Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Yosiua

Yosiua 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ha:iso moilai bai bagade hina bagade amo Ya:ibini da Isala:ili dunu ilia eno fi ilima hasalasu hou nabi dagoi. Amalalu e da eno hina bagade dunuma Isala:ili dunuma gegemusa: sia: adole iasi. E da amo dunuma misa:ne sia:i amo, Ma:idone hina bagade (ea dio da Youba:be), Similone hina bagade, Agasa:fe hina bagade, hina bagade dunu gano agolo sogega esalu amola Yodane Fagoga (Ga:lili Hano Wayabo ga (south) gala) esalu, hina bagade dunu agolo fonobahadiga esalu, hina bagade dunu wayabo bagade bega: Do moilai gadenene esalu, Ga:ina:ne dunu Yodane bega: esalu, A:moulaide dunu, Hidaide dunu, Belisaide dunu, agolo sogega esalu Yebiusaide dunu amola Haifaide dunu Hemone Goumi bai, Misiba soge ganodini esalu. E da amo dunu huluanema misa:ne sia:i.
4Ilia da ilia dadi gagui dunu huluane oule misi. Ilia idi da sa:i su hano wayabo bagade bega: diala amo ea idi defele ba:i. Ilia da hosi bagohame amola sa:liode bagohame gagui galu.
5Amo hina bagade huluane da ilia dadi gagui dunu gilisili, Isala:ili dunu ilima gegemusa:, Milome Hano amoga abula diasu gilisisu gagui.
6Hina Gode da Yosiuama amane sia:i, “Iliba:le mae beda:ma! Aya eso amo dunu huluane Na da Isala:ili fidima:ne fane legemu. Dilia da ilia hosi emo dina:fe damuma amola ilia sa:liode laluga gobesima.”
7Amaiba:le, Yosiua amola ea dunu huluane da amo dunu fofogadigima:ne, wamodafa Milome Hanoa amogai ilima doagala:i.
8Hina Gode da fidibiba:le, Isala:ili dunu da hasali. Ilia da amo dunu sefasili, ga (north) asili, Misilifode Ma:imi amola Saidone amoga sefasi. Amola eso mabadi amoga Misiba Fagoga sefasi. Ilia da gegenanu, amalu Isala:ilima ha lai dunu afae esalebe hame ba:i.
9Yosiua da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi. E da ilia hosi emo dina:fe damui amola ilia sa:liode laluga gobesi.
10Amalalu, Yosiua da sinidigili, Ha:iso moilai bai bagade lale, amo ea hina bagade dunu medole legei. (Amo esoga Ha:iso fi ilia gasa da eno fi amo sogega esalu ilia gasa baligisu).
11Ilia da Ha:iso moilai bai bagade laluga gobesili, ea dunu huluane medole legei dagoi.
12Mousese, Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu amo ea hamoma:ne sia:i defele, Yosiua da amo moilai amola ilia hina bagade lale, dunu huluanedafa medole lelegei.
13Ha:iso moilai bai bagade da osobo bi amoga gagui, amo Yosiua da laluga gobesi. Be moilai eno amo osobo bi da:iya gagui, amo e da laluga hame gobesi.
14Isala:ili dunu da liligi noga:i amola ohe fi amo moilaiga fefedele lai. Be dunu fi huluane ilia da medole legei. Afae esalebe da hame ba:i.
15Hina Gode da musa: Ea hamoma:ne sia:i amo Ea hawa: hamosu dunu Mousesema olelei. Amalalu, Mousese da Yosiuama olelei amola Yosiua da nabawane hamosu. Yosiua da Hina Gode da Mousesema hamoma:ne sia:i, amo huluane hamoi dagoi.
16Yosiua da soge huluane lai dagoi. Amo da goumi soge, agolo fonobahadi soge ga (north) amola ga (south). Gousiene soge amola amoga ga (south) hafoga:i soge. Amola Yodane Hano Fago soge huluane lai dagoi.
17-
18Soge ea lai da Ha:ila:ge Goumi (ga (south) Idome gadenei) asili Ba:ia:laga:ide amoga doaga:i, (Lebanone Fago amo Hemone Goumia ga (south) dialu). Yosiua da ode bagohame amoga amo soge hina bagade dunuma gegei galu. Be huluane e da gagulaligili, medole legei.
19Moilai bai bagade afae fawane da Isala:ili fi ilima olofomusa: gousa:su hamoi. Amo da Gibione (amo ganodini Haifaide dunu mogili esalu). Be Yosiua da moilai eno huluane hasali.
20Hina Gode Hisu da amo dunu Isala:ili dunuma gegemusa:, ilia dogo ga:nasi dagoi. Bai E da Isala:ili dunu da amo dunu huluane mae asigili medole legema:ne, Hina Gode da ili ilegei dagoi. Hina Gode da amo hou huluane hamoma:ne, Mousesema sia:i dagoi.

21Amo esoha Yosiua da dunu fi (dunu bagade amola sedadedafa) ilia dio A:nagimi amo gugunufinisi. Ilia da goumi soge amo Hibalone, Dibe, A:ina:be amola goumi soge Yuda amola Isala:ili fi ilia soge amoga esalu. Yosiua da ilia amola ilia moilai bai bagade gugunufinisi dagoi.
22Yosiua da A:nagimi dunu huluane fane legeiba:le, A:nagimi dunu afae da Isala:ili soge ganodini esalebe hame ba:i. Be afae afae da Ga:isa, Ga:de amola A:siadode amo ganodini esalebe ba:i.
23Hina Gode da Mousesema hamoma:ne sia:i defele, Yosiua da soge huluane lai. E da amo soge Isala:ili dunu gaguma:ne, amo fifili, ilia fi afae afae ilima i. Amalalu, Isala:ili dunu da gegesu fisili, helefi.