Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Exodus

Exodus 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1God ga helekai i nia helekai aanei: 1
2Ko au go Yihowah go di godou God dela ne dagi mai goodou gi daha mo Egypt, di godou gowaa dela nogo ngalua hege ai.
3Goodou hudee hai god hua gee mo Au. 2
4Goodou hudee hai god gi nia ada o tei mee i di langi i nua be i henuailala, be i lodo di moana o lala henuailala.
5Hudee pala ginai be e daumaha ginai, idimaa, deenei Au go Yihowah go di godou God, di God dubua. Digau ala ma ga ginagina i di Au, gei Au ga hagaduadua digaula mo nadau hagadili gi muli gaa dae loo gi di tolu mo di haa adu dangada.
6Gei Au e dumaalia hua gi nia mada haanau e mana o digau ala e aloho i di Au ge e haga kila aga agu haganoho. 3
7Goodou hudee hai hegau ihala gi dogu ingoo, idimaa ko au go Yihowah go di godou God dela e hagahuaidu tangada dela ma ga hai hegau ihala dogu ingoo. 4
8Gi langahia di Laangi Sabad, heia gi dabuaahia.
9Heia godou moomee gii lawa i lodo nia laangi e ono.
10Gei di hidu laangi la di laangi hagamolooloo, e haga dabu ai goodou mai gi di Au. Deai tangada i goodou e hai ana moomee ai, goodou mo godou dama mo godou gau hai hegau mo godou manu, mo digau mai i daha ala e noho goodou.
11Go Au ne hai di langi mo henuailala mo di moana mo ono mee huogodoo ala i ono lodo i nia laangi e ono, ga hagamolooloo i di hidu laangi, deelaa dagu mee ne hagahumalia ai di Laangi Sabad gaa hai gi dabuaahia. 5
12Hagalabagau ina do damana mo do dinana, gi mouli goe waalooloo i hongo dagu henua dela ga gowadu ko Au gi di goe. 6
13Hudee daaligidia tangada gii made. 7
14Hudee hai be di manu. 8
15Hudee gaiaadanga. 9
16Hudee hagahuaidu ina tangada gi nia kai tilikai. 10
17Hudee hagagailaa gi di hale o tangada, be go dono lodo, be go ana ‘donkey’, be go dana kau, be go di ingoo hua di mee i ana mee.
18Di madagoaa digau Israel ne longono nia lee atili mono lee buu iliili ge ne mmada gi nia ila ala e dabadaba, mo di gonduu dela guu gohu, digaula gu polepole i di nadau mmaadagu, gu tuu hua mogowaa i daha mo di gonduu deelaa.

19Gei digaula ga helekai gi Moses, “Ma kooe hua belee helekai mai gi gimaadou, gei gimaadou ga hagalongo adu. Hudee heia God gi helekai mai gi gimaadou, gi dee mmade hua gimaadou.”
20Gei Moses ga helekai, “Goodou hudee mmaadagu. God ne hanimoi hua belee hagamada goodou, gii hai goodou digau e hagalongo, gi dee hai goodou digau e hai hala gi Mee.”
21Gei nia daangada gu tuu hua mada tanga i di gonduu, go Moses hua modogoia dela ne hana gi hoohoo gi di gololangi maadolu dela e noho ai a God i ono lodo.
22Dimaadua ga helekai gi Moses bolo gi hagi anga ina gi digau Israel, “Goodou gu mmada mai gi di Au go Dimaadua i dagu hai ne helekai adu gi goodou mai di langi.
23Hudee hai nia ada god silber be goolo e daumaha ginai goodou laa daha mo Au.
24Heia dagu gowaa hai tigidaumaha gi nia gelegele henua, tigidaumaha ina nia siibi mono kau e dudu dogomaalia e hai ai tigidaumaha hagadaubuni. I nia gowaa huogodoo ala ne dugu ko Au bolo e daumaha mai goodou, Au ga hanimoi e haga maluagina goodou.
25Maa goodou gaa hai di gowaa hai tigidaumaha gi nia hadugalaa, hudee heia di maa gi nia hadu ne hahaahi, idimaa, goodou ma ga hai hegau gi di ‘chisel’ e haluhalu nia hadu, goodou e hai nia maa gi hagalee humalia di hai hegau iei Au.
26Goodou hudee hauhia mai gi di Au di gowaa hai tigidaumaha dela e gaga di gaagenge gi nua, gi dee kila mai godou huaidina i di godou madagoaa ma gaa kaga gi nua.