Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IOSUA

IOSUA 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ioridane sinavaina unukahana pavapavadia iboudiai, ororo ai bona taora ai, ela bona Davara Badana konena Lebanon kahana ai, Hiti bona Amoro bona Kanaan bona Perisi bona Hivi bona Iebusu taudia edia pavapava, ese una hari e kamonai;
2bena mai lalodiai tamona e hebou, Iosua bona Israel taudia bae tuari henidia eto.
3A Gibeon taudia na Iosua harina e kamonai, Ieriko bona Ai hanuadia ede e karadia toma;
4bena hedibaḡani karana ta e karaia. Idia na aniani e habou, laolao taudia na heheto, puse gunadia bona vine-ranuna kopidia gunadia, vada e hedare ma e bani ḡaudia, na edia doniki dorudia ai e ato kau.
5Tamaka gunadia, vada e bani ḡaudia, bona dabua gunadia, vada e hedare ḡaudia, e dokidia; adia flaoa danu vada e auka bona vada e valavala.
6Bena Iosua dekena ela, Gilgal taruhana ai, ia bona Israel taudia e hamaorodia, eto, Ai na gabu daudau amo vada ama, umui ida baita herohemaino a tomu.
7Bena Israel taudia ese Hivi taudia e hamaorodia, eto, Umui na readia ina tano ai o nohomu. Ede baita herohemaino toma?
8A idia ese Iosua ma e hamaoroa, eto, Ai na oiemu hesiai taudia. Iosua ese ma e nanadaidia, eto, Umui be daidia? Bona ede amo vada oma?
9Idia ese e haere henia, eto, Emu hesiai taudia na gabu daudau amo, Iehova, emui Dirava, ladana dainai vada ama. Badina be ia harina vada a kamonai, bona ena kara iboudiai Aigupto ai e karava sivaraidia;
10bona Amoro pavapavadia raruosi, Ioridane sinavaina unukahana ai, Sihon, Hesebon pavapavana, bona Og, Basan pavapavana, Astaroto ai e nohova, na ede o karadia toma vada a kamonai.
11Bena emai tano lohiadia bona emai tano taudia iboudiai ese e haḡanimai, eto “Dala lakwana bavabia, idia dekedia baola, baoto: Ai na emui hesiai taudia, mani aita herohemaino”.
12Amai flaoa binai, emai dala lakwana, dekemui baiama totona a tore isi dinana ai emai ruma amo a abia lasi mai siahu-siahuna ida. A itaia, harihari ia na vada eme auka, eme valavala danu.
13Ini vine ranuna kopidia danu, a hahonudia negana ai idia na mamatamata; a itaia, harihari idia na vada e hedare patapata. Emai dabua bona emai tamaka danu vada e dika, dala daudau amo vada ama dainai.
14Bena Israel taudia na edia aniani taidia taidia e ani; Iehova ena hahedua asie tahua.
15Bena Iosua na idia ida e herohemaino bona e gwau hamata, basine aladia mase eto. Hebou ikwarana taudia danu unu e gwau hamata toma.
16Dina toi vada ela, una herohemaino karana murinai, bena sivaraidia e kamonai, idia na dekedia taudia, bona badidiai e nohomu.
17Bena Israel taudia na edia laolao ela, dina ihatoina ai idia edia hanua ai e kau. Edia hanua be Gibeon bona Kefira bona Beroto bona Kiriat-iearimi.
18Bena Israel taudia ese asie aladia mase, badina be hebou ikwarana taudia ese vada e gwau henidia hamata, Iehova, Israel edia Dirava, ladana ai.

19Bena Israel taudia iboudiai ese edia lohia e maumauraidia. A hebou ikwarana taudia iboudiai ese hebou taudia iboudiai e hamaorodia, eto, Ai ese Iehova, Israel Diravana, ladana ai vada a gwau henidia hamata; harihari ita ese basita daudia toho diba.
20A ini baita karadia toma: baita hamauridia, badu ita edai baine kau na garina, badina be ai ese a gwau henidia hamata.
21Hari lohia ma eto, Baita hamauridia. Taunabunai, idia na au-siri bona ranu-utu taudia ai ela, hebou taudia iboudiai edia, hebou ikwaradia taudia edia hereva heḡereḡerena.
22Bena Iosua ese e boiridia, e gwau henidia, eto, Dahaka dainai o koimai? Umui oto “Ai na gabu daudau amo vada ama”, a ḡau be gabu kahikahi ai o nohomu.
23Taunabunai, heuduguirai herevana na latamui ai baina gwauraia: umui na hesiai iḡuidia ai ba noho; au ba siri bona ranu ba utu, egu Dirava ena ruma ena.
24Idia ese Iosua e haere henia, eto, Ai bini emu hesiai taudia na harina a kamonai, Iehova, emu Dirava, ese ena hesiai tauna Mose e haḡania, ina tano taudia iboudiai baine aladia mase vairamui ai; taunabunai, ai na a gari dikadika, emai roho-mauri dalana a tahua, umui daimui ai. Bena ini a kara toma.
25Harihari ai na oi imamu ai; edena kara ba laloa namo bona maoro, unu ba karamai toma.
26Taunabunai ia ese Israel taudia imadia amo e hamauridia; asie aladia mase.
27A una dina ai Iosua ese au-siri taudia bona ranu-utu taudia ai e halaodia, Israel taudia edia, bona Iehova ena ihaboulaina patana ena, ema bona harihari, e heabi hidi gabuna ai.