Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Timotee I

Timotee I 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩsɔ Feesuɣu yɔɣɔtǝɣɩ ḿpʋ́ɣʋ́ tǝcɛɩcɛɩ sɩ, pɩɩ kɔɔ nɑ pǝ́ tɑlɑ kɑntǝkɑɣɑ kʋyɛɛŋ tɑɑ tɔ, yǝlɑɑ lɛlɑɑ kɑ́ lɩɩ Ɩsɔ sɛɛʋ nɑ pɑ́ pɑɑsǝnɑ ɩlɔɣɔhilu tǝmɑ kʋpuɣusɛɛ, nɑ ɑlɔɣɑɑ kʋsɛɣɛsǝtʋ kɛ pɑɑ mʋ.
2Nɑ pɑɑ yele nɑ yǝlɑɑ cɛsǝlɑɑ nɑ pɔpɔtʋnɑɑ mpɑ pɑ lǝmɑɣɑsɛɛ tɑɑ sǝpɑ ɩsɩɩ pɑ tɩɩlɑ-yɛɣɛ kɔkɔ nɑ pɑɑ tɑsǝɣɩ kʋpɑntʋ nɑtǝlǝɣɩ cɛkǝnɑʋ tɔ pɛlɛ pɑ tolisi-wɛ.
3Yǝlɑɑ pɑnɛwɛ, pɑ sɛɣɛsǝɣǝnɑ sɩ ɑlʋ kpɑɣɑʋ fɛɩ teu, nɑ tɔɣɔnɑsɩ lɛnsǝnɑɑ tɔɣɔʋ fɛɩ teu. Anɩ Ɩsɔ nɑ́ lɑpɑ kʋtɔɣɔŋ ɩnǝɣɩ sɩ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ nyǝmɑ́ tɑmpɑnɑ tɔ pɑ́ sɛɛ Ɩsɔ nɑ pɑ́ tɔɣɔ.
4Pǝ tǝnɑ mpi Ɩsɔ lɑpɑ tɔ pǝ tewɑɣɑ, pǝ tɑɑ pʋlʋ fɛɩ lɔʋ. Amɑ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ tɔɣɔ pǝ tǝnɑ kɛ́ nɑ pɑ́ sɛɛ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ kɛ pǝ tɔɔ.
5Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Ɩsɔ Tɔm nɑ ɩ sǝlǝmʋɣʋ tɑɣɑnǝɣɩ pǝ tǝnɑɣɑ nɑ pǝ wɛɛ-ɩ teu.
6Ye n wɛɛ nɑ ń sɛɣɛsǝɣɩ tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ kɛ tɔmnɑɑ pɑnɛ, n tɛŋ nɑ ń lɑ́ Yesu Kilisiti tǝmlɛ tʋ kʋpɑŋ kɛ́. Nɑ pɩɩ hʋ́lɩ́ sɩ Ɩsɔsɛɛlɛ mpɑɑʋ tɔmnɑɑ nɑ tɑmpɑnɑ sɛɣɛsǝŋ wei n tǝŋɑɑ tɔɣɔ n pɩɩsǝɣǝnɑ nyɑ́ lǝsɑɣɑ.
7Kisi sɔsɑɑ tɑɑ kpɑɩ kpɑɩ tɔmnɑɑ mpɛ, tɩɩ lɑkɩ nɑ yʋlʋ tɛ ɩ tɑɑ nɑ Ɩsɔ se. Fɑlǝsǝɣɩ nyɑ́ tɩ sɩ ń sɔɔsɩ Ɩsɔ kɛ́ nyɔɔnɑʋ kɛ teu.
8Yʋlʋ fɑlǝsʋɣʋ ɩ tɔnʋɣʋ tɔ pǝ wɑɑsǝɣɩ te, ɩlɛ pǝ wɑɑsʋɣʋ tɑ tɔɔ kɛ́. Amɑ ye yʋlʋ fɑlǝsɑ ɩ tɩ sɩ ɩ́ nyɔɔnɑ Ɩsɔ kɛ́ teu, ɩlɛ pǝlɛ pǝ kǝlǝnɑ wɑɑsʋɣʋ kɛ pɑɑ mpi pǝ tɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, ɩnɩ ɩ tɔmnɑ sɩ ɩ kɑ́ hɑ-tʋɣʋ weesiŋ kɛ sɑŋɑ nɑ cele tɔtɔ.
