Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IOSUA

IOSUA 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Manase iduhuna taudia ese ahudia e abi; hari Manase na Iosef natuna roboana. Makiri be Manase natuna roboana bona Gilead tamana: ia ese Gilead tanona bona Basan tanona e abi, badina be ia na tuari tauna.
2Manase iduhuna taudia oredia danu ahudia e abi, edia doḡoro ta ta amo: Abiesere ena, bona Helek ena, bona Asriel ena, bona Sekem ena, bona Hetere ena, bona Semida ena: Manase Iosef garana mamaruanedia bunu, edia doḡoro ta ta ai.
3Selofehas, Hefere Gilead natuna, Makiri Manase lubuna, na asi natuna maruanena, hahine mo haida. Natuna hahinedia ladadia bini: Mahala bona Noa bona Hogla bona Milka bona Tirisa.
4Idia laimaosi na ela, hahelaḡa tauna Eleasara bona Iosua Nunu bona lohia taudia vairadiai e gini, eto, Iehova ese Mose e haḡania, varavaramai ida ahumai baine henimai eto. Bena Iehova ena haheḡani hegereḡerena, ia ese ahudia e henidia, tamadia lahaidia ida.
5Taunabunai, Manase iduhuna ese ahu gwauta e abidia; bona Gilead bona Basan tanodia danu, Ioridane sinavaina unukahanai;
6badina be Manase garana hahinedia na ahudia e abi, mamaruanedia ida. A Manase iduhuna kahana ese Gilead tanona e abia.
7Manase taudia edia tano hetoana na Asere amo ela, ela bona Mikimetata, Sekem mairiveina kahana ai. Unu amo ia na diho kahana ela, ela bona En-tapua taudia edia tano.
8Tapua tanona na Manase taudia edia tano; a Tapua hanuana, Manase taudia edia tano hetoana ai, na Efraim taudia edia hanua.
9Unu amo tano hetoana ma ela, ela bona sinavai maragina ladana Kana. Sinavai diho kahana hanuadia na Efraim taudia edia, Manase taudia edia hanua bogaragidiai. Manase taudia edia tano hetoana na sinavai mirigini kahana amo ela, ela bona kone ai e hadoko.
10Diho kahana tanona na Efraim taudia edia; mirigini kahana tanona na Manase taudia edia. Hetoa na davara. Mirigini kahana ai na Asere taudia edia tano; mairiveina kahana ai na Isakara taudia edia tano.
11Isakara taudia bona Asere taudia edia tano ai ini hanua na Manase taudia edia: Bete-seana mai ena hanua maragidia ida; Ibleam mai ena hanua maraḡidia ida; Doro mai ena hanua maraḡidia ida; En-doro mai ena hanua maraḡidia ida; Taanak mai ena hanua maraḡidia ida; Megido mai ena hanua maraḡidia ida; ororo toiosi hanuadia bunu.
12A Manase taudia na asi goadadia unu hanua bae abidia vaitani; Kanaan taudia ese una tano dounu e noholaia.
13Israel taudia na e goada e laova negana ai, idia ese Kanaan taudia e abidia, edia hesiai taudia ai e halaodia, a asie luludia lasi.
14Bena Iosef iduhuna taudia ese Iosua e hamaoroa, eto, Dahaka dainai oi na tano tamona vada o henimai, ai ahumai ai bainela? Ai na hutuma, Iehova ese emai iduhu vada e hanamoa dainai.
15Iosua ese e haere henidia, eto, Umui na hutuma, bona Efraim taudia edia tano ororo kahadia ai na dia bada o tomu; matona, uda baola, emui sega ba tara, Perisi taudia edia tano ai bona Refaim taudia edia tano ai.
16Iosef iduhuna taudia ma eto, Ororo kahadia na dia heḡereḡere ai emai ai; a Kanaan taudia taora ai e nohomu na mai edia auri kariotadia; Bete-seana mai ena hanua maraḡidia taudia, bona Iesrele kourana ai e nohomu taudia danu.
17Bena Iosua ese Iosef iduhuna taudia, Efraim taudia bona Manase taudia, ma e haere henidia, eto, Umui na hutuma, bona emui goada na herea; ahu tamona mo basio abia,
18a ororo kahana idoinai na emui. Ena be uda, to ba taraia, bona bavabia, ela bona ena hetoa iboudiai. Ena be Kanaan taudia na mai edia auri kariotadia bona mai goadadia, to umui ese ba luludia lasi.