Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IOSUA

IOSUA 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iabin, Hasoro pavapavana, ese unu hari e kamonai, bena ia ese gwau-kau e siaia, Iobab, Madon pavapavana, dekenai,
2bona Simron pavapavana bona Akasaf pavapavana dekediai, bona ororo gabudia pavapavadia dekediai, mirigini kahana ai, bona Araba taorana pavapavadia, Kineroto diho kahana ai, bona koura hanuadia pavapavadia, bona Doro ororodia hanuadia pavapavadia, lahara kahana ai.
3Gwau-kau e siaia danu Kanaan taudia dekediai, mairiveina kahana ai bona lahara kahana ai, bona Amoro taudia bona Hiti taudia bona Perisi taudia dekediai, bona Iebusu taudia dekediai, ororo kahadia ai, bona Hivi taudia dekediai, Heremon ororona badi-tanona ai, Mispa tanona ai.
4Iboudiai e tore isi, edia tuari taudia iboudiai ida, taunimanima hutuma bada, kone mirina na heto, mai edia hosi momo herea bona edia kariota momo herea danu.
5Unu pavapava iboudiai na edia tuari oreadia e haboudia, ela, Merom ranudia badidiai e taruha, Israel taudia bae tuari henidia totona.
6Bena Iehova ese Iosua e hereva henia, eto, Idia garidia basio gari; badina be kerukeru hora inihetomana ai lau ese imamui ai baina atodia, iboudiai na bae mase ore Israel vairadiai: edia hosi aedia varovarodia ba utu, bona edia kariota na lahi ai ba doudia.
7Taunabunai, Iosua mai ena tuari oreadia iboudiai na ediai e hedinarai taku Merom ranudia badidiai, bena e tuari henidia.
8Bena Iehova ese Israel taudia imadia ai e atodia: Israel taudia ese e hadareredia, e hahavadia ela bona Sidono badana bona Misirefoto-maimi, ma e hahavadia ela bona Mispe kourana, mairiveina kahana ai; iboudiai e aladia ore, ta se roho mauri.
9Bena Iosua ese Iehova ena haheḡani heḡereḡerena e kara henidia: edia hosi na aedia varovarodia e utu, bona edia kariota na lahi ai e doudia.
10Una negana ai Iosua na e lou, hanua ta ladana Hasoro e abia, bona pavapavana na dare amo e alaia mase; badina be nega gunadia Hasoro ese unu basileia iboudiai e hereadiava.
11Bena taunimanima iboudiai una hanua lalonai na idia ese dare amo e aladia mase, ela bona iboudiai vada e habuadia ore; ta se mauri. Bena Hasoro na lahi amo e doua.
12Unu pavapava edia hanua iboudiai, mai pavapavadia iboudiai ida, Iosua ese e abidia, dare amo e aladia mase, e habuadia ore, Mose, Iehova ena hesiai tauna, ena haheḡani heḡereḡerena.
13A Israel taudia na ororo komutadia doridia ai e hadai hanuadia asie doudia; tamona mo, Hasoro, Iosua ese e doua.
14Unu hanua kohudia na Israel taudia ese e abi, edia kohu ai e halao; bona boromakau danu. A taunimanima be iboudiai dare amo e aladia mase, e habuadia ore; ta se mauri.
15Iehova ese ena hesiai tauna Mose e haḡania heḡereḡerena, Mose ese Iosua ma e hagania, bena Iosua na unu e kara toma. Iehova ese Mose e haḡanilaia karadia iboudiai Iosua ese e kara; ta se reaia.
16Taunabunai Iosua ese una tano idoinai e abia, ororo kahadia, bona diho kahana idoinai, bona Gosen tanona, bona koura iboudiai, bona Araba tanona, bona Israel ororodia bona kouradia:
17Halak ororona amo, Seiri kahana ai, ela bona Baal-gad, Lebanon kourana ai, Heremon ororona baditanona ai. Hanua pavapavadia iboudiai e hadareredia bona e aladia mase.
18Iosua ese nega daudau unu pavapava e tuari henidia.

19Asi hanua ta Israel ida e herohemaino, Hivi taudia Gibeon ai e nohova mo sibodia; iboudiai na tuari ai e abidia.
20Badina be Iehova ese lalodia e ha-aukadia, Israel taudia bae tuari henidia bena Israel ese bae habuadia tari totona; basie bogadia hisi, a bae aIadia ore, Iehova ese Mose e haḡania heḡereḡerena.
21Una negana ai Iosua na e tore isi, Anakim taudia e habuadia tari, ororo gabudia ai, Heberon ai, Debiri ai, Anab ai, Iuda ororodia iboudiai, bona Israel ororodia iboudiai; Iosua ese e aladia ore bona edia hanua e habuadia tari.
22Anakim tauna ta se mauri, Israel taudia edia tano idoinai; a Gasa ai bona Gata ai bona Asdod ai na haida dounu e mauri nohova.
23Taunabunai Iosua ese tano idoinai e abia, Iehova ese Mose e herevalai henia herevadia iboudiai heḡereḡeredia. Bena Iosua ese Israel taudia e henidia, iduhu ta ta ena tano ena tano e henidia. Una negana ai tuari e doko, bona tano na e laḡa ani.