Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - यहोसु

यहोसु 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु हासोर ङा पिप याबीनमी यहोसुमी पशो नेल्‍ल नेंशा, मादोन ङा पिप योबाब, शिम्रोन ङा पिप आकशाफ,
2उत्तर ङा पहाडम बाक्‍ब पिपपुकी नु किन्‍नेरोथ ङा दक्‍खिन ङा पिप, अराबाह ङा पहाडम बाक्‍ब आन पिप नु पच्‍छिमम नाफथ-डोर डांडा गे बाक्‍ब आन पिप, किन्‍नेरोथ किन्‍नेरेथ यो बाक्‍ब।
3पूर्ब नु पच्‍छिम ङा कनानी आन पिप नु एमोरी आन पिप, हित्ती आन पिप, परिज्‍जी आन पिप, पहाड रागीम बाक्‍ब यबुसी आन पिप नु रागी ङा हेरमोन डांडा आइदी मिस्‍पा रागी गे बाक्‍ब हिव्‍वी आन पिप, नेल्‍ल आन कली ब्रेश्‍शा सोइक्‍ताक्‍व।
4मिनु मेको पिपपुकी नु आन लडाइ पाइब मुर नेल्‍ल जाक्‍तेक्‍म। मेकोपुकी ठेयब समुन्‍द्र ङा बाल्‍वा खोदेंशो पा शुश बाक्‍तेक्‍म। मिनु मेको आन के शारापुकी नु बग्‍गीपुकी यो शुश बाक्‍तेक्‍म।
5मिनु मेको पिप नेल्‍ल खुम्‍सीशा, इस्राएली नु लडाइ पचा कली मेरोम माइश्‍शो ब्‍वाक्‍कु आ बुक्‍तीके आ नेक्‍था बाक्‍तेक्‍म।
6मिनु परमप्रभु यावेमी यहोसु कली “मेको आन कली तशा महिनीन। मारदे हना दीसा गो मेको आन कली साइश्‍शा, गे इस्राएली इन गुइमी गेनुङ। गे मेको आन शारा आन ठेयब नारी ख्रोइश्‍शा, आन बग्‍गी आन कली मीम क्रोतो” देंत।
7मिनु यहोसु नु आ लडाइ पाइब नेल्‍लेमी मेरोम माइश्‍शो ब्‍वाक्‍कु बुक्‍तीके आ नेक्‍था जाक्‍दीश्‍शा, मेकोपुकी नु लडाइ पाम्‍तेक्‍म।
8मिनु परमप्रभु यावेमी मेको आन कली इस्राएली आन गुइमी गेप्‍तु। मिनु इस्राएलीपुकीमी मेको आन कली ठेयब सहर सीदोन नु मिस्रेपोत-माइम सम्‍म नु पूर्ब ङा मिस्‍पा दिंम सम्‍म खेदा पा साइक्‍तेक्‍म। सुइ कली यो मप्रोनेम। यहोसु १३:६
9मिनु यहोसुमी परमप्रभु यावेमी देंशो खोदेंशो पा, मेको आन शारा आन ठेयब नारी ख्रोइश्‍शा, मेको आन बग्‍गीपुकी मीम क्रोइक्‍तु।
10मिनु यहोसु नु इस्राएलीपुकी मेकेर रे लेश्‍शा, हासोर ग्रातेक्‍म। मेकेर ङा पिप कली तरवारमी साइक्‍तेक्‍म। हासोर चहिं मेको रागी ङा नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब सहर बाक्‍माक्‍त।
11मिनु इस्राएलीपुकीमी मेकेर बाक्‍ब मुर नेल्‍ल आन कली तरवारमी साइक्‍तेक्‍म। मेकोपुकीमी नेल्‍ल आन कली खतम सेल्‍तेक्‍म। ब्रोंइशो का कली यो मप्रोनेम। मिनु मेकोपुकीमी हासोर सहरम मी सुइक्‍ताक्‍म। यहोसु १०:४०
12मिनु यहोसुमी मेकेर ङा पिप नेल्‍ल आन सहर ग्राशा, पिप नेल्‍ल आन कली साइक्‍तु। मिनु परमप्रभु यावे आ गेय पाइब मोसामी देंशो खोदेंशो पा नेल्‍ल आन कली खतम पोक्‍तु।
