Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Gbɑburu

Gbɑburu 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ Aroni sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ,
2ù n fitilɑnu nɔɔbɑ yiru ye doke dɑbu ɡe sɔɔ, u de nu n yɑm bururɑsie wuswɑɑɔ.
3Mɑ Aroni u kuɑ mɛ. U nu doke doke dɑbu ɡen wuswɑɑɔ nɡe mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwɑ.
4Bɑ dɑbu ɡe kuɑwɑ kɑ wurɑ bɔri tiɑ sɑɑ ɡen wɔllun di sere n kɑ dɑ temɔ, kɑ sere burɑ ni bɑ ɡu kuɑ. Mɔwisi u derɑ bɑ ɡu kuɑwɑ nɡe mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔsi.
5Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
6ɑ Lefibɑ wunɔ Isirelibɑn suunu sɔɔn di kpɑ ɑ bu dɛɛrɑsiɑ.
7Wee nɡe mɛ kɑɑ ko ɑ kɑ bu dɛɛrɑsiɑ. Kɑɑ bu nim yɛ̃kɑwɑ mɛ mu koo ben torɑnu wukiri. Kpɑ ɑ de bu ben wɑsin sɑnsu kɔni. Kpɑ bu ben yɑ̃nu teɑ kpɑ bu tii dɛɛrɑsiɑ.
8Yen biru bɑ koo kɛtɛ kinɛ kpɛmbu suɑ kɑ som mɛ bɑ kɑ ɡum burinɑ kɑ kɛtɛ kinɛ kpɛmbu ɡɑɡu bu kɑ torɑrun yɑ̃kuru ko.
9Kpɑ ɑ Isirelibɑ kpuro mɛnnɑ kuu ten kɔnnɔwɔ, kpɑ ɑ de Lefibɑ bu susimɑ
10nɛ, Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ, kpɑ Isirelibɑ bu ben nɔmɑ sɔndi Lefi ben wiru wɔllɔ.
11Kpɑ Aroni u Lefi be sɔ̃ɔsi beri berikɑ nɛ, Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ nɡe yɑ̃kuru te Isirelibɑ bɑ kɑ nɑ. Sɑɑ ye sɔɔ, bɑ bu wunɑwɑ mi nɛnɛm nɛn sɔmburun sɔ̃.
12Lefibɑ bɑ koo mɑɑ ben nɔmɑ sɔndi kɛtɛ kinɛ nin wiru wɔllɔ. Yen biru kpɑ Aroni u teeru ɡo ben torɑrun suurun sɔ̃ kpɑ u kɑ teeru yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡiru ko u sere bu dɛɛrɑsiɑbun woronu koosi.
13Kɑɑ de Lefibɑ kpuro bu se bu yɔ̃rɑ Aroni kɑ win bibun wuswɑɑɔ, kpɑ ɑ bu sɔ̃ɔsi beri berikɑ nɡe yɑ̃kuru nɛ, Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ.
14Kɑɑ Lefibɑ wunɑwɑ nɛnɛm Isirelibɑn suunu sɔɔn di, kpɑ bɑ n wɑ̃ɑ nɛn sɔmburun sɔ̃.
15Yenibɑn biru bɑ koo sɔmburu ko nɛn sɑ̃ɑ yerɔ. Kɑɑ bu dɛɛrɑsiɑwɑ kpɑ ɑ bu sɔ̃ɔsi beri berikɑ nɡe yɑ̃kuru.
16Domi bɑ mɑn bu wɛ̃wɑ mɑm mɑm bɑ kuɑ Isirelibɑn bii ɡbiikobu kpuron kɔsire.
17Ben bii ɡbiikobu kpuro bɑ sɑ̃ɑwɑ nɛɡibu sɑɑ tɔmbun bii ɡbiikobun di n kɑ dɑ yɑɑ sɑbenun binɔ. Nɑ bu wunɑwɑ nɛnɛm bɑ kuɑ nɛɡibu, sɑɑ mìn di nɑ bii ɡbiikobu ɡo Eɡibitiɔ.
18Nɑ Lefibɑ mwɑ Isirelibɑn bii ɡbiikobun ɑyerɔ.

19Nɑ bu wunɑwɑ nɑ Aroni kɑ win bibu wɛ̃, bu kɑ sɔmburu ko Isirelibɑn sɔ̃ sɑ̃ɑ yerɔ, kpɑ bɑ n sɑ̃ɑ nɡe yɑ̃kuru te Isirelibɑ bɑ wɛ̃ ben torɑnun sɔ̃. Sɑɑ ye sɔɔ, Isireli be, bɑǹ susimɔ nɛn kuu ten bɔkuɔ n sere bu ɡo.
20Mɔwisi kɑ Aroni kɑ Isirelibɑ kpuro bɑ kuɑ mɑm mɑm ye Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ Lefibɑn sɔ̃.
21Lefibɑ bɑ tii dɛɛrɑsiɑ bɑ ben yɑ̃nu teɑ, mɑ Aroni u bu sɔ̃ɔsi beri berikɑ nɡe yɑ̃kuru. Mɑ u bu torɑrun suuru kɑ dɛɛrɑsiɑbun woronu koosi.
22Yen biruwɑ Lefi be, bɑ nɑ Yinni Gusunɔn kuu ten mi, bɑ ben sɔmburu toruɑ Aroni kɑ win bibun nɔni biru, nɡe mɛ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwɑ u ko ben sɔ̃.
23Yinni Gusunɔ u mɑɑ Mɔwisi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
24Lefi be bɑ wɔ̃ɔ yɛndɑ nɔɔbu mɔ kɑ be bɑ kere mɛ, beyɑ bɑ koo sɔmburu ko nɛn kuu te sɔɔ.
25Be bɑ wɔ̃ɔ weerɑɑkuru turɑ, bɑ koo yɑriwɑ ben sɔmburun di mɑm mɑm. Bɑǹ mɑɑ mɑn sɔmburu kuɑmmɛ.
26Bɑ ko n dɑ ben Lefisibu somi bɑ̀ n sɔmburu mɔ̀. Adɑmɑ ben tii bɑǹ ko n mɑɑ sɔmburu mɔ mi. Nɡe mɛyɑ kɑɑ Lefibɑ kuɑ ben sɔmburun swɑɑ sɔɔ.