Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kɔlɔsi Kaane

Kɔlɔsi Kaane 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N wama nɛn ɛ xa a kolon a n yɛngɛ gbee sifan naxan yi ɛ xa e nun Layodise kaane e nun naxanye birin munma n gbindin to.
2N yɛngɛn soma e xa nɛn alogo e bɔɲɛn xa limaniya, e findi gbindi kedenna ra xanuntenyani, e yi fekolonna kamalixin sɔtɔ xaxilimayani alogo e yi Alaa wundo feen kolon, Alaa Muxu Sugandixina,
3dahamun fekolonna nun xaxinla birin luxunxi naxan yi.
4Nba, n na a falama ɛ xa, alogo muxu yo nama ɛ mayenden fala ɲaxumɛne ra.
5Bayo hali n gbindin mi ɛ fɛma koni n xaxili ɛ xɔn. N sɛwaxi, n na a to sariyan naxan ɛ tagi e nun ɛ dɛnkɛlɛya kɛndɛna Alaa Muxu Sugandixin ma!
6Nayi, bayo ɛ bata Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin sɔtɔ, ɛ lu a tan yi.
7Ɛ xa ɛ salenna bitin, ɛ sabati a tan yi. Ɛ sɛnbɛ so dɛnkɛlɛyani alo e ɛ xaranxi kii naxan yi. Ɛ xa barikan bira Ala xa waxatin birin.
8Ɛ a liga ɛ yeren ma. Nanara, muxu yo nama ɛ findi konyin na dunuɲa fala ɲaxumɛne nun mayanfa feene xɔn, fata adamane namunne nun dunuɲa gele ma feene ra, naxanye mi kelixi Alaa Muxu Sugandixini.
9Amasɔtɔ alaya kamalixin birin luxi Yesu fati bɛndɛn nin.
10Ɛ fan bata kamali a tan yi. A tan nan sɛnbɛne nun nɔɔne birin xunna ra.
11Ɛ bata banxulan Yesu xɔn, muxune banxulan tiin mi naxan na, koni naxan muxune xɔrɔyama fati bɛndɛn nafan feene sɛnbɛn bun, Alaa Muxu Sugandixin naxan ligama.
12Amasɔtɔ ɛ rafu igeni waxatin naxan yi, ɛ nun Yesu bata maluxun ɛ bode xɔn ma. Ɛ mɔn bata keli sayani ɛ bode xɔn ma dɛnkɛlɛyaan barakani Ala sɛnbɛn ma naxan a rakelixi sayani.
13Ɛ faxaxin nan yi a ra nun ɛ hakɛne fe ra e nun ɛ fati bɛndɛn banxulantareyaan ma. Koni iki, Ala bata en hakɛne mafelu, a ɛ nun Yesu niin bira ɛ yi ɛ bode xɔn ma.
14Doli kɛdin naxan yitɔnxi en xili ma e nun tɔnna naxanye yi en halagima, a bata ne ba, a e ɲan, a e gbangban a faxa wudin fari.
15Na kiini, Ala bata nɔ kanne nun sɛnbɛ kanne yɛngɛ so seene ba e yii, a ti e yɛɛ ra dunuɲa yɛtagi alo muxu suxine yɛngɛni, a nɔɔn sɔtɔ e ma a sayaan barakani a faxa wudin ma.
16Nanara, ɛ nama tin muxu yo xa ɛ kiti ɛ donsena fe ra hanma ɛ minsena hanma sali lɔxɔna nde, hanma kike nɛnɛn malanne, hanma Matabu Lɔxɔna fe ra.
17Ne birin findixi fe famatɔne nininna nan na naxanye yi fama, koni ɲɔndin yɛtɛɛn findixi Alaa Muxu Sugandixin nan na.
18Ɛ nama tin, muxu yo xa ɛ yalagi wulen yɛtɛ magodoni e nun maleka batun xɔn. Na muxu sifana a kanbama a xiye toxine nan ma fe ra. A lugoxi waso fuun nan na a munadabayaan miriyani,

19a ba Yesu yi. Anu, a tan nan luxi alo fati bɛndɛn xunna. Yesu barakani fatin birin baloxi, a findi kedenna ra salen seene nun fasane xɔn, a yi gbo alo Ala waxi a xɔn ma kii naxan yi.
20Xa ɛ nun Alaa Muxu Sugandixin bata faxa ɛ bode xɔn, a yi ɛ xɔrɔya dunuɲa gele ma feene ma, nanfera nayi ɛ sigan tima alo dunuɲa gbee muxun nan ɛ tan na? Nanfera ɛ tinma e xa tɔn sifani itoe sa ɛ ma?
21Ɛ nama a tongo! Ɛ nama a mato ɛ lɛnna ra! Yiin nama din a ra!
22Ne findixi seene nan na naxanye lɔma ayi e na rawali waxatin naxan yi. Ne findixi yamarine nun xaranne nan na fata muxune ra.
23Na yamarine maligaxi fekolonna nan na, fata e karahan batu kiin ma, e nun e yɛtɛ magodona, e nun e fati bɛndɛn suxu kii xɔdɛxɛna, koni sɛnbɛ mi ne yi, e yi fati bɛndɛn natane xuru.