9Tɔm ntɩ tǝ kɛ́ tɑmpɑnɑ nyǝntʋ kɛ́ tǝkelekele, nɑ tǝ mʋnɑ pɑ́ mʋ-tɩ tǝkpem nɑ pɑ́ tɛ-tɩ nɑ tɑɑ.
10Mpi pǝ tɔɔ tɑ́ wɛɛ nɑ tǝ́ tɔŋnɑ tǝmlɛ lɑpʋ nɑ tǝ́ lʋkɩ tɔɣɔlɛ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, weesuɣu tʋ Ɩsɔ wei ɩ yɑkɩ yǝlɑɑ tǝnɑ nyɔɔŋ ɩlɛnɑ pǝ́ tɩɩ kǝlǝnɑ mpɑ pɑ tɛŋɩ-ɩ nɑ pɑ tɑɑ tɔɣɔ tɑ́ tɛɛlǝɣɩ.
11Hʋ́lɩ́-wɛ sɩ pɑ́ lɑkɩ pǝ tǝnɑ ɩsǝntɔ nɑ ń sɛɣɛsǝɣɩ-wɛ.
12Tɑɑ yele nɑ nɔɣɔlʋ kpɛɛnɑ-ŋ sɩ n kɛ́ pǝyɑɣɑ. Amɑ wɛɛ wei Ɩsɔ sɛɛlɑɑ lɛlɑɑ kɑ́ kɛɛsǝɣǝnɑ nɑ pɑ́ lɑkɩ tɔɣɔ nyɑ́ yɔɣɔtɑɣɑ tɑɑ, nɑ nyɑ́ tɔntɛ nɑ nyɑ́ sɔɔlʋɣʋ kɛ lɛlɑɑ tɑɑ, nɑ ɩsǝnɑ n tɛmnɑ Ɩsɔ kɛ́ nyɑ́ tɑɑ nɑ nyɑ́ tǝnɑŋŋ wɛɛtʋ pǝ tɑɑ.
13Kɑlǝɣɩ Ɩsɔ Tɔm tɑkǝlɑsɩ kɛ yǝlɑɑ tɑɑ nɑ ń lɑkɩ wɑɑsʋ nɑ ń sɛɣɛsǝɣɩ pǝ hʋwɛɛ nɑ mɑ́ kɔŋ.
14Tɑɑ liɣilinɑ mpi Ɩsɔ Feesuɣu yelɑɑ nɑ pǝ lɑpʋ sɑɑ-ŋ tɔ, mpi pɑɑ nɑwɑ nɑ pɑ́ yɔɣɔtɩ nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ sɔsɑɑ tǝnɩ nyɑ́ tɔɔ kɛ́ niŋ tɔ.
15Pɑɑsǝnɑ teu nɑ ń lɑ tǝmlɛ tǝnɛ nɑ ń yoosi-tɛ. Hɑ́ nyɑ́ tǝɣɩ tǝ tɑɑ tǝkpɑtɑɑ nɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ nɑ ɩsǝnɑ n tɔŋnɑ toŋ nyɔɔʋ tɔ.
16Feŋiɣi nyɑ́ tɩ nɑ nyɑ́ kʋsɛɣɛsǝtʋ tɔɔ tɔtɔ. Tɔkɩ pǝ tǝnɑɣɑ ḿpʋ́ɣʋ́ teu. Tɔm tɑmpɑnɑ tɔɔ, ye n lɑkɩ mpʋ, n kɑ́ yɑ nyɑ́ tɩ nyʋɣʋ nɑ nyɑ́ nɩɩntɑɑ nyǝŋ tɔtɔ.