Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Xɔrɔyana

Xɔrɔyana 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1E gari mamiloxin nun a gbeela naxanye sɔtɔ, e dugine rafala ne nan na wali kɛ seen na yire sariɲanxini. E mɔn yi doma rasariɲanxine rafala Haruna xa alo Alatala a yamari Musa ma kii naxan yi.
2E yi saraxarali doma xɛma daxin nafala gari mamiloxin nun a gbeela ra, e nun taa dugi faɲina.
3E yi xɛmaan bɔnbɔ han a dɛnfɛtɛn. E yi a yibolon luti xunxurine ra alogo a xa basan gari mamiloxin nun a gbeela ra, e nun taa dugi faɲina, a findi wali tofaɲin na.
4E yi a tungunne dɛgɛ, e lutine ti e xun firinne ra a xidi seen na.
5A tagixidi faɲin fan yi dɛgɛ na kiini. E nun saraxarali domaan yi findi se kedenna ra. A rafala xɛmaan na, e nun gari mamiloxin nun a gbeela, e nun taa dugi faɲina alo Alatala a yamari Musa ma kii naxan yi.
6E yi onixi gɛmɛne ti gɛmɛ suxu seen xɛma daxine ra, e Isirayilaa diine xinle kɛrɛndɛn onixi gɛmɛne ma a faɲin na.
7E yi na gɛmɛne ti saraxarali domaan tungunne ma ɲɔxɔ lu feen na Isirayilaa diine xɔn alo Alatala a yamari Musa ma kii naxan yi.
8E yi kanke masaan dɛgɛ, kitisa sena. A yi findi wali faɲin na. E yi a dɛgɛ alo saraxarali domana, e a rafala xɛmaan nun gari mamiloxin nun a gbeela nun taa dugi faɲin na.
9A rafalaxi tongon naaninna ra, alogo a xa yisa firinna ra, a kuyan nun a yigbona nɔngɔnna tagi.
10E yi a rayabu gɛmɛ faɲin kira naanin na. E gɛmɛni itoe nan sa a kira singen ma: saridon gɛmɛn nun topasi gɛmɛn nun emerodi gɛmɛna.
11A kiraan firindena: esikaribukili gɛmɛn nun safiri gɛmɛn nun dayimu gɛmɛna.
12Kiraan saxandena: opali gɛmɛn nun agati gɛmɛn nun ametisi gɛmɛna.
13Kiraan naanindena: kirisoliti gɛmɛn nun onixi gɛmɛn nun yasipi gɛmɛna. Gɛmɛni itoe xa sa suxu se xɛma daxine kui.
14Na gɛmɛ fu nun firinne luma Isirayilaa diine nan xili yi. Gɛmɛ yo gɛmɛ, Isirayila bɔnsɔn keden xinla yi kɛrɛndɛn a ma taxamasenna ra.
15E yi xɛma yɔlɔnxɔndine rafala kanke masaan na, naxanye dɛnbɛxi alo lutina.
16E yi xidi se xɛma daxi firin nun xɛma wuredi digilinxi firin nafala, e yi wuredine so kanke masaan xunne ra.
17E yi yɔlɔnxɔndine xidi wuredine ra kanke masaan tungunne ma,
18yɔlɔnxɔndine yi ti xidi se firinne ra alogo e xa tugun saraxarali domaan tungunne ra a kanke ra.

19E mɔn yi xɛma wuredi digilinxi firin nafala e naxanye singan kanke masaan san bun ma, kanke masaan dɛ kinkin kui.
20E yi xɛma wuredi firin nafala, e yi e xidi saraxarali domaan tungun firinne laben na, a tagixidin faxa ra.
21E yi kanke masaan wuredine nun saraxarali domaan wuredine xidi e bode ra luti mamiloxin na, alogo kanke masaan nama saraxarali domaan beɲin alo Alatala a yamari Musa ma kii naxan yi.
22Dugi sɔxɔnna nde yi saraxarali domaan gubaan dɛgɛ dugi mamiloxin na.
23A kɔɛɛn yi lu a tagi, e yi dugina nde dɛgɛ a kɔɛɛn nabilinni alogo a nama bɔ.
24E yi girenada wudi bogi sawurane dɛgɛ a lenbene ma gari mamiloxin nun a gbeela ra, e nun taa dugi faɲina.
25E yi xɛma talandine rafala, e yi e xidi a lenbene ma girenada wudi bogine longori ra.
26Xɛma talanne yi xidi girenada bogi sawurane longori ra gubaan lenben nabilinni. A yi na nan soma a nɛma yi walɛ waxatin naxan yi alo Alatala a yamari Musa ma kii naxan yi.
27Dugi sɔxɔnna nde yi doma bunbirane dɛgɛ taa dugi faɲin na Haruna nun a diine xa,
28e nun taa dugi namu faɲin nun taa dugi xuntagi xidine nun taa dugi wantan faɲine.
29Dugi sɔxɔnna nde yi taa dugi faɲin nafala tagi xidin na e nun gari mamiloxin nun a gbeela alo Alatala a yamari Musa ma kii naxan yi.
30E yi xɛma walaxa xurudin nafala taxamaseri rasariɲanxin na, e yi a sɛbɛ a fari alo taxamasenna fa fala, “Muxu Sariɲanxina Alatala Xa.”
31E yi a xidi luti mamiloxin na namun tigi ra alo Alatala a yamari Musa ma kii naxan yi.
32Naralan Bubuna Ala batuma dɛnaxan yi, na wanla birin yi kamali. Isirayila kaane yi a birin kɛ alo Alatala a yamari Musa ma kii naxan yi.
33E yi fa bubun na Musa fɛma: bubun nun a waliseene birin, a dugi singan seene nun a bun tiine nun a gaalane nun a sɛnbɛtɛnne nun a bundɔxɔne
34nun a xunna soon naxan nafala konton sube kidi magbelixine ra, e nun na fan xunna soon naxan nafala kidi faɲine ra nun a yɛ masansan dugin
35nun Layiri Sereya Kankiraan nun a tongo tamine nun a dɛraganla Ala solonama dɛnaxan yi
36nun tabanla nun a goronne birin nun Buru Ralixin

37nun xɛma lɛnpu dɔxɔ seen nun a lɛnpune nun a waliseene nun turen naxan sama a kui
38nun saraxa gande xɛma daxin nun masusan turen nun wusulan xiri ɲaxumɛn nun bubun soden dɛ raxidi dugin
39nun saraxa gande sula daxin nun a wure masɔxɔnxin nun a tongo tamine nun a goronne nun ige ramaraden nun a bundɔxɔn
40nun sansan dugine nun a sɛnbɛtɛnne nun bundɔxɔne nun a soden dɛ raxidi dugin nun sansanna lutine nun xidi seen gbangban tamine nun Naralan Bubuna waliseene birin Ala batuma dɛnaxan yi
41e nun taa dugi domane saraxaraline xa e nɛma walɛ yire sariɲanxini waxatin naxan yi, saraxarali Harunaa doma rasariɲanxine, e nun a diine gbeene e naxanye soma e nɛma walɛ waxatin naxan yi.
42Isirayila kaane bata yi wanla birin kɛ alo Alatala a yamari Musa ma kii naxan yi.
43Musa yi na wanla mato, a yi a to fa fala e a kɛxi nɛn alo Alatala a yamari kii naxan yi. Nanara, Musa yi duba e xa.