Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Soũↄ

Soũↄ 97

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii mɛ́ lɛ́ kible! Dṹnia gbɛ̃́ↄ, à pↄnakɛ, ísiabaadeↄ, àↄ ku pↄna guu.
2Luabɛpuana ń a sianao liaaaàzi, yã́zɛde ń yãmaao mɛ́ aà kpala zĩ́na ũ.
3Tɛ́ ìↄ dↄaaaɛ̀, ì kũ aà ibɛɛ pↄ́ liaaaàziↄwa.
4Aà loupilɛaↄ ì tↄↄlɛ pu, tó dṹnia è, ì lualua.
5Gbɛ̀sĩsĩↄ ì yↄ lán zↄ́nisiwa Dii aɛ, dṹnia gbɛ̃́pii Diipi aɛ.
6Musudeↄ ì aà maakɛa kpàwakɛ, bùsu píi gbɛ̃́ↄ ì aà gawi e.
7Wí ì tã́agbagbanaↄ kṹ, gbɛ̃́ pↄ́ aaì ĩ́anadã ń tã́apiↄ. Diipiↄ kúlɛ aà aɛ ḿpiiɛ.
8Tó Siↄnadeↄ mà, aa pↄnakɛ, Yuda wɛ̃́lɛdeↄ aaↄ ku pↄna guu n yã́kpalɛkɛaↄ yã́i, Dii.
9Dii Musuden n ũ dṹnia gbɛ̃́piiɛ, n zↄ̃ↄ dɛ diiↄla píi.
10Gbɛ̃́ pↄ́ ye Diiziↄ, à za vãigu. Ìↄ a yãmanaↄ wɛ̃ni kũanɛ́, ì ń bↄ vãikɛnaↄ ↄu.
11Ì gupu gbɛ̃maaↄnɛ ń zɛ́u, ì pↄna tↄ̃ nↄ̀sɛpuadeↄ guu.
12Gbɛ̃maaↄ, à tó á pↄ kɛ Diiwa na, à aà tↄbↄ, asa a ku adoa.