Text copied!
CopyCompare
Ana-Maṉngulg Ana-Wubiba -- Anu-gadhuwa Ana-lhaawu - Ruth

Ruth 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Boaz, na-nimuwaj-jung. Ngarra-Naomi naalgur-nyung nubagi-yung. Nimbalal marri ni-runggal, ni-yiwanggu. Marri nubagi-yung ni-ngawiiyn-jinyung naaṉngina-yung, nubagi na-waḻyinyung naalgur-nyung. Marri warruburru-yung wurru-wardhangi-yinyung nigawi-nyinyung, warruburru-yung wurru-maḏa-wulguldhangi a-maḏa a-barley a-marrya-yinyung.
2Ngarra-Ruth ngi-yamayn, ngarra-Naomi ngu-magayn, “Warruburru aḏaba wirri-wulguldhii ana-maḏa, ana-barley, marri wurraalgaalgurmani. Yagu ngaya nimba-lharrgang ngaynjaarri, nganggarra-muṉḏugana ana-barley warruburru wurru-wardhii-rruj warra-waḻya-waḻya? Warruburru-yung wurraarra-garraarruna-yinyung anaarrgi aaban-baj nganggarra-mani yuga? Ngaynjaarri, marri warruburru-yung warra-waṉagana-yinyung, warra-wardhijgana-yinyung, warra-bu-buunggawa, ngamba-magana, ‘Ngambardhii,’ ngaynjamang, marri wugurraayung, ambu-yambang-maynji ‘Yii, yaagi ngagurru ngurru-wardhii,’ ambu-yambang-maynji, ngambardhii.” Dani-yung ngi-yamayn. “Yii,” ngigaayung ngi-yamayn ngarra-Naomi, “Yii, ngan.ngalhaa, ba-yaarri,” ngu-yamijgayn.
3Nga ngi-yanggi aḏaba ngarra-Ruth wubani wurraanaanuynjungaa-wuy, ngi-yanggi. Bagu, warruburru-yung warra-waḻya-waḻya wurru-wulguldhangi ana-barley, marri adhaadharri warra-mulung-aynbaj wurru-miyn-gabaa. Warruburru-yung wurraarra-garraarru, marri ngigaayung ngi-mangi. Nga anubanila ngi-yanggi nubagi na-Boaz-guy wurraanaanuynjungaa-wuy. Yagu ngi-maḻaḻadi na-Boaz niga-waj niwu-waṉagaa-yinyung anaani waanaanuynjungaa-rruj.
4Ngi-waḻirr-lhaay arrwar aḏaba ngarraagi-yung ngarraaḻirr, ngamugijgaj. Nga anubanila, nigaayung ni-yanggi Bethlehem-gala na-Boaz, nga ni-yanggi wubani wurraanuynjungaa-wuy. Nga warruburru wani-nayn nigawi-nyinyung wurru-wardhangi-yinyung. Wani-waradangi. “Na-Yawei ani-burraa nugurri-rruj,” ni-yamayn. Wugurraayung anaaḻagaḻa wunu-yambalmayn, “Nugaayung nubagi na-Yawei aniigajij-majgana,” wunu-yamijgayn wugurru.
5Nga anubanila ngu-nayn ngarrubagi ngarra-maṉinyung. Nga nu-yandhawiwayn nubagi naa-mijgalmini-yinyung-guy, nubagi ni-ragaani-yinyung-guy, “Yangi-nyung ngarruwaagi ngarra-maṉinyung? Yanga-yangi ngiga warra-mijgalgur-yung?” ni-yamayn.
6Nigaayung ni-yamayn, “Ngarraagi ngarra-maṉinyung a-Moab-jinyung. Ngaadagu wingiinggarra-yanggi ngarra-Naomi, a-Moab-gala.
7Nga ngaadagu ngangi-yamijgayn, ngangi-yandhawiwandi nurru, ‘Ngaambaanggarra-mani ngandhamarrii ngaayung adhaadharri,’ ngi-yamayn. Nga anubanila, ngiimbari-waj ngi-wardhangi, waari-waj angi-ḻan.gaḏangi. Ngi-wardhangi… yingga anaaji anaarrwar ngi-ḻan.gaḏii. Ngi-ruluj-gini a-ruluj-duj, ngi-burri a-ruluj-duj.” Dani-yung ni-yamayn.
