Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kɔlɔsi Kaane

Kɔlɔsi Kaane 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N tan Pɔli, naxan findixi Yesu Alaa Muxu Sugandixina xɛraan na Ala sagoon xɔn ma, n tan nun en ngaxakedenna Timɔte nan kɛdini ito sɛbɛxi,
2siga ngaxakeden sariɲanxine ma naxanye tɔgɔndiyaxi Alaa Muxu Sugandixin ma Kɔlɔsi taani. En Fafe Ala xa hinanna nun bɔɲɛ xunbenla fi ɛ ma.
3Nxu nɛma Ala maxandima ɛ xa, nxu barikan birama Ala xa ɛ fe ra waxatin birin, en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin fafe.
4Amasɔtɔ nxu bata ɛ dɛnkɛlɛyana fe mɛ lan Alaa Muxu Sugandixina Yesu a fe ma e nun ɛ a yama sariɲanxin xanuxi kii naxan yi.
5Nanara, ɛ dɛnkɛlɛyaan nun ɛ xanuntenyaan xunna tixi na yigin nan na naxan namaraxi ɛ xa ariyanna yi. Ɛ bata na yigin kolon Xibaru Faɲin gbee ɲɔndi falana ɛ li waxatin naxan yi.
6Xibaru Faɲini ito bata fa ɛ ma alo a fama dunuɲa birin ma kii naxan yi. A fama nɛn barakan na, a yiriwa. A na kiin fan yi ɛ tagi xabu ɛ ɲɔndin mɛ lɔxɔni, ɛ yi Ala hinanna kolon.
7Epafirasi nan ɛ tan xaranxi, en nafan walikɛ bodena, naxan findixi ɛ tan xa Alaa Muxu Sugandixina xɛra tɔgɔndiyaxin na.
8A tan nan a falaxi nxu xa, Alaa Nii Sariɲanxin xanuntenyaan fixi ɛ ma kii naxan yi.
9Na nan a toxi, xabu nxu na mɛ lɔxɔni, nxu Ala maxandima ɛ xa tun! Nxu mafanna tima alogo ɛ xa kamali Ala sagoon kolonni e nun fekolonna nun xaxilimayaan birin Alaa Nii Sariɲanxin naxan fima.
10Nayi, ɛ nɔɛ sigan tiyɛ nɛn alo Marigin waxi a xɔn ma kii naxan yi, ɛ yi a kɛnɛn kiin birin yi. Ɛ sabati ɛ kɛwali faɲine xɔn ɛ yiriwa Ala kolonni.
11Nxu mɔn Ala maxandima alogo ɛ xa sɛnbɛ gbeen sɔtɔ Ala gbee sɛnbɛ nɔrɔxin xɔn ma, ɛ nɔ ɛ tunnafanɲɛ, ɛ mɔn yi limaniya.
12Ɛ xa barikan bira Fafe Ala xa sɛwani bayo a tan nan a ligaxi ɛ yi ɛ gbee kɛɛn sɔtɔ naxan kɛnɛnna mangayani yama sariɲanxin xa.
13A tan bata en xunba dimin nɔɔn bun ma, a en xali a rafan dii xɛmɛna mangayani
14naxan en xunba, a yi en yulubine xafari.
15Ala totaren maligan nan a Muxu Sugandixin na. A tan nan dii singen na daala birin yɛ.
16Amasɔtɔ Ala bata seen birin da a tan barakani kore xɔnna nun bɔxɔn ma, seen naxanye toma e nun naxanye mi toma, mangayane, kuntigine, nɔ kanne, e nun sɛnbɛ kanne. Seen birin daxi a tan nan baraka yi a tan xa.
17A yi na benun seen birin xa da. Sena ngaan masuxi a tan nan xɔn.
18A tan nan dɛnkɛlɛya yamaan xunna ra naxan luxi alo a fatina. A tan nan habadan muxu singe kelixin na sayani, alogo a xa findi yɛɛratiin na feen birin yi.

19Amasɔtɔ a bata rafan Ala ma a xa a kɛɲa kamalixin birin lu Yesu yi.
20A mɔn bata tin, a xa e nun seen birin tagini tɔn naxan bɔxɔn nun kore xɔnna ma a Muxu Sugandixin barakani. A wunla yi mini a faxa wudin ma alogo a xa bɔɲɛ xunbenla fi en ma.
21A fɔlɔni nun, ɛ yi makuya Ala ra pon! Ɛ yi ɛ yɛtɛ findi a yaxune ra ɛ miriyane nun ɛ kɛwali ɲaxine xɔn.
22Koni iki, a bata ɛ tagini tɔn a fati bɛndɛna sayaan xɔn ma, alogo a xa fa ɛ rasariɲanxin na a yɛtagi. Fɛ mi fa ɛ tan yi, a mi fa ɛ magima.
23Koni, fɔ ɛ xa lu dɛnkɛlɛyaan fari ken, alogo ɛ nama makuya Xibaru Faɲin yigin na ɛ naxan mɛxi naxan nalixi daala birin ma e nun n tan Pɔli findi naxan wali muxu ra.
24Iki, n sɛwaxi n ma tɔrɔne yi ɛ fe ra, bayo na tɔrɔya dɔnxɛn naxanye luxi Alaa Muxu Sugandixina tɔrɔn na, n na dɛfema nɛn n fati bɛndɛni dɛnkɛlɛya yamaan xa naxan findixi a fatin na.
25Ala nan n findixi dɛnkɛlɛya yamana walikɛɛn na, a n xa Alaa fala kamalixin nali ɛ ma.
26Wundon na a ra naxan yi luxunxi waxati danguxine yi muxun birin ma, koni iki a bata a yɛ makɛnɛn a yama sariɲanxin xa.
27Ala bata tin a siyane birin yi a wundo fe tilinxi mamirinxin kolon. Na wundon ni i ra: Alaa Muxu Sugandixin luma ɛ tan yi. Yigin na a ra, a ɛ xa nɔrɔ.
28Nxu Muxu Sugandixina fe ralima muxun birin ma, nxu e kawandi, nxu yi e xaran fekolonna birin na alogo nxu xa fa muxun birin dɛfexin na Alaa Muxu Sugandixin ma.
29N walima a xɔdɛxɛn na na feen nan ma. N na n sɔbɛ so a sɛnbɛ gbeeni naxan walima n yi fangan na.