Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Soũↄ

Soũↄ 87

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kole buiↄ lɛ. Lua a wɛ̃́lɛ kàlɛ gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ a kua adoa musu,
2Dii ye Siↄna bĩ́ibↄlɛↄi dɛ Yakↄbu buiↄ wɛ̃́lɛ kĩniↄla píi.
3Lua gawi yã'ò wɛ̃́lɛpi musu à mɛ̀:
4Má Egipiↄ ń Babɛlideↄ da gbɛ̃́ pↄ́ aa ma dↄ̃ↄ guu. Filitɛ̃ↄ ku a guu lↄ ń Tiideↄ ń Etiopiↄ. Wa mɛ wà gbɛ̃́ beeↄ ì weɛ.
5Wa o Siↄna yã́ musu: Wà wã́anɛ ń wã́anɛo ì weɛ, Musude mɛ́ ì a zɛdↄ gíũgiũ.
6Tó Dii lɛ́ gbɛ̃́ↄ tↄ́ dalau, a mɛ: Wà gbɛ̃́ beeↄ ì weɛ.
7Lɛ̀sinaↄ ń ↄ̃wãnaↄ píi aa mɛ: Wá maa píi ì bↄ Siↄnaɛ.