8Nigaayung na-Boaz ni-yanggi aḏaba ngigawi-wuy ngarra-Ruth-guy, nga ngu-yamijgayn, ni-yamayn “Ngana-magana ambaḻaman lhaawu. Baawanggina-wugij. Yagi barraarru warraawurru warra-miyn.ngaḻaynji. Bamba-garrindharrmani, waari anaanila-wala yagi nuṉḏumi anuuguni, yaaju-wugij ba-wardhii. Marri anaani ngunu-yamijgana nugawi-wuy, yagi naaynbajung nuṉḏumi anubani anaaban-guy. Yaaju-wugij ba-wardhii.
9Bamba-nayii warraawurru warra-waḻya-waḻya wurru-wulguldhii-yinyung. Ba-yaarri yuuguni, marri ba-warubaj-gana warra-miyn.ngaḻaynji, warruburru wurru-mani-yinyung, marri bamba-garrindharrmani. Ngarra-yamijgayn ngayawi-nyinyung warra-waḻya-waḻya, yagi nimbi-warragayijgi. Anubani anaa-gugu wirri-warryangi mana-gaṉdharra-wuy. Anubani-yung-maynji ba-wurrij-guldhii, ba-yaarri marri baaḻ-nguyii anubanila anaa-gugu.” Dani-yung ni-yamayn na-Boaz.
10Marri ngarra-Ruth ngarrubagi-yung ngi-burrdi aaban-duj, ngi-waban-jarrdangi. Ngi-yamayn, “Ngaya waari ana-Israel-inyung, yagu nagang aadanu nimba-maṉmangi marri nimba-man.galagaa ngaya, aadanu nagang yiwanggu-nyung,” ngi-yamayn.
11Nigaayung na-Boaz ni-yamayn, “Ngaya anaani ngaawanggini nagang nga-rangan.ngarraaj, nungu-maṉmangi arrawindi nungu-waṉagaa, anubani-yumbaa naaṉnginaaj ni-ngawiiyn. Nga-marrbuy nagang aadanu anubani-yung na-ninyarra marri nga-rriibi marri nugawi-nyinyung ana-lhal nunggaarru. Yagu warraawurru nu-maḻaḻadi nagang warra-wurru-wurruj, yagu wiiya, nagang nu-ngu-burraa nurri-rruj.
12Nagang nunu-warriini arrawindi na-Yawei-wuy, na-God ana-Israel-inyung. Marri nuynjanggi na-Yawei-wuy ani-rangarrii yungguyung. Ngaya ngaaḻamin-jamana niga ari niniiyii anubani-yung nunggaarra-ngaynbandii-yinyung.” Dani-yung ni-yamayn na-Boaz.
13Ngarra-Ruth ngunu-yambalmayn, “Nagang aadanu nu-man.galag-bindiyung ngayawi-wuy. Nagang nimbaa-jarini nga-ḏirrngawini-yinyung marri ngaambulangi-yinyung. Yagu nagang aadanu ana-lhaawu nagang wu-man.galag yamba. Nagang marri nugawi-nyinyung nimbii-ba-bardhii-yinyung, nurru-runggal-windiyung, yagu ngaya nga-winyig.” Dani-yung ngi-yamayn.
14Ngarrubagi anaarrwar yingga ngarraaḻirr ngi-waḻirr-lhangayn, nga wurru-nguni ana-marrya. Nga ngi-burrangayn yuwaagu ngi-waḻgaḻ. Nga na-Boaz ngaa-gaḏiyn, “Baaṉiyn, ba-nguyii anaani ana-marrya. Ba-mang marri ba-lhalwulhii wugargayag-guy.” Bani-yung ni-yamayn. Nga ngi-jarrarriyn marri ngi-burrangayn warra-waḻya-waḻya-rruj, warruburru wurru-nguni-rruj. Nga anubani anu-ḏal wurru-nanga, wu-lharamaa a-ngura-rruj. Ni-miyn, ngu-yayn, nga ngi-nguni. Waari ana-baḏag aḏaba anubani ngi-waḻarrang. Anubani ngi-waḻarrang ngi-warra-garraarruyn, bagu wu-warra-muynmulhi arrawindi. Nga anubagu mulung-arrgi ngijang bagu wu-burri. Nga ngi-yanggi ngarraagi-yung ngarra-Ruth, aḏaba ngijang ngi-mangi a-marrya a-barley.
15Nga nigaayung nubagi-yung wani-magayn warruburru-yung warra-waḻya-waḻya, “Ngarraagi yagi nirringa-lhambu angi-muṉḏugana-maynji aadanu wu-warra-muynmulhaa-waj anubani wurraarraabayii-yinyung wudanu ana-barley. Yagi nirringa-yamijgi ‘Yagi nunggaṉbi!’ yagi nirringa-yamijgi ngaadagu.
