Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yudaya Mangɛe II

Yudaya Mangɛe II 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ala Xaxili to goro Odedi xa di Asaraya ma,
2a naxa siga Asa yire, a a masen a bɛ, «Asa, Yudayakae, nun Bunyaminkae, wo wo tuli mati n na. Xa wo bira Alatala fɔxɔ ra, a fan na wo fɔxɔ ra. Xa wo a fen, wo a toma nɛ. Kɔnɔ xa wo a rabolo, a fan wo raboloma nɛ.
3Ɲɛ wuyaxi Isirayila mu Ala ɲiɲɛ fen. Sɛrɛxɛdubɛ mu nu na naxan e xaranma. Sɛriyɛ mu nu na bɔxi ma.
4Kɔnɔ e xa tɔɔrɛ kui, e naxa gbilen Isirayila Marigi Alatala ma. E to a fen, a naxa tin e xa a to.
5Na waxati mixi mu nu ɲɛrɛma bɔɲɛsa kui, barima fe xɔrɔxɔɛ nu na bɔxi birin ma.
6Sie nu e boore gerema, taae nu e boore gerema. Ala nan na tɔɔrɛ mɔɔli birin niyaxi e ra.
7Kɔnɔ wo tan, wo wo sɛnbɛ so, wo wo tunnabɛxi, barima wo xa wali sare fama nɛ ragbilende wo ma.»
8Mangɛ Asa to Annabi Odedi xa namiɲɔnmɛ masenyi mɛ, a naxa limaniya, a fa kuye birin kana Yudaya nun Bunyamin bɔxi ma, a nun a taa naxee masɔtɔ Efirami geya yire. A man naxa Alatala xa sɛrɛxɛbade yailan, naxan nu na hɔrɔmɔbanxi ya ra.
9A naxa Yudayakae nun Bunyaminkae birin malan, a nun xɔɲɛ naxee kelixi Efirami, Manasi, nun Simeyɔn bɔnsɔɛe xa bɔxie ma. Kabi e naxa a to Marigi Alatala nu na nee sɛɛti ma, xɔɲɛ gbegbe naxa kafu e ma kelife Isirayila bɔxi ma.
10Na malanyi raba Darisalamu nɛ kike saxan nde Asa xa mangɛya ɲɛ fu nun suuli nde ra.
11Na lɔxɔɛ e naxa xuruse xungbe kɛmɛ solofere nun xuruse lanma wulu solofere ba sɛrɛxɛ ra Alatala bɛ. E nee sɔtɔ na gere nan kui.
12E naxa natɛ tongo e xa e babae Marigi Alatala fen e bɔɲɛ nun e nii birin na.
13Mixi yo tondi Isirayila Marigi Alatala fende, na kanyi lan nɛ a xa faxa, dimɛdi yo, fori yo, xɛmɛ yo, xa na mu ginɛ.
14E naxa e rakali Alatala ra e xui itexi ra, e fa sarae nun feri fe.
15Yudayakae birin naxa sɛɛwa yi marakali ra, barima e a rabaxi e bɔɲɛ birin nan na. E nu bara Alatala fen sɔɔbɛ ra, a tan nan bara tin e xa a to. Alatala naxa bɔɲɛsa lu e xa bɔxi birin ma.
16Mangɛ Asa man naxa a mama Maaka tide magoro, barima a nu bara Asera kuye yailan. Asa naxa a xa kuye yensen, a fa a gan Sediron gulunba kui.
17Kɔnɔ hali Asa to nu bara a yɛtɛ fi Alatala ma a xa simaya birin kui, a mu gɛ kuye batudee birin kanade Isirayila geyae fari.
18A naxa gbeti, xɛɛma, nun se gbɛtɛe raso Ala xa banxi kui, a tan nun a baba naxee fixi Ala ma.

19Gere yo mu lu Isirayila bɔxi ma, han Asa xa mangɛya ɲɛ tongo saxan nun suuli nde.