Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - DEUTERONOMI

DEUTERONOMI 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Taravatu herevadia bini, Iehova ese Mose e haḡanilaia Moab tanona ai, Israel taudia ma baine haḡanilaidia totona; ini hereva na Horeb ai e henidia taravatudia latadiai e ato kau.
2Mose ese Israel taudia iboudiai e boiridia, e hamaorodia, eto: Iehova ese Aigupto tanona ai umui vairamui ai e kara karadia na o itadia, Farao mai ena hesiai taudia iboudiai ida bona ena tano i (idoinai ede e karadia toma.
3Hedibaḡani badadia bona toa bona hoa karadia na matamui ese e itadia;
4a Iehova ese lalo-parara bona mata-itaita bona taia-kamonai nado se henimui ema bona hari dina.
5Laḡani hari-ahui lalodiai vada nahakaumui tano ḡaḡaena ai; emui dabua na asie dika taumui ai, bona emui tamaka na asie dika aemui ai.
6Flaoa asio ania; vine ranuna eiava kekero muramurana ta asio inua. Taunabunai, vada o diba, lau na Iehova, emui Dirava.
7Ina gabu oma negana ai, Sihon, Hesebon pavapavana, bona Og, Basan pavapavana, e raka lasi, e tuari henida. Bena ita ese ta hadareredia,
8edia tano ta abia, Ruben iduhuna taudia bona Gad iduhuna taudia bona Manase iduhu kahana taudia ta henidia, edia tano ai bae halaoa totona.
9Taunabunai, ini taravatu herevadia ba badinadia bona karadia ba kara, emui ḡaukara iboudiai anidia bae vara helaoreana.
10Hari dina ai umui na iboumui ai Iehova, emui Dirava, vairanai gigini: iduhu ikwaradia taumui, iduhu tau-badadia, heitatao taumui, bona Israel taumui iboumui ai;
11bona natumui, bona adavamui, bona idau bese taudia emui taruha ai e noho hedoamu, bona emui au-siri bona emui ranu-ututaudia.
12Hari dina ai Iehova emui Dirava, ida ba herohemaino, bona ia ida ba hegwau-hamata heheni totona vada oma.
13Iena bese taudiaai baine halaomui hari ina dina ai, bona emui Dirava ai bainela, e gwau henimui hamata bona senemui Abraham bona Isaak bona Iakob e gwau henidia hamata heḡereḡerena.
14Dia umui sibomui ida ina herohemaino bona ina hegwau-hamata heheni asina karamu,
15a ita ida Iehova, eda Dirava, vairanai e heboumu taudia iboudiai ida, bona ma hebou asiema taudia ida danu.
16Umui dibamui, ani, Aigupto tanona ai ede ta noho tomava, bona dala ai bese idau-idau bogaragidia amo ede ta raka hanai tomava.
17Ediakara havara danu vada o itaia; edia kaivakuku danu, au bona nadi bona silver bona gold amo e karadia, vada o itadia.
18Nahuamui ba toho, bogaragimui ai tau ta eiava hahine ta eiava doḡoro ta eiava iduhu ta ese hari dina ai Iehova, eda Dirava, bae dadaraia bona unu bese edia dirava isiaidia bae lao heni na garina; eiava bogaragimui ai mase huahuana ta ramuna eiava huahua iditana ta ranuna baine mia na garina.

19Readia unuhetomana ta ese ini gwau-hamata herevadia ikamonaina ai sibona baine hahemarumaru, baineto “Ena be na rakamu mai lalogu aukana ida, to vada baina namo”; bena unu amo pariparina bona kaukauna bae dika bou.
20A Iehova ese basine bogaia hisi. Iehova ena badu bona ena vaḡege bae siahu ḡaraḡara una tau latanai; bena heuduguirai ina buka ai e hetore na ia latanai bae kau, bona Iehova ese ia ladana baine rohoa, guba henunai baine boio.
21Iehova ese Israel iduhudia iboudiai bogaragidia amo baine abia siri, bona baine hadikaia, heuduguirai herevadia iboudiai vada e gwaurai hamata bona ina taravatu bukana lalonai vada e tore heḡereḡeredia.
22Uru gabedia ai, umui garamui bona dauha amo ena laolao ai bainema tauna ese una tano ena dika bona ena gorere Iehova ese baine hahisilaia na bae itaia;
23bae itaia danu tano idoinai na teio bona damena ese vada e hadikaia, tano ḡaḡaena; ai vada e halaoa; ḡau ta asie hadoamu, ḡau ta se tubumu, rei danu se varamu, e dika vaitanimu Sodoma bona Gomora bona Adma bona Seboimi na heheto, Iehova ese ena badu ḡaraḡarana ai e habuadia tari hanuadia.
24Oibe, idia bona bese iboudiai baeto “Badina be dahaka Iehova ese ina tano na ini e karaia toma? Ina badu ḡaraḡarana anina be dahaka?”
25Bena taunimanima baeto “Badina be idia ese Iehova, senedia edia Dirava, ena taravatu, Aigupto tanona amo e hakaudia lasi negana ai e henidia taravatuna, e laloa nege,
26dirava idaudia isiaidia e lao heni bona e toma henidia diho, asi dibadia bona ia ese se henidia diravadia.
27Una dainai Iehova ena badu vada e siahu ina tano enai bona heuduguirai idoinai ina buka ai e hetore na anina e havaraia;
28edia tano amo e raḡadia oho, ena badu siahuna ai, bona e luludia lasi idau tano ai bae noho, hari ina dina ai e nohomu heḡereḡerena.”
29Ḡau hehunidia na Iehova, eda Dirava, ena; to hedinarai ḡaudia na ita eda bona ita garada edia ela bona hanaihanai, ini taravatu herevadia iboudiai baita badinadia helaoreana.