16Numburraarra-ngarrgiwana anubani wurraarraabaa-wala, numburraarra-ngu-burrii yaajijila, nguynju yadhu wubani angi-warra-lhangarrmana, ngijang angi-mani. Yagi ana-wungarri-mirri nirringa-yambi.” Dani-yung ni-yamayn.
17Nga ngarra-Ruth ngi-muṉḏugaa-wugij ngijang, murrubu ngarraaḻirr aḏaba ngi-yabini. anu-ḏal wu-warra-yadangi-wugij bagu anubani anu-bal-uj, anubani ana-marrya, ana-barley. Anubani ngi-waḏangi rangag-mirri. Nga ngiwu-mangi anu-ḏal, ngiwu-yabaa. Anubani wu-mundurr-mayn, marang-aynjaabugij marri marang-aynjaabugij ana-kilogram.
18Anubani ngi-warraagijgiyn ngarrubagi-yung nga-rangan.ngarri-yung-guy, nga ngu-bajiyini. “Yaani ngaya nga-manga-mangi,” ngu-yamijgiiyn ngarrubagi-yung nga-rangan.ngarri-yung. “Yaani nga-muṉḏugaa ana-yimbaj,” ngi-yamayn. Nga ngu-yayn anubani ana-marrya, anubani-yung ngiirruyn-jinyung, anubani ngi-nguni-yinyung nga ngiirruyn. Ngijang ngu-warra-yayn, ngarrubagi nga-rangan.ngarri-yung, marri ngi-warra-burrangi-yinyung angi-nguni yungguyung yingga.

19“Ajiga aadanu nu-manga-mangi anu-ḏal?” ngu-yamijgayn. “Waa-yangi-nyung-duj nagang wurraanuynjungaa-rruj, waa-yangi-nyung-duj nagang numba-wardhangi nagang aadanu, nunggaarra-muṉḏugaa,” ngu-yamijgayn. “Ngaya nganu-yandhawiwana na-God anu-maṉmani, nubagi na-waḻyinyung nini-rangarrangi-yinyung nagang.” Dani-yung ngi-yamayn. Nga ngigaayung ngi-yamayn ngarra-Ruth, “Nubagi niwu-waṉagana-yinyung anubani anaaban, Boaz na-nimuwaj-jung,” ngi-yamayn.
20Ngigaayung ngarra-Naomi ngi-yamayn, “Na-Yawei anaagajij-majgana niga! Nubagi na-Yawei, ngarrani-man.galagana-wugij, ngagurru ngurru-wiri-yinyung marri warrubawi wu-ngawina-yinyung,” ngi-yamayn. Nga ngu-yamijgayn ngarra-Ruth, “Naadagu na-waḻyinyung naalgur-nyung nubagi ngayawi-nyinyung na-guḻgu. Niga-waj nambani-rangarrii nagawaa.” Dani-yung ngi-yamayn.
21Ngigaayung ngarra-Ruth ngi-yamayn, “Dagi-yung ngani-yamijgaa na-yiwanggu-nyung, ‘Ba-burraa-wugij ngayawi-rruj ngambii-ba-bardhii-yinyung warubaj. Ba-yama-yamana ba-wardhii… nga anggu-warra-ngu-jadugiiyn ana-barley… marri ana-wheat, ngayawi-rruj waanuynjungina-rruj.’” Dani-yung ngu-yamijgaa ngarra-Ruth.
22Ngigaayung ngarra-Naomi ngu-yamijgaa ngarra-Ruth, “Yii, ba-wardhii-wugij nubagi na-yiwanggu-nyung-duj, warruburru-rruj warra-miyn-ngaḻaynji nigawi-nyinyung. ba-yaarri-maynji anaaynbaj-guy, ari warraaynbaj nagang ambiimana, ba-yaarri-maynji anaaynbaj-guy.” Dani-yung ngi-yamayn.
23Nga anubagala aḏaba ngarra-Ruth ngi-wardhangi-wugij bagu, warruburru-rruj warra-miyn.ngaḻaynji na-Boaz-jinyung. Barley ngi-muṉḏugaa… marri wheat anu-bal. Ngi-warra-muṉḏugaa, a-barley-yinyung marri a-wheat-jinyung ngi-warra-muṉḏugaa, murrubu wu-warra-ngu-jadugiiyn bagu. Marri ngarrubagi-yung ngarra-Ruth ngi-burri-wugij nga-rangan.ngarri-yung-duj anubani-yumbaa wurru-wardhangi anubani-rruj.