Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SAMUELA

2 SAMUELA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vadaeni Israela ena iduhu taudia ibounai be Davida dekenai idia lao, Heberona dekenai, idia gwau, “Ai be oiemu turiana bona oiemu rarana taudia.
2Guna neganai, Saulo ese ai dekenai ia king neganai, oi ese ai Israela taudia tuari dekenai ai oi hakaua. Bona Lohiabada ese oi dekenai ia gwauhamata, ia gwau, ‘Oi ese lauegu bese Israela do oi gunalaia, bona edia king do oi lao.’ ”
3Unai dainai, Israela gunalaia taudia ibounai be king Davida dekenai idia lao, Heberona dekenai. Bona king Davida ese idia danu ia gwauhamata, Heberona dekenai, Lohiabada ena vairanai. Vadaeni idia ese Davida ena kwarana dekenai olive dehoro idia bubua, bona Israela ena king idia halaoa.
4Unai king dagi ia abia neganai, Davida ena mauri lagani be 30, bona king dagi be lagani 40 lalonai ia dogoatao.
5Heberona dekenai Davida ese Iuda ia gunalaia lagani 7 hua 6, bona Ierusalema dekenai ia ese Israela ibounai, bona Iuda danu ia gunalaia lagani 33 lalonai.
6King, mai iena tuari taudia danu Ierusalema dekenai idia lao, unai hanua taudia, Iebusu taudia do idia tuari henia totona. Iebusu taudia ese Davida idia hamaoroa, idia gwau, “Oi be iniseni oi daekau mai diba lasi, matakepulu bona aena dika taudia ese oi do idia koua diba.” Iebusu taudia idia laloa, Davida be Ierusalema dekenai ia kwalimu diba lasi.
7To Davida ese Siona kohoro ia dogoatao, bona gabeai unai Siona kohoro ena ladana idia atoa, “Davida Ena Hanua.”
8Ierusalema ia abia dina dekenai, Davida ese iena tuari taudia ia hamaoroa,ia gwau, “Daika be lau danu Iebusu taudia do ita alaia mase? Bema ita ura Ierusalema ita halusia, be hanua ena ranu paipa badana do ita vareai lao, bona paipa do ita badinaia lao, ela bona hanua henunai ita noho, vadaeni do ita daekau mai, hanua lalonai. Vadaeni ita ese unai aena dika bona matakepulu taudia, lau idia dagedage henia taudia do ita alaia mase.” Unai kara dekena amo, inai hereva gunana be ia vara, gauna inai: “Matakepulu taudia bona aena dika taudia be king ena ruma do idia vareai diba lasi.”
9Vadaeni Davida be unai kohoro dekenai ia noho, iena ladana be, “Davida Ena Hanua.” Davida ese danu unai gabu dekenai hanua ma ia haginia hagegea, unai tano ena maka ena ladana Milo ena lalonai.
10Vadaeni Davida be ia goada lao noho, badina be Siahu Ibounai Dirava, Lohiabada, be ia danu ia noho.
11Hirama, Turo ena king, ese hesiai taudia Davida dekenai ia siaia, bona sida audia bona kamuta taudia, bona nadi koroa taudia danu. Vadaeni idia ese Davida ena ruma badana ta idia haginia.
12Bona Davida ena lalona ia kehoa, ia diba Lohiabada ese Israela ena king dagi dekenai ia haginia vadaeni. Bona ia diba Lohiabada ese iena basileia ia hanamoa momokani, idia be iena orea taudia Israela dainai.
13Davida ese hahine haida ma ia adavaia, Ierusalema dekenai, Heberona ia rakatania murinai. Bona iena natuna tau bona natuna hahine haida ma idia vara.
14Iena natuna Ierusalema dekenai idia vara be inai: Samua, Sobaba, Natana, Solomona,
15Ibihara, Elisua, Nepege, Iapia,
16Elisama, Eliada, Elipelete.
17Pilistia taudia idia kamonai Davida be idia hasiahua vadaeni, Israela ena king. Vadaeni Pilistia taudia ibounai idia toreisi, Davida idia tahua. To Davida be ia kamonai, vadaeni ia be iena kohoro dekenai ia lao.
18Pilistia taudia idia mai, Repaima Koura ena kahana ibounai idia hahonua.

19Davida ese Lohiabada ia nanadaia, ia gwau. “Do lau lao, Pilistia taudia do lau tuari henia, o? Oi ese kwalimu lau dekenai do oi henia, o?” Lohiabada ese Davida dekenai ia haere, ia gwau, “Oibe, oi lao, oi dekenai kwalimu do lau henia momokani.”
20Unai dainai Davida be Bala Perasimi dekenai ia lao, unuseni ia ese Pilistia taudia ia halusia. Davida ia gwau, “Lohiabada ese lau dekenai idia dagedage taudia ia makohia momokani, abata ese gau momo ia hamakohia bamona.” Unai dainai unai gabu ena ladana idia atoa, “Bala Perasimi.”
21Pilistia taudia idia heau neganai, edia kaivakuku be unai gabu dekenai idia rakatania, vadaeni Davida bona iena taudia ese idia haboua, idia huaia lao.
22Pilistia taudia be idia mai lou, Repaima Koura idia hahonua lou.
23To Davida ese Lohiabada ia nanadaia neganai, Lohiabada ese ia haere, ia gwau, “Unuseni do umui lao lasi, to idia do umui raka hagegea, bona edia murina kahana dekena amo do umui tuari henidia, mai edia susu audia kahirakahira.
24Vadaeni, regerege ta unai susu audia edia ataiai do umui kamonai, tuari taudia idia raka hanaia ena regena bamona. Unai regerege ia vara neganai, do umui raka haraga bona Pilistia taudia do umui tuari henidia, badina lau be umui emui vairana dekenai do lau lao, Pilistia taudia do lau halusia momokani.”
25Davida ese Lohiabada ena oda hegeregere ia karaia, vadaeni ia ese Pilistia taudia ia aladia mase, Geba dekena amo ela bona Gesere.