی گیل چأکوده بو و اونه چشمأنه وأکوده، روزِ شَبّات بو.
15اون وخت فَریسیأنم اونه پرس و جو بوکودیدی کی چوطو تی چشمأن بازه بوسته. جواب بده: «می چشمأنه گیل بمألسته و من بوشوستم، الأن می چشمأن تأنه بیدینه.»
16پس بعضی از فَریسیأن بوگفتیدی کی: «او مرد از خدا نی‌یه. چونکی احترامه روزِ شَبّات ندأشته.» امّا دیگرأن بوگفتیدی: «چوطو شخصی کی گناهکاره، تأنه اَجور معجزات بوکونه؟» و اوشأنه میأن اختلاف دکفته.
17پس ایدفعه دیگر از اون وَورسه‌ییدی: «تو خودت درباره‌یه اون چی گی؟ چونکی تی چشمأنه، اون بازه کوده.» جواب بده: «اون نبی‌یه.»
18امّا حاکمأنه یهود هنوز باور نأشتیدی کی اون کور بو و اونه چشمأن بازه بوسته، تا اَنکی اونه پئر و ماره دوخوأدیدی.

19و از اوشأن وَورسه‌ییدی: «آیا اَن شیمی پسره، هونی کی گیدی کور به دنیا بَمو؟ پس چوطو الأن تأنه بیدینه؟»
20جواب بدَییدی: «دأنیم کی اَمی پسره و دأنیم کی کور به دنیا بَمو.
21امّا از اَنکی چوطو اَنه چشمأن بازه بوسته و یا کی اونه چشمأنه وأکوده، اَمأن نأنیم. از خودش وَورسید. اون خودش بالغه و خودش درباره‌یه خودش تأنه گب بزنه.»
22اَشأن بخاطره اَن اَطو گفتیدی، چونکی از حاکمأنه یهود ترسه‌ییدی. چونکی حاکمأنه یهود همدست بوبوسته بید هر کسی کی اعتراف بوکونه عیسی هو مسیحه، اونه از کنیسه بیرونه کونید.
23بخاطره اَن بو کی اونه پئر و مار بوگفتیدی، «خودش بالغه و از خودش وَورسید.»
24پس ایبارِ دیگر او مردی کی قبلاً کور بو، دوخوأدیدی و اونه بوگفتیدی: «در حضوره خدا بوگو کی حقیقته گی. اَمأن دأنیم کی اون مردی گناهکاره!»
25جواب بده: «اون گناهکار ایسه یا نی‌یه نأنم. ایچی‌یه دأنم کی کور بوم ولی الأن دینم!»
26وَورسه‌ییدی: «تی اَمره چی بوکوده؟ چوطو تی چشمأنه بازه کوده؟»
27جواب بده: «من کی شمره بوگفتم، ولی شومأن گوش ندَییدی، چره خوأییدی دوباره بیشنَوید؟ مگر شومأنم خوأییدی اونه شاگرد بیبید؟»
28اوشأن اونه فحش بدَییدی و بوگفتیدی: «تو خودت اونه شاگردی! اَمأن موسی شاگردیم!
29اَمأن دأنیم کی خدا موسی اَمره حرف بزه. امّا نأنیم اَ شخص کویه‌شینه.»
30او مرد در جوابه اوشأن بوگفته: «جایه تعجبه در حالی کی می چشمأنه بازه کوده، نأنیدی از کویه بَمو!
31ولی اَمأن دأنیم کی خدا گناهکارأنه دعایه نیشنَوه، امّا اگر کسی خداترس ببه و اونه خوأسته‌یه انجام بده، خدا اونه دعایه ایشنَوه.
32از بنیاده عالم تا الأن کسی نیشنَوسته اینفر کوره مادرزاده چشمأنه بازه کوده بی.
33اگر اَ مرد از طرفه خدا نوبو، از اون کاری برنَمویی.»
34اَشأن در جوابه اون بوگفتیدی: «تو سر تا پا در گناه به دنیا بَمویی! الأن اَمَره درس دَئن دری؟» پس اونه بیرونه کودیدی.
35وختی عیسی بیشنَوسته کی او مردَ بیرونه کودیدی، اونه پیدا بوکوده و از اون وَورسه: «آیا به انسانه پسر ایمأن دأری؟»
36جواب بده: «ای سرور، بوگو کی ایسه تا اونه ایمأن بأورم.»

37عیسی اونه بوگفته: «تو اونه بیده‌یی! اون هونی ایسه کی الأن تی اَمره حرف زِئن دره.»
38بوگفته: «ای سرور، ایمأن دأرم!» و عیسی جلو زانو بزه.
39عیسی بوگفته: «من داوری‌ره به اَ دنیا بَموم تا کورأن بینا، و بینایأن کوره بید.»
40بعضی از فَریسیأن کی اونه اَمره بید وختی اَنه بیشنَوستیدی، وَورسه‌ییدی: «آیا اَمأنم کوریم؟»
41عیسی اوشأنه بوگفته: «اگر کور بید، گناهی نأشتیدی. ولی الأن کی ادعا کونیدی دینیدی، گناهکار باقی مأنیدی.