Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Amↄsi

Amↄsi 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Á Isaili bui pↄ́ ma á bↄ́lɛ Egipi, à swã́kpa à yã́ pↄ́ ma mɛ̀ a á le ma.
2Dṹnia buiↄ guu píi ámɛ ma á sɛ́. A yã́i má vãi pↄ́ á kɛ̀ wíɛ́ á musu.
3Gbɛ̃ↄn plaↄ ìↄ tɛkↄ̃i kↄ̃yãmasaia?
4Nↄ̀ↄmusu ì pũna dào guu pↄblea esaie? Nↄ̀ↄkusi ì pala a tòou nↄ̀ↄkũsaie?
5Tó bãe i zu fíiuo, a e à aà kũe? Tó ba i e pↄ́ kũ̀o, a bilɛe?
6Tó wà zĩ̀gãalɛ̀ wɛ̃́lɛu, sↄ̃ lí kɛ̃́ gbɛ̃́ↄguo lé? Tó músi gɛ̃̀ wɛ̃́lɛu, Dii mɛ́ tòo lò?
7Dii Lua lí yã́ pↄ́ a zɛòe kɛ oa a zↄ̀blena ãnabiↄnɛ saio.
8Nↄ̀ↄmusu pũ̀na, dé vĩa a gí kṹii? Dé Dii Lua a yã'oɛ̀, à gí a kpàwakɛii?
9À kpàwakɛ Asedoda kibɛdeↄnɛ ń Egipi kibɛdeↄ à onɛ́, aa kãaa Samali gbɛ̀sĩsĩↄ pↄlɛu, aai gili zↄ̃ↄ pↄ́ gɛ̃̀u e ń gbãa pↄ́ wàlɛ mↄ́ a gbɛ̃́ↄnɛo.
10Ma Dii ma mɛ̀, gbãadeↄ yãkɛa a dↄ̀ↄwa dↄ̃o. Aaì gbɛ̃́ↄ wɛtã aa ń taiinkɛ, aaì ń àizɛɛↄ naaa aa taò ń bɛ.
11Bee yã́i ma Dii Lua ma mɛ̀, ibɛɛↄ mↄ lia á bùsuzi, aa á gbãa midɛ, aai á kibɛ pↄ́ↄ sɛ́lɛ.
12Ma Dii ma mɛ̀, lá sãdãna ì a sã gbá miↄna ge a swã́ miↄna bↄ nↄ̀ↄmusu lɛ́zĩ, màa Isaili pↄ́ kú Samaliↄ bↄ kaso, gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛ ń lii bɛ́lɛbɛlɛwapiↄ.
13Ma Dii Lua Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, à swã́kpa à ma, í Yakↄbu buiↄ gbaò laai.
14Tó málɛ Isailiↄ tàae wínɛ́ ń musu, má sa'okĩi pↄ́ kú Bɛtɛliↄ kↄ́ba zↄ̃zↄ̃ mà kwɛ tↄↄlɛ, mí sa'okĩipiↄ dúuzↄ̃.
15Má á guantɛ̃mblekpɛↄ ń á ĩ́ampuublekpɛↄ wíwiɛ, má kpɛ́ pↄ́ a zãblèmá ń wesa swaaopiↄ daaĩɛ, mí a kpɛ́ zↄ̃ↄↄ gboo píi. Ma Dii mámɛ má ò.