Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - RUTU

RUTU 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Naomi zã Ɛlimɛlɛki bɛ gↄ̃gbɛ̃ kee kuu, gbɛ̃nsi auzikideemɛ, à tↄ́n Bↄaza.
2Mↄabu nↄgbɛ̃ Rutu bè Naominɛ: Ǹ tó mà gá bura nagã kↄ̃ↄ wɛ màgↄ̃ tɛ́ gbɛ̃ kɛ̀ ma wɛ̃nda gwà kpɛɛ. Ben à bè a nɛ́ gyaanↄↄ pìnɛ: Ǹ gá!
3Ben à fɛ̀ɛ à gàa nagã kↄ̃ↄ wɛ bura, ègↄ̃ tɛ́ pↄ́kɛ̃rinↄ kpɛɛ. À mↄ̀ à lè buraa kɛ̀ à gàan pì nɛ́ Ɛlimɛlɛki danɛ Bↄaza buraamɛ.
4Ben Bↄaza bↄ̀ Bɛtɛlɛmu. Kɛ̀ à kà gwe, à ì kpà pↄ́kɛ̃rinↄa à bè: Dii gↄ̃ kúao! Ben aↄ̃ bènɛ: Dii aubarika dangu!
5Bↄaza bè a zĩkɛri kɛ̀ dɛ à pↄ́kɛ̃rinↄ gwàri ũunɛ: Dé bé à nↄkparɛ kɛ̀kãa vĩi?
6Ben à wèàla à bè: Nↄkparɛ pì nɛ́ Mↄabu nↄgbɛ̃ kɛ̀ Naomi bↄ̀o Mↄabunↄ bùsun à sùomɛ.
7À bè mà tó à nagãa kↄ̃ↄ wɛ pↄ́kɛ̃rinↄ kpɛɛ, ben èe zĩi kɛɛ zaa kↄngↄ. Tian à mↄ̀ kámma bo féte kutaa guu.
8Ben Bↄaza gàa à bè Rutunɛ: Ǹ ma yã ma. Ǹton gá nagã kↄ̃ↄ wɛ bú pãnde guuro. Ǹton gɛ̃walaro. Ǹ gↄ̃ kɛ̀ kↄ̃n ma nↄgbɛ̃ zĩkɛrinↄ.
9Ǹ wɛ́ɛ dↄ zĩi kɛ̀ aↄ̃ↄe kɛɛzi ǹgↄ̃ tɛ́ ń kpɛɛ. Má ò ma gↄ̃kparɛnↄnɛ aↄ̃ton ĩa dammaro. Tó ímii e n dɛɛ, ǹ gá ǹ í kɛ̀ aↄ̃ↄ kà orozãnↄn mi.
10À kùɛnɛ à mì pɛ̀ɛ à bè: À kɛ̀ dia mamↄma kɛ̀ bori pãnde nↄgbɛ̃n ma ũ, n làakari dↄ̀ma, ben n yã maaa kɛ̀mɛɛ?
11Ben Bↄaza wèàla à bè: Wà yã kɛ̀ ń kɛ̀ n zã danɛ n zã gaa gbɛraa òmɛ píngi, lán n n de kↄ̃n n dao tò nà kↄ̃n n bùsuo, ben n mↄ n vɛ̃ɛ gbɛ̃ kɛ̀ ń ń dↄ̃ yãroonↄ tɛ́.
12Dii fĩa bonnɛ yã kɛ̀ ń kɛ̀ musu. Lán n mↄ n sↄtↄ Dii Isarailinↄ Luda ↄru guu nà, à fĩa bonnɛ maamaa.
13Rutu bè: Baa, n yã maaa kɛ̀mɛ fá! N ma làakari kpàɛmɛ, n yã nnaa ò mamↄma n zĩkɛrinɛ, baa kɛ̀ n zĩkɛrinↄ doken ma ũro.
14Pↄ́blegurↄ Bↄaza bènɛ: Ǹ mↄ́ ǹ pↄ́ ble kɛ̀ ǹgↄ̃ burɛdi zↄ̃ↄ dòa. Ben à vɛ̃̀ɛ pↄ́kɛ̃rinↄ saɛ. Bↄaza pↄ́wɛɛ kpatana kpàa, ben à pↄ́ blè à kã̀ ai à kpaaa gↄ̃̀.
15Kɛ̀ à fɛ̀ɛ èe gaa pↄ́ kↄ̃ↄ wɛ, ben Bↄaza ò gↄ̃kparɛnↄnɛ à bè: Baa tó èe pↄ́ kↄ̃ↄ wɛɛ nagãa kɛ̀ kaɛna tɛ́, àton wí daaro.
16À à sà kenↄ bↄbↄnɛ nagãa guu à tó à kↄ̃ↄ wɛ. Àton pataaro.
17Ben à pↄ́ kↄ̃ↄ wɛ̀ ai uusiɛ. Kɛ̀ à zↄ̃̀ à à wɛ́ɛ bↄ̀, à kà koto lɛ́ do taka bà.
18Kɛ̀ à sɛ̀ à tào bɛ, ben à pↄ́ kɛ̀ à kↄ̃ↄ wɛ̀ pì ↄ̀dↄa a zã danɛ. À pↄ́ kɛ̀ à fùa à blee pì kpàa dↄ.

19Ben à zã da à là à bè: Mákpan n pↄ́ kↄ̃ↄ wɛ̀n gbã̀a? N zĩi kɛ̀ mámɛ? Luda aubarika da gbɛ̃ kɛ̀ làakari dↄ̀mmaan. Ben à gbɛ̃ kɛ̀ à zĩi kɛ̀ à bura yã ònɛ à bè: Gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩi kɛ̀ à bura gbã̀a tↄ́n Bↄaza.
20Ben Naomi bè: Ma Dii sáabu kɛ̀! À kpɛ́ èe gbɛ̃kɛɛ kɛɛ wamↄwa kɛ̀ wá bɛ̃ɛnↄnɛ kↄ̃n wa gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gànↄ. Ben à ɛ̀ara à bè: Gbɛ̃ pì nɛ́ wa danɛ fɛ̃̀fɛ̃ bòrinↄ dokemɛ.
21Ben Mↄabu nↄgbɛ̃ Rutu bè: À bèmɛ mà na a zĩkɛrinↄa ai aↄ̃ gá pↄ́ kɛ̃ wà yãao.
22Ben Naomi bè a nɛ́ gyaanↄↄ pìnɛ: À maa ǹ gá kↄ̃n à nↄgbɛ̃ zĩkɛrinↄ lɛ wàton ĩa damma bura pãndearo yãnzi.
23Ben à nà Bↄaza nↄgbɛ̃ zĩkɛrinↄa. Ègↄ̃ pↄ́ kↄ̃ↄ wɛɛ ń kpɛɛ ai wà gàa wà nagã kↄ̃n gbadooo kɛ̃̀ wà yã̀a. À kú a zã da bɛmɛ.