Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - 2 Samuel

2 Samuel 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bab-Jehová, Davidʼse, Natán-barmisad. Geb Natán, Davidʼse-modapgu, ega sogded: —Neggwebur-gwensakgi dule ebo gudiid. Gwensak mani-ibed gued, baiddina, dule-wilegedid.
2Dule-mani-ibed sibad-wawaad-bukidar nikad, moli-bebe-nikad-ome deyob nikabalid.
3Dule-wilegeddina, sibad-wawaad-ome-senigwad unnila wargwenna nikad. A-sibad-wawaad na baksa gusad, geb odummosbalid. Dule-wileged e-mimmigan-abargi na e-sibad-wawaad odummomai gusad. E-masgunnedgi na sibad-wawaad omadii gusad, e-nog-gobedgi na ogobdii gusbalid, degi, e-yarba na ogabdii gusbalid. We-dule-wileged e-sibad-wawaad-sabedba, e-bunoloyob na dakdaed.
4”Ibagwengi, dule-mani-ibedse dule-gwensak ataknonikid. We-dule-mani-ibed dule-ese-ataknonikid-masgi-ogunnega, e-sibad-wawaad-nikadi, degi, e-moli-bebe-ome-nikadi yapa oburgwe gualid. Degisoggu, dule-wileged-ibe sibad-wawaad-ome-senigwad susad. A-sibad-wawaad oburgwisad, adi, dule-ese-ataknonikid-ogunnegar.”
5David deyob itosgua, dule-mani-ibedgi sabsur-uluded, geb Natánʼga sogded: —¡Bab-Jehová-Dula-Maid-nuki an soged, we-dule-deyob-neg-imaksad oburgwileged ega igar mai!
6Igi sibad-wawaad-ome-senigwad-gargegue, deyob neg-imaksadba, wile-emar-daksasulidba ilabake-wilub bennukoed.
7Agi, Natán, Davidʼga sogded: —Dule-deyob-ibmar-imaksadi, ar bee, a-dule gued. Weyob Israel-dulemar-e-Bab-Dummad-Jehová soged: ‘Ani an Israel-e-reyga be-nug-imaksad. Saúl be-oburgwebiguargu, an ega be-urmaksasurbalid.
8Saúl-reyneg an bega uksad, e-omeganse-bakar an bega uksabalid. Aginbali, Israel-yar-naid, degi, Judá-yar-naibalidi an bega uksabalid. Amba be galakus-itogena, an bega ibmar-uknai gubaloenad.’
9”Bab-Jehová sogbalid: ‘¿Ibiga be an-gayaburba be isdar itossunna? ¿Ibiga be an-asabin ibmar-isgana imaksa? Bee be, Het-dule-Uríasʼgi ome-egwannega be Urías-oburgwisad. Bee be, Amón-sordamar-es-suidgi Urías-oburgwega imaksad. Geb degidba be Urías-ome nikunonisunnad.
10Ar be Urías-omese-gochadgi, degi, be-omega be imaknonikidgi, be angi dummad-nosad, baisur be an-daksad. A-ulale, be-neguyagi es-suidgi-dule-burgwed ollorguosulid.’
11”Weyob Bab-Jehová sogsabalid: ‘Be-neguya begi-aibinega an imakoed. Be-omegan-gudimalad dule-beba-gudiidga an urmakoed, e-yarba gabdii guoed, be-ibyagwar be dakoed. We-ibmar dukuar guosulid.
12Bedi ibmar dukuar imaksad. Andi bela Israel-dulemar be-omeganse-gollegoed-dakmalaga an imakoed.’ ”
13David, Natánʼga sogdemogad: —Bab-Jehováʼgi an nue-nosa. Natán, Davidʼga sogdebalid: —Bab-Jehová be-isgusad bato bega elisad, be burgosulid.
14Degi-inigwele, be Bab-Jehová-nuggi-dodosad-ular, be-mimmi-gwalulegoedi burgwenonikoed.
15Geb Natán e-negse nade gusad. Bab-Jehová, David-e-mimmi-naibi-sanonikid, undar-uellegega imaknonikid. We-mimmide, David, Urías-omega-gusadba baksagusadid.
