Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Hou Olelesu

2 Hou Olelesu 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gode Ea A:silibu da A:salaia (Oudede egefe) ema aligila sa:i. Amola e da hina bagade A:isa ba:musa: asi. E da amane wele sia:i. “Hina bagade A:isa! Amola Yuda fi amola Bediamini fi dunu huluane! Na sia: nabima! Dilia da Hina Godema noga:le fa:no bobogesea, E da dilima gamu. Dilia E hogosea, E ba:mu. Be dilia E baligi fa:sea, E da dili fisidigimu.
3Eso bagohame, Isala:ili fi da Godedafa hamedene, gobele salasu olelesu dunu hamedene, amola sema hamedenewane esalu.
4Be se nabasu da ilima doaga:loba, ilia da Isala:ili Hina Godema bu sinidigi. Ilia da E hogolalu, ba:i dagoi.
5Amo esoga, dunu da hahawane halegale lalumu hamedei ba:i. Bai bidi hamosu amola wili gala:su, amo soge huluane ganodini ba:i.
6Fi afae da fi eno amo banenesi. Moilai bai bagade da eno moilai bai bagade amo banenesi. Bai Gode da amo se nabasu ilima i dagoi.
7Be dilia da gasa fili, mae da:i dioma. Dilia hawa: hamobeba:le, bidi noga:i lamu.”
8A:isa da A:salaia (Oudede egefe) amo ea ba:la:lusu sia: nababeba:le, ea dogo denesi. E da ogogosu ‘gode’ loboga hamoi liligi huluane Yuda soge, Bediamini soge amola moilai bai bagade huluane e da Ifala:ime sogega susugui, amo ganodini dialu amo mugululi fasi. Amola e da Hina Gode oloda amo da Debolo Diasu gagoi ganodini dialu, amo bu dodoa:i.
9Ifala:ime, Ma:na:se amola Simione fi dunu bagohame da Isala:ili fisili, A:isama gai. Bai ilia Hina Gode da A:isama gai ba:i. A:isa da ili huluane, amola Yuda amola Bediamini fi dunu ema misa:ne sia:i.
10Ili huluane da oubi osoda amola ode 15 A:isa ea ouligibi galu, Yelusalemega gilisi.
11Amo esoga, ilia da ilia susugui liligi mogili, Hina Godema gobele salasu hamoi. Ilia da bulamagau 700 agoane amola sibi 7,000 agoane gobele sali.
12Ilia aowalalia Hina Godema ilia asigi dawa:su huluane, amola ilia a:silibu huluane, amoga Ema nodone sia:ne gadolaloma:ne, ilegele sia:i dagoi.
13Nowa da ayeligi o da:i hamoi, dunu o uda, amo da Hina Godema nodone sia:ne gadomu hihisia, ilia da amo medole legema:ne sia:i.
14Ilia da Hina Gode Ea Dioba:le, amo ilegele sia:su noga:le ouligima:ne wele sia:i. Amalalu, ilia ha:giwane wele sisia:sa, dalabede fulabosu.
15Yuda dunu huluane da amo ilegele sia:su (gousa:su) noga:le hamoiba:le, hahawane bagade ba:i. Ilia da Hina Godema nodone sia:ne gadobeba:le, hahawane bagade ba:i. Hina Gode da ili lale sali, amola Ea hamobeba:le, ili sisiga:le fi da ili hame doagala:i.
16Hina bagade A:isa da ea aiya: Ma:iaga amo sefasi. Bai e da ogogosu uda ‘gode’ Asila, ema nodone sia:ne gadoma:ne, wadela:idafa ‘gode’ liligi ea loboga hamoi. A:isa da amo loboga hamoi ‘gode’ aba sasalili, Gidalone Fagoga ulagisi.
17A:isa da ea esalusu huluane ganodini, Hina Godema madelagili esalebe ba:i. Be ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosu sogebi mogili, e da hame gugunufinisi.
18E da noga:i liligi amo ea eda Abaidia da Godema modale ligiagale i, amola gouli amola silifa amo hisu da modale ligiagale i, amo huluane Debolo Diasu ganodini lidili legei.
19Isala:ili fi da olofole esalu, amogainini A:isa ea ouligibi ode 35 da doaga:i.