Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Juece

Juece 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ewari ab̶a Sansoʌ̃ra pilisteorã puru Gazad̶aa wãsia. Mama wẽrã aud̶uada unuped̶a idji ume cãĩne wãsia.
2Maʌ̃ne Gazad̶ebemarãba cawasid̶aa Sansoʌ̃ra mama b̶ʌda. Maʌ̃ carea diamasi purura jũrã edad̶aped̶a dji purud̶e ed̶a wãbada caita mĩrũnaped̶a chupea jʌ̃ã panesid̶aa. Ãdjia nãwã crĩchasid̶aa: –Nu diaped̶a idji wãbʌrʌd̶e jidad̶aped̶a bead̶ia.–
3Baribʌrʌ Sansoʌ̃ra ariquẽtrabe cãĩsia. Piradrʌped̶a dji purud̶e ed̶a wãbadada, dji jĩrũ egorod̶e jou nũmʌ sid̶a ẽũta edasia. Maʌ̃gʌra dji bacuru caru nũmʌ sid̶a jũma idji equiad̶e jira edaped̶a tʌmʌ Hebroʌ̃ puru quĩrãpe b̶ʌ eyad̶aa edesia.
4Mãwãnacarea Sansoʌ̃ba dewara wẽrãda awuasia. Maʌ̃ wẽrã Dalila abadara Sorec jewed̶ad̶e b̶abadjia.
5Ewari ab̶a pilisteorã bororãra Dalilamaa wãnaped̶a nãwã jarasid̶aa: –Daiba quĩrĩã panʌa bʌa Sansoʌ̃ra cũrũgaida jaramãrẽã idji juerzara cãrẽneba ze b̶ʌda idjab̶a sãwã idjira poyad̶ida. Mãwã idjira jʌ̃naped̶a dai jʌwaed̶a eropanania. Bʌa mãwã osira daiza bʌ́a parata torroda mil cien diad̶ia.–
6Maʌ̃ carea Dalilaba Sansoʌ̃a nãwã iwid̶isia: –Mʌ̃ djuburia, jaradua bʌ juerzara ¿cãrẽneba ze b̶ʌ? ¿Bʌra sãwã jʌ̃nida panʌ poya ẽdrʌrãmãrẽã?–
7Sansoʌ̃ba sewad̶eba panusia: –Siete enedrʌma jʌ̃cara djiwid̶iba mʌ̃da jʌ̃nibʌrʌ, mʌ̃ra juerza neẽ́ b̶eya. Baridua ẽberãca b̶eya.–
8Maʌ̃ bẽrã pilisteorãba Dalilamaa enedrʌma jʌ̃cara djiwid̶ida siete edesid̶aa. Maʌ̃ba Dalilaba Sansoʌ̃ra jʌ̃sia.
9Ʌ̃cʌrʌ pilisteorãda idji ded̶e mĩrũ panʌ bẽrã Dalilaba jĩgua jarasia: –¡Sansoʌ̃, pilisteorãba bʌra jidad̶e zebʌdaa!– Ara maʌ̃da Sansoʌ̃ba jʌ̃carara tʌcuasia oveja cara nayãna bá wãna quĩrãca. Maʌ̃ bẽrã pilisteorãba wad̶ibid̶a cawad̶aẽ́ basía idji juerzara cãrẽneba ze b̶ʌda.
10Mãwãnacarea Dalilaba Sansoʌ̃a jarasia: –¡Bʌa mʌ̃ra cũrũgasia! Bʌa sewada osia. Mʌ̃ quĩrã djuburia, wãrãda jaradua sãwã bʌra jʌ̃nida poya ẽdrʌrãmãrẽã.–
11Sansoʌ̃ba waya sewad̶eba jarasia: –Mʌ̃ra jʌ̃cara nayãna djiwid̶iba jʌ̃nibʌrʌ juerza neẽ́ b̶eya. Baridua ẽberãca b̶eya.–
12Ara maʌ̃da Dalilaba jʌ̃cara nayãna djiwid̶i b̶eaba Sansoʌ̃ra jʌ̃sia. Maʌ̃ne pilisteorãda idji ded̶e mĩrũ panʌ bẽrã Dalilaba jĩgua jarasia: –¡Sansoʌ̃, pilisteorãba bʌra jidad̶e zebʌdaa!– Ara maʌ̃da Sansoʌ̃ba jʌ̃cara omoa nayãnara tʌcuasia jʌ̃cara chõda quiru quĩrãca.
