Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Soũↄ

Soũↄ 105

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1À Dii sáaukpa, í lɛ́mawà, à to bui píi aà yãkɛaↄ dↄ̃.
2À lɛsi, í aà táasilɛ, à aà yãbↄnsaɛkɛaↄ galikɛ píi.
3À ĩ́anadã ń Dii tↄ́ pↄ́ kú adoao. Á Dii kĩ́i wɛ̀ɛlɛnaↄ à pↄnakɛ,
4à gɛ Dii le à gbãa gbɛawà, íↄ aà aɛya gↄↄpii.
5À to yãbↄnsaɛ pↄ́ a kɛ̀ↄ dↄágu, aà dabudabukɛaↄ ń ikoyã pↄ́ a òↄ,
6á Dii zↄ̀blena Ablahaũ buiↄ, á Yakↄbu bui pↄ́ à á sɛ́ↄ.
7Dii mɛ́ wá Lua ũ, ↄ̃mɛ ì yãdilɛ gbɛ̃́piiɛ.
8Aà bàakuawanↄ yã́ lí sãaaguo, yã́ pↄ́ a òpi aↄ kuɛ e wá buiwa.
9Aà bàa kú ń Ablahaũo, à ɛ̀a à a lɛgbɛ̃̀ Izaakiɛ lↄ.
10Aà bàa ɛ̀a kú ń Yakↄbuo iko ũ, ↄ̃ a kú ń Isailiↄ e gↄↄpii.
11À mɛ̀ á Kanaa bùsu kpámá, aↄ dɛ pↄ́ pↄ́ aa sɛ kpaalɛ guu ũ.
12Gↄↄ bee aa dasio, wìli ń yãdao, aa ku Kanaa bùsuu bↄ̀mↄↄ ũɛ.
13Aaìↄ liaaliaa bui ń buioↄ guu, aaìↄ bɛbɛ bùsu ń bùsuo.
14I we wà ń wɛtã̀o, à kíaↄ lèle an yã́ musu à mɛ̀
15aasu ↄkã gbɛ̃́ pↄ́ a ń sɛ́piↄwao, aasu ĩada a ãnabipiↄwao.
16Ɔ̃ a tò nↄana kà bùsupiu, a tò an kũ̀sũa làa píi.
17Ɔ̃ à Yosɛfu gbàɛ à dↄ̀aanɛ́, wà aà yìa zↄ ũ.
18Wà mↄkà aà gbáwa, wà mↄ dↄ̀ aà nↄɛ

19e yã́ pↄ́ à dↄ̀aa ò gɛ̀ kɛ̀ò, ↄ̃ yã́ pↄ́ Dii dàɛ̀ tò yã́ bↄ̀aànↄ na.
20Kɛ́ kía gbɛ̃́ zĩ̀, ↄ̃ wà aà gbàɛ, bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄpi aà kɛ̃̀.
21À aà dìlɛ a bùsu dↄaana ũ, a tò aàↄ iko vĩ a àizɛɛↄwa píi.
22Yosɛfu aà kíaↄ tòto a pↄeãwa, à ↄ̃nↄ dà aà ìwaↄnɛ.
23Ɔ̃ Yakↄbu buiↄ mↄ̀ Egipi, Isailiↄ ku nibↄↄ ũ Haũ buiↄ bùsuu.
24Dii tò a gbɛ̃́ↄ kↄ̃̀ we maamaa, a tò aa dasikũ̀ dɛ ń ibɛɛↄla.
25Ɔ̃ à ń ibɛɛpiↄ swãfɛ̃̀, ↄ̃ aa zà aà gbɛ̃́piↄu, aa ↄ̃nↄsↄpɛ̀lɛ aà zↄ̀blenapiↄnɛ.
26À a zↄ̀blena Mↄizi zĩ̀má ń Aalona pↄ́ a sɛ̀o.
27Aa yãkɛ̀ Egipiↄnɛ seela ũ, aa dabudabukɛ̀ Haũ buipiↄ bùsuu.
28À gusia gbàɛmá, gu sì ń bùsuu, kɛ́ aa gì aà yãmai yã́i.
29À ń swa'i lìlɛ à gↄ̃̀ au ũ, ↄ̃ a kpↄↄ gàga.
30Blↄↄ lì ń bùsua ń ń gbãadeↄ wúlɛkĩiↄ píi.
31À yã'ò ↄ̃ ũsĩnaↄ kàńgu, gã́i kàńgu e an bùsu lɛ́ lɛ́u píi.
32À lougbɛ kàńgu lou ũ, loupilɛa lì ń bùsua gupiiu.
33À ń vɛ̃ɛliↄ ɛ̀'ɛ ń ń kaadↄɛnliↄ, à ń bùsu líↄ kɛ̀ kɛ́lɛkɛlɛ píi.
34À yã'ò ↄ̃ kwaↄ kàńgu, kwasutɛ̃ↄ kà, aa lɛ́ vĩo.
35Aa ń bùsu sɛ̃ ń láo nɛ̀, aa ń buapↄ́ↄ blè píi.
36À ń bùsu nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ dɛ̀dɛ píi, nɛ́ woode pↄ́ aa ń í ń ɛ̀waasogↄↄpiↄ.

37À bↄ̀lɛ ń a gbɛ̃́ↄ, aa ã́nusu ń vuao kũa, an bui gbɛ̃e i gɛ̃nalɛ zɛ́uo.
38Kɛ́ aa bↄ̀lɛ, Egipiↄ pↄ kɛ̀na, kɛ́ vĩa ń kṹ Isailiↄ yã́ musu yã́i.
39À tɛlu pɛ̀lɛ kpà a gbɛ̃́ↄzi, à kɛ̀ tɛ́ ũ gwã́, à gupùnɛ́.
40Aa wabikɛ̀wà, ↄ̃ à mↄ̀nɛ́ ń bùuↄ, à musu blɛ kpàmá aa kã̀.
41À gbɛsi pàa, ↄ̃ í bↄ̀u, ípi bàalɛ̀ guwaiwaiu we lán swawa.
42Asa lɛ́ pↄ́ a gbɛ̃̀ yã́ dↄaàguɛ, yã́ pↄ́ a ò a zↄ̀blena Ablahaũɛpi.
43À bↄ̀ ń a gbɛ̃́ↄ, aalɛ pↄnakɛ, gbɛ̃́ pↄ́ a sɛ̀piↄ guladↄ.
44À buipãleↄ bùsu kpàmá, zĩ pↄ́ gbɛ̃́piↄ kɛ̀ↄ ài gↄ̃̀nɛ́.
45Bee kɛ̀ píi kɛ́ aa e wàↄ a yãdilɛaↄ kũa, aai a ikoyãↄ da. Àleluya!