Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Timotee I

Timotee I 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɑɣɑ Pɔɔlɩ, Yesu Kilisiti tillu. Tɑ́ Yɑtʋ Ɩsɔ nɑ Yesu Kilisiti wei tǝ tɛɛlǝɣɩ tɔ mpɛ pɑ kpɑnɑ-m sɩ mɑ́ lɑ tillu.
2Mɑ́ ŋmɑɑkǝnɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛɣɛ Timotee. Nyɑ́ kɛnɑ mɑ pǝyɑɣɑ tǝsiɣisiɣi kɛ́ Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɑ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ nɑ tɑ́ Sɔsɔ Yesu Kilisiti pɑ́ hʋlɩ-ŋ pɛɛlɛɛ nɑ suulu nɑ pɑ́ hɑ-ŋ ɑlɑɑfǝyɑ.
3Mɑ tɛɛkɑɣɑ Mɑsetoni nɑ mɑ́ heeli-ŋ sɩ ń sɑɑlɩ Ɩfeesu tɔ, sɑɑlɩ ḿpʋ́ɣʋ́ tǝnɑ, nɑ ń heeli pɑ tɑɑ mpɑ ɩnɩ tɔ sɩ pɑ́ tɑɑ sɛɣɛsɩ pɑ pɔpɔtʋ sɛɣɛsǝŋ.
4Heeli-wɛ sɩ pɑ́ yele lɔŋ tɑɑ tɔmnɑɑ mpɑ pɑ tɔkɑɑ tɔ, nɑ hɑtuu lɔŋ tɑɑ lʋlʋɣʋ loosi nsi pɑ tɑmsǝɣɩ tɔ. Tǝlɛ tǝ kɔŋnɑ ntɔŋkpɛɛsɑɣɑ kɛ yem kɛ́, tɩɩ kʋsǝɣɩ yɑpʋ tɔm nti Ɩsɔ sɩɩwɑ nɑ ɩ́ lɑkɩ tɔ. Yʋlʋ tɛŋ ɩ tɑɑ nɑ Ɩsɔ kɛ́ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ nyɩ pǝlɛ pǝ tɔm.
5Mɑ tʋ-wɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ pɑ́ wɛɛnɑ lotu kʋlʋmtʋ, nɑ pɑ́ tǝŋǝɣɩ siɣisuɣu, nɑ pɑ́ tɛ́ Ɩsɔ nɑ pɑ tɑɑ kɛ́ teu, nɑ pɑ́ lɑ́ nɑ pɑ́ wɛɛnɑ sɔɔlʋɣʋ.
6Lɛlɑɑ yelɑ yɑɑsi kʋpɑŋ ɩnɛɣɛ tɔkʋɣʋ, nɑ pɑ́ tooli nɑ pɑ́ sʋʋ kʋmɛlǝntɔŋkpɛɛsɑɣɑ tɑɑ kɛ́ yem.
7Pɑ lʋkɩ yem sɩ mpɛɣɛlɛ Ɩsɔ kʋsǝsɩɩtʋ sɛɣɛsǝlɑɑ, pǝyele pɑɑ cɛkǝɣǝnɑ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ. Pɑ tɑ cɛkǝnɑ mpi mpi pǝ tɔm pɑ tɩɩ yɔɣɔtǝɣɩ mpʋ nɑ ɑpɑlʋtʋ tɔ.
8Tǝ nyǝmɑ́ sɩ ye n tǝŋɑ Ɩsɔ kʋsǝsɩɩtʋ kɛ teitei ɩsɩɩ tǝ wɛʋ tɔ, tǝ wɛ teu kɛ́.
9Nɑ pɩɩ tɔɔsɩ-ŋ sɩ kʋsǝsɩɩtʋ fɛɩ nti pǝ pɑɑsɑɑ nɑ pǝ́ sɩɩ kʋpɑntʋ lɑtɑɑ tɔɔ tɔ. Amɑ ɩsɑɣɑlɑtɑɑ, nɑ kɑɑnɩɩtʋnɑɑ, nɑ nyɑŋ nyǝ́mɑ, nɑ kɑwɑlɑɣɑ nyǝ́mɑ, nɑ mpɑ pɑɑ seeki Ɩsɔ nɑ pɑɑ seeki ɩ nyǝm tɔ, nɑ mpɑ pɑ kʋɣɩ pɑ cɑɑnɑɑ yɑɑ pɑ toonɑɑ tɔ, nɑ yʋlʋkʋlɑɑ,
10nɑ ɑpɑlɑɑ mpɑ pɑ sʋʋkǝnɑ ɑpɑlɑɑ lɛlɑɑ tɔ, nɑ yʋlʋpɛɛtǝlɑɑ, nɑ pɔpɔtʋnɑɑ, nɑ mpɑ pɑ sɩɩkɩ pɑ nɔɔsɩ kɛ yem tɔ, yɑɑ mpɑ pɑ tɑkǝɣɩ ntiwɛ tǝ tɑ tǝŋ sɛɣɛsʋɣʋ kʋpɑŋkʋ ŋku kʋ wɑɑsǝɣɩ yǝlɑɑ tɔ, pɑ tɔɔnɑɑ kɛ pɑ sɩɩ kʋsǝsɩɩtʋ.
11Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ wei pǝ yelinɑ-m tɔ ɩnɩ ɩ sɛɣɛsǝɣǝnɑ sɛɣɛsʋɣʋ kʋnɛ. Teeli Ɩsɔ nɑ kʋpɑntʋ tʋ tɔɔ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ ntɛ́.
12Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti wei ɩ hɑ-m tomɑ kɛ sɔsɔm nɑ mɑ́ lɑkǝnɑ mɑ tǝmlɛ tɔɣɔ mɑ sɛɛ ɩ́ nɑ tǝmlɛ. Ɩ tʋnɑʋ mɑ́ sɩ mɑ nǝɣǝsǝnɑ pɑ́ tɛ-m nɑ tɑɑ, nɑ ɩ́ kpɑ-m sɩ mɑ́ lɑ tǝmlɛ tɔ, mɑ sɛɛ-ɩ ɩ́ nɑ tǝmlɛ.
13Tuu lɔŋ mɑ́ yɔɣɔtɑɣɑnɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ ɩ tɔɔ, nɑ mɑ́ tʋnɑ-ɩ kʋnyɔŋ, nɑ mɑ́ tʋʋ-ɩ. Amɑ Ɩsɔ wii mɑ pǝtɔɔtǝlɛ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, mɑ tɑɑ tɛ́ mɑ tɑɑ nɑ Ɩsɔ tɔɣɔ mɑ tɑ nyɩ mɑ kʋlɑpʋtʋ ntɩ.
14Tɑcɑɑ hʋlɑ-m ɩ pɛɛlɛɛ kɛ sɔsɔm, nɑ ɩ lɑpɑ nɑ mɑ́ tɛŋ mɑ tɑɑ nɑ Ɩsɔ nɑ mɑ́ sɔɔlǝɣɩ yǝlɑɑ ɩsɩɩ tǝ kpɛntǝnɑʋ Yesu Kilisiti nɑ tǝ wɛnɑ tɔ.
15Tɔm nti tǝ kɛ́ tɑmpɑnɑ nyǝntʋ tǝkelekele nɑ tǝ́ mʋnɑ pɑ́ mʋ-tɩ tǝkpem nɑ pɑ́ tɛ-tɩ nɑ tɑɑ tɔɣɔlɛ sɩ: Yesu Kilisiti kɔmɑ ɑntulinyɑ tɑɑ sɩ ɩ yɑkɩ ɩsɑɣɑlɑtɑɑ nyɔɔŋ, nɑ mɑɣɑlɛ pɑ tɑɑ ɑcɛpɑ.
16Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ wii mɑ pǝtɔɔtǝlɛ, ɩnɩ ɩ sɔɔlǝnɑ sɩ Yesu Kilisiti ɩ́ hʋ́lɩ́ ɩsɑɣɑlɑtɑɑ tɑɑ ɑcɛpɑ mɑɣɑ ɩ suulu tǝnɑ, nɑ pɩɩ hʋ́lɩ́ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ tɛ nɑ pɑ́ mʋ ɩ tɔm nɑ pɑ́ hiki weesuɣu kɛ tɑm tɔɔ tɔ sɩ pɑ́ nyǝɣǝnɑ-m nɑ pɑ́ nɑ́.
17Aɑɑ, Kɑwulɑɣɑ tʋ, ɩnɩ ɩ wɛnnɑ tɑm tɔɔ, ɩɩ sǝkɩ, pɑɑ nɑɑ-ɩ, ɩ tike tǝkoŋ ntɛ́ Ɩsɔ. Yǝlɑɑ tǝnɑ ɩ́ sɑmɩ-ɩ nɑ pɑ́ tʋɣʋ-ɩ teeli kɛ tɑm tɔɔ. Ami.
18Tɔʋ, mɑ pu Timotee, Ɩsɔ kɑ lɑpɑ hɑtuu lɔŋ nɑ pɑ́ nɑ́ nyɑ́ tɔm nti nɑ pɑ́ yɔɣɔtɩ tɔɣɔ mɑ tɔkɑɑ nɑ mɑ́ kpɑɑlǝɣɩ-ŋ ɩsǝntɔ, sɩ ń tɔkɩ tɔmnɑɑ mpɛɣɛ teu, nɑ ń pɑɑsɩ nɑ ń yoo yoou kɛ teu.

19N tɛmɑ Ɩsɔ nɑ nyɑ́ tɑɑ tɔ tɔkɩ mpʋ nɑ ń wɛɛnɑ lotu kʋlʋmtʋ. Lɛlɑɑ tɑ́ tɔkɩ lotu kʋlʋmtʋ ɩlɛnɑ pɑ Ɩsɔ sɛɛʋ pǝsɩ yem.
20Pɑ tɑɑ mpɛɣɛlɛ nɑ Himenee nɑ Alɛkǝsɑntǝlɩ. Sɑtɑnɩ kɛ mɑ yilinɑ-wɛ sɩ ɩ́ lɑ-wɛ nɑ pǝ́cɔ́ pɑ́ nyɩ sɩ pɑ yɔɣɔtʋɣʋ ɩsɑɣɑtʋ kɛ Ɩsɔ tɔɔ tɔ pǝ fɛɩ teu.