13Mãwãnacarea Dalilaba jarasia: –¡Bʌa mʌ̃ra waya cũrũgasia! Bʌra sewaid̶a b̶ʌa. Mʌ̃́a wãrãda jaradua sãwã bʌra jʌ̃nida poya ẽdrʌrãmãrẽã.– Sansoʌ̃ba waya sewad̶eba jarasia: –Mʌ̃ bud̶a cad̶a siete panʌda wua cabadad̶e wua ume ãbaa caped̶a dji bacurud̶aa bio jʌ̃ nũmʌsira mʌ̃ra juerza neẽ́ b̶eya. Mʌ̃ra baridua ẽberãca b̶eya.– Ara maʌ̃da Dalilaba Sansoʌ̃ra cãĩbisia. Maʌ̃be idji bud̶a siete cad̶ara wua cabadad̶e wua ume ãbaa casía.
14Maʌ̃be bacurud̶aa bio jʌ̃ nũmʌped̶a jĩgua jarasia: –¡Sansoʌ̃, pilisteorãba bʌra jidad̶e zebʌdaa!– Sansoʌ̃ra cãĩ b̶ad̶ada piradrʌped̶a wua cabadara dji bacuru sid̶a idji bud̶aba ẽũta edasia.
15Mãwãnacarea Dalilaba jarasia: –Bʌa mʌ̃ra quĩrĩã b̶ʌad̶a abaria. Mãwãmĩna mʌ̃́a sewa obaria. B̸arima ũbea mʌ̃ra cũrũgabʌrʌa. Wad̶ibid̶a jaraẽ́ b̶ʌa bʌ juerzara cãrẽneba ze b̶ʌda.–
16Dalilaba ewariza ara pichia iwid̶ibadjia. Mãwã mĩã sẽ b̶ʌ bẽrã Sansoʌ̃ra sẽped̶a beu quĩrĩã nũmesia.
17Maʌ̃ carea idji juerzara cãrẽneba ze b̶ʌda wãrãda jarasia: –Mʌ̃ra nazareo bẽrã mʌ̃ bud̶ara tʌd̶acaa. Mʌ̃ papa b̶ited̶aʌba mʌ̃ra Ãcõrẽ itea b̶esia. Mʌ̃ bud̶ada tʌd̶ibʌrʌ mʌ̃ra juerza neẽ́ b̶eya. Baridua ẽberãca b̶eya.–
18Dalilaba cawasia Sansoʌ̃ba jarad̶ara wãrãda. Maʌ̃ bẽrã pilisteorã bororãa nãwã jarabisia: –Wayacusa zed̶adua. Sansoʌ̃ba idji juerzad̶ebemada mʌ̃́a wãrãda jarasia.– Ara maʌ̃da pilisteorãra Dalilamaa zesid̶aa parata diad̶i carea.

19Maʌ̃be Sansoʌ̃ boro idji b̶acarad̶e b̶ʌd̶e Dalilaba Sansoʌ̃ra cãĩbisia. Maʌ̃ne ab̶a trʌ̃sia Sansoʌ̃ bud̶a cad̶a siete panʌra tʌmãrẽã. Mãwã Dalilaba Sansoʌ̃ra biẽ́ osia. Juerza bara b̶ad̶ada Sansoʌ̃ra juerza neẽ́ b̶esia.
20Maʌ̃be Dalilaba jĩgua jarasia: –¡Sansoʌ̃, pilisteorãba bʌra jidad̶e zebʌdaa!– Ara maʌ̃da Sansoʌ̃ra ʌ̃rʌ̃maped̶a ẽdrʌida crĩchasia naẽna ẽdrʌbari bad̶a quĩrãca. Baribʌrʌ adua b̶asia Ãcõrẽra idji ume b̶ad̶ada ãyã wãsida.
21Maʌ̃be pilisteorãba idjira jidad̶aped̶a idji daura nuẽtad̶aped̶a Gaza purud̶aa edesid̶aa. Mama bronce od̶a carena omoaba jʌ̃naped̶a preso b̶ʌsid̶aa. Maʌ̃ne trigora yud̶e b̶abibadjid̶aa.
