Text copied!
CopyCompare
Ana-Maṉngulg Ana-Wubiba -- Anu-gadhuwa Ana-lhaawu - Ruth

Ruth 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Anaani ana-lhaawu wu-magina anu…bani-yunggaj ana-Israel-inyung. Anubani-yumbaa warruburru-yung warra-runggu-runggal warra-mayaa “wurru-ragaana-yinyung”. Bagu waḻyinyung ni-burri, Elimelech na-nimuwaj-jung. Nigawi-nyinyung warru-mandag Ephrath. Ni-burri a-Bethlehem-duj a-Judea-rruj. Nga-rangarrina-yung Naomi, marri na-niwiyayung-biiyung Mahlon marri Chilion, na-nimuwaj-baa. Waari ngarraaṉbana angi-warra-rabini nguynju waari ana-marrya amburru-nguni yungguyung, maarmag-galadi. Wudani-yung yamba, wurraanggarra-yanggi Moab, nga wurru-burri bagu.
3Anubanila-wala ni-ngawiiyn, nga Naomi waari angunu-waṉagaa naaṉngina-yung. Waangi-waṉagaa ni-marayung-biiyung-bugij.
4Marri naawiṉi-yung winiiynji-yaay wani-mangi maṉumbaa, wubani-yinyung a-lhal, ngarra-ngarrimuwaj-baa Orpah marri Ruth wugurrngi.
5Anubanila-wala, ari marang-aynjaabugij marri marang-aynjaabugij manaarmag, wini-ngawiiyn, wugurraayunggaj. Nga ngarra-Naomi aḏaba, ngi-wiri-wiri ngi-burri, wuu-lhagarra-ngawini aḏaba na-nimarayung-biiyung marri naaṉngina-yung.
6Ngarra-Naomi ngi-burri wubani-rruj a-lhal. Nga anubanila lhaawu ngi-wawanggiyn, ninggu-lhangarrmayn. Na-Yawei wani-warubaj-gayn aḏaba warraawurru warra-wurru-wurruj nigawi-nyinyung, nga wani-yayn ngarraaṉbana. Marri ana-marrya anubani wani-yayn waanuynjungini aḏaba, wurru-nguni yadhu. Nga wudani-yung yamba ngarra-Naomi marri ngarrubirrngi nga-rangan.ngarri-yung-biiyung, wurraalgaalgurmangi amburru-yanggi yungguyung.
7Wurraanggarra-yanggi aḏaba. Wurru-yangga-yanggi… nga aḻagaḻa aḏaba.
8Wangi-yamijgayn, “Nimbingi-ngarra-gaagiyn nga-rriibi-waa-wuy. Ngaaḻamin-jamana na-Yawei, nambani-maṉmani nugurrngi, nguynju ngaya ngirri-maṉmangi nga nubiṉi na-waḻya-waa.
9Nambani-lharrgang, nambaangiiynji-yara waḻya, nambaangi-waṉagana.” Dani-yung ngi-yamayn. Ngarraagi-yung ngarra-Naomi wangi-bilhargayn ngarrubirrngi nga-rangan.ngarri-yung-biiyung nga ngi-yamayn, “Wiiyaw,” ngi-yamayn. Yagu wugurrngiiyung wingi-ruguni.
10Wingi-yamayn, “Yangi ngunaarru! Ngambaanggarra-yaarri nugawi-wuy warra-wurru-wurruj,” wingi-yamayn.
11Nga ngarra-Naomi ngi-yamayn nga-rangan.ngarri-yung-biiyung-guy, “Nimbingiigiyn nugurrngi-wuy aanga. A-yangi yungguyung ngirri-ga-garri-yuri?” wangi-yamijgayn. “Nimbingiigiyn,” ngi-yamayn, “waari yamba ngarra-lhangarrmi warra-waḻya. Aḏaba anaani nga-ngajiwanggu,” wangi-yamijgayn.
12Nga ngi-yamayn, “Nimbingiigiyn, marri nambaangi-mani waḻya,” ngi-yamayn. “Ngamba-mang-maynji warra-waḻya, warrubawi-yung warra-wirrig nambaangi-rangarrii baḏag, ambu-warradii-yinyung,” ngi-yamayn. “Nimbingiigiyn.”
