Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SAMUELA

2 SAMUELA 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1King Davida be iena ruma badana dekenai ia noho, bona Lohiabada ese laga-ani ia henia, ia dekenai idia tuari taudia ibounai dekena amo.
2Vadaeni king ese peroveta tauna Natana dekenai ia hereva, ia gwau, “Lau be sida ruma lalonai lau noho, to Dirava ena Taravatu Maua be Palai Ruma lalonai ia noho.”
3Natana ese king dekenai ia haere, ia gwau, “Oi lao, oiemu ura do oi karaia, badina be Lohiabada be oi danu ia noho.”
4To unai hanuaboi Lohiabada ena hereva be Natana dekenai ia mai, ia gwau:
5“Oi lao, lauegu hesiai tauna Davida dekenai lauegu hereva do oi hamaoroa, oi gwau: Oi ese lauegu noho ruma do oi haginia lasi.
6Israela taudia be Aigupito tano dekena amo lau hakaudia mai dinana ia mai bona hari, lau be ruma ta dekenai lau noho lasi. To lau be lau loaloa, Palai Ruma dekenai lau noho.
7Israela taudia danu, lau loaloa gabudia ibounai dekenai be edia gunalaia taudia, lau abia hidi taudia, nega ta idia ta lau nanadaia lasi, inai bamona, ‘Badina dahaka sida ruma ta lau dekenai oi karaia lasi?’
8“Unai dainai lauegu hesiai tauna Davida do oi hamaoroa, Siahu Ibounai Lohiabada be inai bamona oi ia hamaoroa: ‘Rei gabuna dekena amo, mamoe naria gaukara dekena amo oi lau abia, lauegu bese Israela edia king do oi lao totona.
9Bona lau ese oi dekenai lau noho, oiemu loaloa gabudia ibounai, bona oi dekenai idia tuari henia taudia be lau ese lau halusia oiemu vairana dekenai. Bona oiemu ladana do lau habadaia, tanobada edia king badadia, edia ladana hegeregere.
10Bona lauegu bese Israela edia noho gabu do lau gwauraia, bona inai gabu be edia gabu korikori do lau halaoa, tau ta ese idia do ia kokia diba lasi. Dagedage taudia ese idia do idia hisihisi henidia lou lasi, guna idia karaia bamona.
11Lau ese gunalaia taudia lau abia hidi negana dekena amo unai bamona hisihisi idia abia, to lau ese laga-ani oi dekenai do lau henia, unai dagedage dekena amo.’ “Bona Lohiabada ese danu oi dekenai ia gwauhamata, oiemu iduhu be Lohiabada ese do ia haginia, ia gwau:
12‘Oi be do oi mase, bona oiemu sene taudia danu do oi hekure neganai, lau ese oiemu natuna ta do lau haginia, king dagi do ia abia. Do lau haginia goada.
13Ia ese ruma badana lauegu Ladana totona do ia haginia, bona lau ese iena basileia do lau haginia goada, unai basileia be do ia gini hanaihanai.
14Lau be iena tamana do lau lao, ia be lauegu natuna. Do ia kara dika neganai, lau ese ia do lau panisia, taunimanima edia tamana ese edia natuna idia panisia bamona.
15To lauegu bogahisihisi be do lau kokia lasi, Saulo dekena amo lau kokia hegeregere. Saulo be lau ese lau kokia, oi ese iena king dagi do oi abia totona.
16Oiemu iduhu bona oiemu basileia be do ia gini ela bona hanaihanai, lau dainai. Bona oiemu king dagi do ia noho hanaihanai.’ ”
17Natana ese inai hereva, Dirava ese ia hedinaraia gaudia ibounai, be Davida dekenai ia hamaoroa.
18Vadaeni Davida ese Lohiabada ena Palai Ruma ia raka vareai, ia helai diho, bona ia guriguri inai bamona: “Lohiabada Dirava e, lau bona lauegu famili be namo lasi, to oi ese lau oi hakaua namonamo ia mai bona hari.

19“Bona hari, Lohiabada Dirava e, oi ese ma hanamoa haida lau dekenai oi henia noho. Oi ese gwauhamata momo lauegu tubuna taudia hanamoa totona oi gwauraia vadaeni. Inai be vaira lagani lalonai do idia vara gaudia. Lohiabada Dirava e, lau be taunimanima sibona, to oi ese inai gau badadia lau dekenai oi hedinaraia, lau hoa!
20“Lau be oi dekenai dahaka lau hereva diba? Lohiabada Dirava e, lau be oiemu hesiai tauna, oi diba lau.
21Oiemu gwauhamata dainai, bona oiemu ura dainai, inai kara badadia lau dekenai oi karaia vadaeni, bona unai dekena amo oiemu kara lau dekenai oi hadibaia noho.
22“Momokani Lohiabada Dirava e, oi be bada herea! Ta ia noho lasi oi hegeregere. Ai be oiemu sivarai ai kamonai dainai, ai diba oi sibona be Dirava.
23Bona edena bese be oiemu bese Israela hegeregere? Inai bese tamona be oi ese hesiai mai guia danu dekena amo oi hamauria, oiemu bese do idia lao totona. Oi ese kara badadia, bona hoa karadia, idia totona oi karaia gaudia, ena sivarai be tanobada ibounai idia kamonai. Oi ese oiemu bese taudia edia vairanai, bese idauidau, mai edia dirava danu, oi lulua siri. Aigupito dekena amo oiemu bese oi hamauria.
24Oiemu bese Israela be oi ese oi haginia, oiemu bese korikori do ia lao hanaihanai. Bona oi, Lohiabada e, be edia Dirava oi lao vadaeni.
25“Lohiabada Dirava e, oiemu gwauhamata lau bona lauegu tubuna taudia totona do oi hamomokania hanaihanai. Bona inai gwauhamata ena kara ibounai do oi karaia.
26Vadaeni oiemu ladana be taunimanima ese do idia hanamoa hanaihanai, do idia gwau, ‘Siahu Ibounai Lohiabada be Israela ena Dirava.’ Bona lau, oiemu hesiai tauna Davida, egu basileia do ia gini goada oiemu vairana dekenai.
27“Siahu Ibounai Lohiabada, Israela ena Dirava e, oi ese inai gaudia lau, oiemu hesiai tauna dekenai oi hedinaraia vadaeni, oi gwau, ‘Oiemu famili do lau haginia.’ Unai dainai goada lau davaria, inai bamona guriguri lau gwauraia totona.
28“Siahu Ibounai Lohiabada, oi be Dirava, oi ese nega ibounai oiemu gwauhamata oi badinaia, bona oi ese inai gwauhamata namo herea lau dekenai oi henia vadaeni.
29Unai dainai, mani emu kara, lauegu tubuna taudia do oi hanamoa, vadaeni oiemu hanamoa do idia davaria noho. Badina be, Siahu Ibounai Lohiabada e, oi ese inai bamona oi gwauhamata vadaeni, bona oiemu hanamoa be lauegu tubuna taudia edia latanai hanaihanai.”