Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kɔlɔsi Kaane

Kɔlɔsi Kaane 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Konyi kanne, feen naxan lan, naxan tinxin, ɛ xa na liga ɛ konyine xa. Ɛ a kolon fa fala ɛ fan kanna ariyanna yi.
2Ɛ xa lu Ala maxandɛ waxatin birin, ɛ yi lu ɛ yɛɛ ra yi, ɛ barikan bira a xa.
3Ɛ mɔn xa Ala maxandi nxu xa. Nanara, Ala xa nxɔ falan nasɔnɔya alogo n xa nɔ Alaa Muxu Sugandixina wundo feen nalideni, n kasoon na naxan ma fe ra.
4Ɛ xa a mafan, n xa a fala a fixɛn na alo n lan kii naxan yi.
5Ɛ sigan ti xaxilimayani dɛnkɛlɛyatarene mabinni, ɛ fɛrɛ fen waxatine ma.
6Ɛ falan xa findi hinan fala kɛndɛn nan na. Ɛ xa a kolon ɛ muxun birin yabima a faɲin na kii naxan yi.
7Nxu rafan ngaxakedenna Tikiko nan n ma feen birin falɛ ɛ xa. Marigina walikɛ tɔgɔndiyaxin na a ra naxan walima Marigin xa alo n tan.
8N na a rasigama ɛ ma alogo ɛ xa nxu kiin kolon, a yi ɛ ralimaniya.
9En nafan ngaxakedenna, tɔgɔndiya muxuna, Onesimo sigama a fɔxɔ ra. Ɛ muxuna nde na a ra. Feen naxan danguxi be yi, e na birin yɛbama ɛ xa nɛn.
10N kasorasa bodena Arisitaraki ɛ xɔntɔnma e nun Maraka, Baranabasi dunbode. Ɛ bata yi yamarine mɛ naxan ma fe ra, xa a fa ɛ konni, ɛ xa a rasɛnɛ ki faɲi.
11Yisa, naxan xili sa Yusutu, na fan ɛ xɔntɔnma. Yahudiyane tagi ne nan tun walima n xɔn ma Alaa Mangayana fe ra, ne nan findixi n niini fan muxune ra.
12Epafirasi, ɛ muxuna nde ɛ xɔntɔn Yesu a walikɛna, Alaa Muxu Sugandixina. A yɛngɛn soma ɛ xa Ala maxandini waxatin birin, alogo ɛ xa dɛfe, ɛ yi ɛ yixɔdɔxɔ, ɛ kamali Ala sagoon birin yi.
13N na seren bama a xa, a tɔrɔxi ɛ fe ra ki faɲi e nun Layodise kaane nun Herapolisi kaane.
14En nafan muxuna, Luka dandan tiina, e nun Demasi ɛ xɔntɔn.
15Ɛ ngaxakedenne xɔntɔn nxu xa naxanye Layodise yi, e nun Nimifa nun dɛnkɛlɛya yamaan naxan malanna tima a banxini.
16Ɛ na kɛdini ito xaran ɛ konni, ɛ a liga a xa xaran Layodise kaane dɛnkɛlɛya yamaan xa. Naxan fan kelima Layodise yi, ɛ na fan xaran.
17Ɛ xa a fala Arikipe xa, ɛ naxa, “I wanla naxan sɔtɔxi Marigin na, a liga i yeren ma, i yi a rakamali.”
18N tan Pɔli nan xɔntɔn dɔnxɛni ito sɛbɛxi n yiin na: Ɛ nama ɲinan n ma kasorasaan xɔn ma. Ala hinanna xa lu ɛ xɔn.