22Baribʌrʌ idji bud̶ara waya ureabʌrʌ basía.
23Sansoʌ̃ra preso jidaped̶ad̶a bẽrã pilisteorã bororãda dji jʌresid̶aa ãdji ãcõrẽ Dagoʌ̃a ne babue diacuad̶i carea idjab̶a b̶ʌsrid̶a od̶i carea. Mãwã o panʌne nãwã trʌ̃ãsid̶aa: Dadji ãcõrẽ Dagoʌ̃ba dadjía dji quĩrũ Sansoʌ̃ra poyabisia.
24Puruba Sansoʌ̃ unusid̶ad̶e ãdjirã bid̶a ãdji ãcõrẽ Dagoʌ̃a nãwã trʌ̃ãsid̶aa: Dadji ãcõrẽ Dagoʌ̃ba dadjía dji quĩrũ Sansoʌ̃ra poyabisia. Dadji néu ãrĩbarira, dadji ẽberãrã beabarira poyabisia.
25Ãdjirãra bio b̶ʌsrid̶a duanʌ bẽrã Sansoʌ̃ carea ipid̶a quĩrĩã panasid̶aa. Maʌ̃ bẽrã iwid̶isid̶aa Sansoʌ̃ enenamãrẽã. Ara maʌ̃da preso b̶ʌbada ded̶eba enenaped̶a idji carea bio ipid̶asid̶aa. Maʌ̃ne ãdji ãcõrẽ Dagoʌ̃ de droma de jĩrũ umé panʌ ẽsi nũmʌsid̶aa.
26Cũdraba Sansoʌ̃ra jʌwad̶e erreb̶ari edebadjia. Maʌ̃ne Sansoʌ̃ba cũdraa nãwã jarasia: –Mʌ̃ra de jĩrũ caita ededua. Maʌ̃naa chũ nũme quĩrĩã b̶ʌa.– Ara maʌ̃da cũdraba idjira de jĩrũ caita edesia.
27Maʌ̃ ded̶e pilisteorã bororãda jũma panasid̶aa. Umaquĩrãba, wẽrãrã bid̶a dera bira nũmasia. Maʌ̃ awara dejã ʌ̃tʌara b̶ʌd̶e pilisteorãra tres mil panasid̶aa. Ãdjirã bid̶a Sansoʌ̃ acʌ panʌne ipid̶a panasid̶aa.
28Maʌ̃ne Sansoʌ̃ba Ãcõrẽa nãwã iwid̶isia: –Mʌ̃ Boro Ãcõrẽ, mʌ̃ djuburia mʌ̃a iwid̶i b̶ʌra ũrĩdua. Waya b̶arima ab̶a mʌ̃ra juerza bara b̶ʌdua mʌ̃a pilisteorã quenai carea mʌ̃ daura nuẽtaped̶ad̶a bẽrã.–
29Maʌ̃be idji jʌwaba tã jʌrʌsia dji ẽsibema de jĩrũ umé panʌda. Maʌ̃ de jĩrũba dji de borora eronũmasia. Maʌ̃ne idji jʌwaba de jĩrũra umena tãped̶a nãwã b̶iasia: –¡Mʌ̃ra pilisteorã ume beuya!– Maʌ̃be jũma idji juerzaba chãb̶aribʌrʌd̶e pilisteorã ãcõrẽ Dagoʌ̃ de dromara ãdji bororã ʌ̃rʌ̃, dewararã ʌ̃rʌ̃ bid̶a tod̶ogozoasia. Sansoʌ̃ sid̶a beusia. Mãwã idji beusi ewarid̶e Sansoʌ̃ba pilisteorãra aud̶uara quenasia idji zocai b̶asid̶e quenana cãyãbara.
31Mãwãnacarea idji djabarãba, jũma idji zeza ẽberãrã bid̶a idjira edad̶e wãsid̶aa. Maʌ̃be jẽda eded̶aped̶a tʌb̶arisid̶aa idji zeza Manoa tʌb̶ariped̶ad̶a uriad̶e Zora puru idjab̶a Estaol puru ẽsi. Sansoʌ̃ra veinte poa israelerã ẽdrʌ b̶ʌbari basía.