Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IOSUA

IOSUA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iosua Nunu ese hasinadoa taudia rarua Sitim amo e siaidia hehuni. E haduadia, eto, Aola, tano ba itaia, bona Ieriko hanuana danu. Raruosi na ela; bena ariara hahinena ta, ladana Rahaba, ena ruma ai e dae, unuseni ai e noho.
2Haida ese Ieriko pavapavana e hamaoroa, eto, Israel taudia haida na hari ina hanuaboi vada ema, ina tano bae hasinadoa totona.
3Bena Ieriko pavapavana ese ena gwau-kau e siaia, Rahaba enai, eto, Dekemu ema bona emu ruma ai e dae kau taudia ba hakaudia lasi, badina be ina tano idoinai bae hasinadoa totona vada ema.
4A hahine na unu tatau raruosi vada e abidia, vada e hunidia. Bena ia na eto, Momokani, unu tatau na dekegu ema, to lau na asi dibagu idia ede amo ema;
5bena dina e diho ai, hanua ikoukouna bae koua negana ai, idia na e raka lasi. Ede ela na asi dibagu; a idia muridia amo baola haraḡa, bona ba halasidia tao.
6A hahine na ruma guhina ai vada e hakaudia, flax tuhutuhudia guhi ai e laha ḡaudia henudiai vada e hunidia.
7Taunabunai e tahudia taudia ese Ioridane dalana ai e tahudia lao, ela bona turu-hanai gabudia. E tahudia ela, bena hanua ikoukouna vada e koua ahu.
8Hasinadoa taudia do asie hekure ai, hahine na dekedia e dae kau guhi ai,
9e hereva henidia, eto, Lau na dibagu Iehova ese ina tano vada e henimui. Umui daimui ai gari ese e butumai taomu, bona ina tano taudia iboudiai kudoudia e hetahamu.
10Badina be ai vada a kamonai Iehova ese Davara Kakakakana na vairamui ai e hakaukaua, Aigupto tanona amo o raka lasi negana ai. Vada a kamonai danu Amoro pavapavadia raruosi, Sihon bona Og, ede o aladia mase toma, Ioridane sinavaina unukahana ai.
11A kamonai negana di kudoumai e hetaha, bona ta se haheauka umui daimui ai. Badina be Iehova, emui Dirava, na guba Diravana bona tanobada Diravana.
12Taunabunai, Iehova ladana ai ba gwau henigu hamata: lau ese umui na bogamui hisi heḡereḡerena umui danu tamagu ena ruma ba bogaia hisi, bona toa korikorina ba henigu,
13tamagu bona sinagu bona taihugu bona tadikakagu bona edia iboudiai ba hamauridia, iboumai ai mase amo ba rauamai.
14Raruosi ese e haere henia, eto, Ai emai mauri davana na oiemu mauri. Emai ḡaukara harina basio hapiua, bena ai ese hebogahisi bona kara momokani baia hahedinarai henimu, Iehova ese ina tano baine henimai negana ai.
15Una hahine ena ruma na hanua maḡuna ai e hadaia; ia na maḡu latanai e nohova. Bena ia ese idia raruosi e abidia, gaba-mauru amo kwanau ai e tudia dobi.
16E hamaorodia, eto, Ororo kahadia baola, e tahumuimu taudia bae davarimui na garina. Dina toi unuseni ai ba komu, ela bona e tahumuimu taudia bae lou mai; una murinai emui ura dalana ai ba raka.
17Raruosi ese e hamaoroa, eto, Ai na a uramu ai na basia kerere, ina gwau-hamata emai ai vada o abia na basia hakererea.
18Taunabunai, ai na ina tano lalonai baiama negana ai, ina varo kakakakana na o tumai dobi gaba-mauruna ai ba kwatua kau. Tamamu bona sinamu bona taihumu bona tamamu ena ruma taudia iboudiai na ruma lalonai ba haboudia.

19Idia ta emu ruma iduarana amo baine raka lasi ariara ai, rarana na ia sibona kwarana ai; ai na asi emai kerere. A dika baine kau oi ida ruma lalonai e nohomu tauna ta enai, ia rarana na ai kwaramai ai.
20A emai ḡaukara harina na tau ta boma hamaorolaia, ai na basiama kerere, ina emai ai vada o abia gwauhamatana basia hamomokania negana ai.
21Hahine na eto, Emui hereva heḡereḡerena, unu baine heto. Bena ia ese e siaidia; bona idia e raka oho murinai ia ese varo kakakakana e kwatua kau, hari gaba-mauru ai.
22Raruosi e raka lao, ororo kahadia ela, dina toi unuseni ai e nohova, ela bona e tahudia taudia vada e lou; badina be e tahudia taudia na dala idoinai e tahudia, to asie davaridia.
23Bena raruosi na ororo amo e hekei, sinavai e hanaia, Iosua Nunu dekenai e kau. Bena edia laolao sivaraina idoinai e hamaorolaia.
24Idia ese Iosua e hamaoroa, eto, Momokani, Iehova ese tano idoinai ita imada ai vada e atoa; tano taudia iboudiai na kudoudia e hetahamu ita daidai.