Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Ruti

Ruti 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xɛmɛna nde yi Nowɛmi a xɛmɛn xabilani a xili Boosu. Muxu kɛndɛn nan yi a ra e nun nafulu kanna. E nun Elimɛlɛki yi xabila kedenna nin.
2Lɔxɔna nde, Ruti Moyaba kaan yi a fala a mame Nowɛmi xa, a naxa, “N xa siga malo xɔri yikentundeni. Waxatina nde, muxuna nde tinma nɛn n yi na liga.” Nowɛmi yi a yabi, a naxa, “N mamuxuna, awa siga.”
3Nayi, Ruti yi siga xɛɛna nde ma malo xɔri makentundeni walikɛne fɔxɔ ra. Boosu nan ma xɛɛ yi na ra Elimɛlɛki xabila yi muxuna nde.
4Ndedi ligaxina, Boosu fan yɛtɛɛn yi fa keli Bɛtɛlɛmi yi, a yi a fala walikɛne xa, a naxa, “Alatala xa lu ɛ xɔn.” E yi a yabi, e naxa, “Alatala xa i fan baraka.”
5Boosu yi a walikɛ kuntigin maxɔdin, a naxa, “Ɲaxalan sungutunna mundun ito ra?”
6Kuntigin yi Boosu yabi, a naxa, “Ɲaxalan xɔɲɛn nan a ra naxan kelixi Moyaba yamanani, a faxi Nowɛmi nan fɔxɔ ra.
7A n maxɔdin nɛn a xa bira n ma walikɛne fɔxɔ ra, alogo a xa e xɔri makentun. A wanla fɔlɔxi nɛn xabu xɔtɔnni, a baxi sigadeni nɛn iki a matabudeni gageni.”
8Awa, Boosu yi siga Ruti fɛma, a naxa, “N xa a fala i xa, i nama fa siga malo xɔri yikentundeni dɛdɛ yi sɔnɔn fɔ n ma xɛɛn ma be. Ɛ nun ɲaxanli itoe xa lu walɛ be.
9Bira walikɛne fɔxɔ ra, e nɛma yire yo xabɛ, i siga e fɔxɔ ra mɛnni. N bata yamarin fi n ma muxune ma a e nama i tɔrɔ. Awa, min xɔnla na i suxu waxati yo yi, i siga, i sa i min walikɛne min seen na.”
10Ruti yi a xinbi sin Boosu bun ma, a yi a yɛtagin lan bɔxɔn ma, a yi a fala a xa, a naxa, “Nanfera i xaminxi n ma fe ra? Nanfera i hinanxi n tan xɔɲɛn na?”
11Boosu yi Ruti yabi, a naxa, “N bata na feene birin mɛ i naxan nabaxi i mame xa xabu i ya xɛmɛn faxa. N bata a kolon fa fala i bata i nga nun i fafe nun i ya yamanan beɲin, i fa be yi, i fa so n ma muxune yɛ, i mi yi naxanye kolon a fɔlɔni.
12Ruti, i bata naxan liga, Alatala xa i barayi. I yi duba kamalixin sɔtɔ keli Alatala Isirayilaa Ala yii i faxi naxan fɛma i ratanga feen na.”
13Ruti yi Boosu yabi, a naxa, “Mangana, i fan n tan xa, i bata n bɔɲɛn xunbeli fala faɲin na i naxan tixi n xa, amasɔtɔ hali i ya walikɛ keden peena a fisa n tan xa.”
14Awa, dɛge waxatina a lixina, Boosu yi Ruti xili, a naxa, “Fa be, en birin xa fa en dɛge. Buruna nde tongo i yi a sin sabini.” Nba, Ruti nun walikɛne yi sa dɔxɔ e nun Boosu. Boosu mɔn yi donse ganxina nde radangu Ruti ma. Ruti yi a dɛge han a lugo, a donse dɔnxɛn mɔn yi lu a yii.
15Nba, Ruti mɔn sigaxi na malo xɔri makentundeni, Boosu yi yamarin fi a walikɛne ma, a naxa, “Ruti xa a xaba han xidine saxi dɛnaxan yi. Ɛ nama a rayagi fe yo raba.
16Na na dangu, ɛ mɔn xa maala nde ba xidine ra, ɛ yi e rabeɲin bɔxɔn ma, a yi e tongo. Ɛ nama fala yo ti a xili ma.”
17Awa, Ruti yi fɛriɲɛn maala malanɲɛ han ɲinbanna ra. A yi a maala bɔnbɔ, a yi a liga fayida barama xungbeen yɛ firin ɲɔxɔn.
18Ruti yi maali ito tongo, a siga a ra taani. A bata naxan birin malan, a sa na yita a mame ra. Ruti mɔn yi a donse dɔnxɛne so a mame yii.

19Nowɛmi yi Ruti maxɔdin, a naxa, “I sa maala nun donseni itoe birin malanxi minɛn yi? I yi walima nde a xɛɛ ma nun? Muxun naxan yi yengi dɔxi i xɔn ma, Ala xa na kanna baraka!” Awa, Ruti yi a fala a mame Nowɛmi xa, a naxa, “N yi sa walima na xɛmɛn nan ma xɛɛ ma naxan xili Boosu.”
20Nowɛmi yi kabɛ, a naxa, “Alatala naxan ma hinan mi ɲanɲɛ faxa muxune nun niiramane xa, na xa Boosu baraka.” Nowɛmi mɔn yi a fala Ruti xa, a naxa, “Na xɛmɛna, nxu bari boden na ra naxan en goronna tongɛ, a yi a yengi dɔxɔ en xɔn ma.”
21Nanara, Ruti Moyaba kaan yi a fala Nowɛmi xa, a naxa, “Naxan dangu a birin na, Boosu mɔn yi a fala n xa a nxu nun a walikɛne xa lu maala nde xabɛ han e yelin waxatin naxan yi.”
22Nowɛmi yi a fala Ruti xa, a naxa, “N mamuxuna, a lan ɛ nun ɲaxanle xa lu walɛ Boosu a xɛɛn ma. Xa i sa wali muxu gbɛtɛne xɛɛn ma, waxatina nde i tɔrɔma nɛn.”
23Awa, Ruti yi siga xɛɛn ma, a lu walɛ Boosu walikɛ ɲaxanle fɔxɔ ra han e yelin maala nun murutun birin malanɲɛ. Ruti mɔn yi lu a mame fɛma.