13Marri wangi-yamijgayn, “Naangi-rangarrangan-magi, baḏag warrubawi-yung wu-warradangan, nubiṉi-yung na-wirrig-baa,” ngi-yamayn ngarra-Naomi. “Nimbingi-yaarri. Nambangi-mani aḏaba aynbaj. Ari naangi-narrangan-magi nubiṉi-yung, baḏag-magi wini-warradangan,” wangi-yamijgayn. “Na-Yawei niiynbijgiyn niga, ni-wiḻibiḻingiyn ngayawi-wala, marri ngaya anaani nga-wurrij-galadi-wina nugurrngi-wala.” Dani-yung ngi-yamayn, ngarra-Naomi ngiga.
14Ngijang wingi-ruguni, wugurrngiiyung, angaḏajung wingi-ruguni yanggarrwar. Nga ngarra-Orpah ngu-bilhargayn marri ngi-yamayn, “Wiiyaw,” ngi-yamayn, “nga-yaarri,” ngu-yamijgayn ngarrubagi-yung. Ngiigiyn aḏaba a-lhal-wuy. Yagu ngigaayung ngarra-Ruth waari angi-yanggi, ngu-maṉdhiyn wingiinggarra-ngu-burri bagu, ngarrubagi-rruj.
15Nga ngigaayung ngarra-Naomi ngi-yamayn ngigawi-wuy, “Nugawi-nyinyung ngarra-nganilharri aḏaba ngi-yanggi, ngiigiyn ngigawi warra-wurru-wurruj-guy marri ngigawi na-god. Nugaayung baagiyn nugawi-nyinyung-guy warra-wurru-wurruj marri nugawi-nyinyung-guy na-god. Baagiyn aḏaba a-lhal-wuy.” Dani-yung ngi-yamayn.
16Yagu ngigaayung ngarra-Ruth ngi-yamayn, “A-yangi yungguyung nimba-yandhawiwanjii ngaya, waarruyn? Yagi nimba-lhambu ngaya ngaynjaarri nugawi-waj. Nagang-maynji ba-yaarri, ngaya ngaynjaarri nugawi-wuy. Yagu nagang-maynji ba-burraa, ngaya nga-ngu-burraa nugawi-rruj. Nugawi-nyinyung warra-wurru-wurruj, ngaayunggaj ngayawi-nyinyung warra-wurru-wurruj warruburru. Nga-nugawi-nyinyung na-God, ngaayung ngayawi na-God.
17Anubani-rruj ana-lhal nagang ba-ngawang-maynji, ngaya bani-rruj a-lhal nga-ngawang, nga bagu ngambambi-wurrdhii. Nagang-maynji ba-ngawang yagu ngaya-maynji nga-ngawang, waarruyn, yagu nambiri-waj-maynji waarruyn, nganu-ngaynbandii na-Yawei ngambaniigajij-galadi-wana ngaya.” Dani-yung ngi-yamayn ngarra-Ruth.
18Ngarra-Naomi ngarrubagi ngi-marrbuy ngarra-Ruth waari angi-yanggi. Waari ngijang anggu-yambini ngijang ngigawi-wuy aḏaba.
19Wingi-yanggi a-Bethlehem-guy, nga wingi-waliyn. Nga warruburru-yung warra-maṉaṉung wirringa-nayn. Nga wurru-yambiynjini, “Yuga ngaadagu Naomi yuga?” wurru-yandhawiwaynjini waadurru-yung.

20Marri ngigaayung ngi-yamayn, “Yagi anaani ngirri-mayi Naomi, ana-muwaj, nga-ḏinggina-yinyung. Yagu ngirri-mayana ngaya ‘Mara’, nga-wurrij-galadi-wina-yinyung, yagu na-Yawei yamba ngaya ngani-wurrij-galadi-wayn-bindiyung.
21Ngaya nga-yanggi, ngaarra-waṉagaa arrawindi, yagu ngaya na-Yawei nganiigijgiyn nga-mara-mamar ngaya. Waari nganggaarra-waṉagaa anaaji,” ngi-yamayn ngarra-Naomi. “Yagi nirri-mayi nga-ḏinggina-yinyung, yagu na-Yawei yamba anii-dharrgang magarrangaynji ngayawi-wuy.” Dani-yung ngi-yamayn.
22Anubani-yumbaa wingi-waliyn anubagu, ngarra-Naomi ngi-waliyn ana-Moab-gala marri bagu ngu-waṉagaa ngarra-Ruth, ngarraagi a-Moab-jinyung, nga-rangan.ngarri-yung. Wingi-waliyn a-Bethlehem-duj. Aḏaba bagu wurru-wulguldhangi ana-maḏa, ana-barley. Wurru-wulguldhangi marri wurraarraaṉbini, wingi-wurrij-balu ngarrubirrngi. Marri warraa-bardhangi bagu warra-wurru-wurruj bagu wurru-wulguldhangi.