16Degisoggu, David mimmi-bendakega Bab-Dummadse ise-wilegar goted. David bar-mas-itossuli gusad, napayala-meremai oiboardaed.
17E-sapin-dummagan ese naddamalad, ega sogega, gwisguye. David yapa gwisgudaed, mas gunbidasurbalid.
18Ibagugle-gusgua (7), mimmi burgwenonikid. David-e-sapin-dummagan dobedba binsananai gusmalad, igi Davidʼga sogoe. Geb dukin-dukin sunmakarmalad: “Mimmi dula-maigua, anmar ega sunmaknai gusanad, anmar-itobisur gusad. Anmar ega sogder, mimmi burgwisye, ¿bule gudago be ebinsae? Naibid-dummadi.”

19David daksagua, e-sapin-dummagan muchub-muchub binna sunmaknanai, agi, David binsanonikid, mimmi burgwisargebye. Geb David e-sapin-dummaganse egisded: —¿An-ibe bergussunna? Abinsadmalad: —Eye. Be-ibe bergussunna.
20David mimmi-burgwisye-itosgua, gwichibin imaksad, yog-obar imaksad, gwallu-wawad maksabalid, degi, mor ogwasbalid. Geb Bab-Jehováʼse-goled-negse nadgu, Bab-Dummad-nug odummosad. A-sorba, e-negse nonikid, masgunned egichisad, geb mas-guchad.
21E-sapin-dummagan ega sogded: —¿Ibiga be deyob dae? Mimmi-nailikgumaiun be bonai gusad, be mas-gunbisur gusbalid. Emisgindi, mimmi-burgwisgua, be yog-gwisguar imaksad, be yog-mas-gunnar imaksabalid.
22David e-sapin-dummagan-abin sogded: —Mimmi-nailikgumaiun, an mas-gunbisur-gusad, ise-boar an-gudii gusbalid, an binsasad: ‘Abakar Bab-Jehová wile an-dakalirye, anga mimmi-bendakalirye.’
23Emisgindi, mimmi burgwissoggu, ¿ibiga bar an mas-gunnosuli? ¿Anga bar durguosi? Suli. Bar anse-danikosulid. Ani, an ese naoed.
24David e-ome-Betsabé-e-niga-ogannonai gualid, mer wile-itogegar. Geb degine, ese gornonikid. Agine, Betsabé mimmi-nikunonikid, Salomónʼye onug-imaksad. Bab-Jehová a-mimmi nue-sabgunonikid.
25Geb Bab-Jehová, e-gayaburba-barsoged-Natán barmisad, adi, e-sogedba mimmiga nug-nasikega, Jedidíasʼye onugsaegar. Jedidías sogleged: Bab-Jehováʼse sabgulegaledye.
26Joab Rabá-sordamargi bila-ononai gusad. Geb Amón-reyneg-gandik-siid sunonikid.
27Geb Joab, Davidʼse dule garda-berbemalad-barmisad, ega sogegar: “Ani Joab, an Rabá-neggweburgi nue-dogsokalid. E-dia-simaladdi, bato bela anmarse sulesad.
28Degisoggu, Rabá-neggwebur-suega bela sordamar-besmalad be sedago. Degisulile, ani an Rabá-neggwebur suoed, an-nug-obarledii guoed, be-nugdi obarlegosulid.”
29David e-sordagan-urbenai gualid, Rabá-neggweburse urwenaega. Rabá-sordamargi bila-ononai gusad, geb egi naknonikid.
30David, Rabá-neggwebur-e-rey-annik ologurgin susad. Geb agine, David-nonogi sismalad. We-ologurgin nibir-dulapaa-gakambe-wilub (70) aidikued, a-gurgingi akwa-nuegan-dakleged nanaibalid. Aginbali, David Rabá-neggweburgi ibmar-nuegan-bukidar amisbalid.
31David Rabá-dulemar Rabá-neggweburgi onosad. Amar oarbaega imaklesad. Amarga we-ibmar uklenai gualid: Esnali-dummad, napa-omued, degi, akanmar. Aginbali, napsa-ginnid soogi akwayob-sobnai guarmarbalid. Amón-dule-bamalad deyob imaklesmarmogad. Geb David e-sordaganmala Jerusalén-neggweburse gannar nonigusmalad.