13मिनु इस्राएलीपुकीमी अरु डांडाम बाक्‍शो सहर आन कली मक्रोदेम। यहोसुमी हासोर सहर कली ला क्रोइक्‍तु।
14मिनु इस्राएलीपुकीमी मेको सहर ङा मार मार थोव़क नु बी ब्‍यफ, क्‍यारश भेडा आंम कली वोंइसाक्‍म। तन्‍न मुर नेल्‍ल आन कली साइक्‍तेक्‍म। नेल्‍ल आन कली खतम सेल्‍शा, का कली यो मप्रोनेम। ब्‍यवस्‍था २०:१०-१५
15दोपा परमप्रभु यावेमी आ गेय पाइब मोसा कली अरेशो बाक्‍मे, मोपा मोसामी यहोसु कली अरेशो बाक्‍माक्‍त। मिनु यहोसुमी मोदेंशोन पाप्‍तु। परमप्रभु यावेमी मोसा कली अरेशो लोव़ यहोसुमी का सम्‍म यो मप्रोन। नेल्‍ल रिम्‍शो पा टिप्‍तु।
16मोपा यहोसुमी मेको रागी नेल्‍ल आंम के सेल्‍तु। तेको तेको रागी आंम के सेल्‍तु देंशा हना, पहाड, नेगेब नेल्‍ल, गोशेन नेल्‍ल नु दिंम ङा रागी, अराबाह रागी नु इस्राएल ङा ठेयब डांडा नु आ दिंम, यहोसु १०:४१
17सेइर ग्‍येत्‍थ लाइब हालाक माइश्‍शो डांडा रे पा लेबानोन ङा बेंसी हेरमोन डांडा आंइदी बाल-गाद सम्‍म ग्राशा, आंम के सेल्‍तु। मिनु मेकेर ङा पिप नेल्‍ल आन कली ग्‍याइश्‍शा साइक्‍तु।
18मिनु शुश नाक्‍त सम्‍म यहोसुमी मेको पिपपुकी नु लडाइ पाप्‍तु।

19मिनु गिबोन ङा मुर हिव्वीपुकी ला इस्राएलीपुकी नु गारशा सल्‍ला पाम्‍तेक्‍म। अरु सहर ङा मुरपुकी मेकोपुकी नु गारथ मजाक्‍म। मोपतीके इस्राएलीपुकीमी सहर नेल्‍ल नु लडाइ पा ग्राशा, आंम के सेल्‍तेक्‍म। यहोसु ९:१५
20मारदे हना नेल्‍ल आन कली खतम सेल्‍चा, दे परमप्रभु यावेमी मेको नेल्‍ल आन थुं खकटा सेल्‍शा, नेल्‍ल खतम दुम्‍चा कली इस्राएलीपुकी नु लडाइ पतीक थुं गेप्‍तु। मिनु शिशी मपथु, नेल्‍ल आन कली खतम सेल्‍पाइक्‍तु। परमप्रभु यावेमी मोसा कली अरेशो खोदेंशो दुम्‍त। प्रस्‍थान ४:२१; ब्‍यवस्‍था ७:२
21मिनु मेना यहोसुमी हेब्रोन, देबीर, आनाब नु यहूदा आन पहाड नु इस्राएली आन पहाड रागीमी बाक्‍ब अनाकीम ङा मुर आन कली खतम सेल्‍तु। यहोसुमी मेको आन कली नु आन सहर नेल्‍ल खतम सेल्‍तु। यहोसु १४:६-१५; ब्‍यवस्‍था ९:२
22इस्राएली आन रागीमी अनाकीम ङा मुर का सम्‍म यो मलीम। गाजा, गाथ नु अश्‍दोदमी का निक्‍शी ला लीतेक्‍म। १सामुएल १७:४; २सामुएल २१:२२
23परमप्रभु यावेमी मोसा कली देंशो खोदेंशो पा यहोसुमी रागी नेल्‍ल ग्राशा, आंम के सेल्‍तु। मिनु यहोसुमी इस्राएली आन थर थर ङा मुर आन कली कोव़शा, रागी रागी योक्‍शा गेप्‍तु। मिनु नोले रागी लडाइ रे नांइसाक्‍म। यहोसु १४:१५